Przejdź do treści głównej

Pro­gram „Rozbu­dowa zbio­rów muze­al­nych”

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Zdjęcie. Wielki Młyn w Gdańsku. W tle zabudowania miejskie.
Wielki Młyn w Gdańsku, fot. D. Kula, mat. Muzeum Gdańska
Wnętrze Muzeum Bursztynu. Widok z II piętra na sale wystawowe.
Wnętrze Muzeum Bursztynu. Widok z II piętra, fot. A. Grabowska (Muzeum Gdańska)

Pro­gram „Rozbu­dowa zbio­rów muze­al­nych”

Dzięki dofi­nan­so­wa­niu ze środ­ków Naro­do­wego Insty­tutu Muze­al­nic­twa i Och­rony Zbio­rów do Muzeum Bursz­tynu, oddziału Muzeum Gdań­ska, tra­fiła bryła bursz­tynu indo­ne­zyj­skiego z Suma­try.

Bryła została wydo­byta z kopalni węgla bru­nat­nego, oko­lice mia­sta Gunung Tua na tere­nie pół­noc­nej Suma­try w roku 2016. Bez­po­śred­nio z kopalni zaku­piona przez kolek­cjo­nera. W 2017 roku bryła została prze­trans­por­to­wana do Pol­ski i po raz pierw­szy zapre­zen­to­wana na Tar­gach Ambe­rif 2017. Następ­nie w roku 2018 bryła była pre­zen­to­wana na wysta­wie cza­so­wej „Żywice świata” w Muzeum Bursz­tynu, oddziale Muzeum Gdań­ska. Od 2021 roku pre­zen­to­wana na eks­po­zy­cji sta­łej, w ramach depo­zytu, w nowym Muzeum Bursz­tynu, oddziale Muzeum Gdań­ska, ul. Wiel­kie Młyny 16, Gdańsk.

Bryła bursz­tynu indo­ne­zyj­skiego z Suma­try (żywica kopalna z grupy gles­sytu) o masie 68,15kg. Wymiary: dł: 76 cm, szer. 60 cm, wys. 45 cm. Okres powsta­wa­nia to ok. 23 mln lat temu, dolny mio­cen. Pozy­ska­nie tak impo­nu­ją­cej bryły o takich wymia­rach musi zostać zgło­szone do księgi rekor­dów Guinessa przy ofi­cjal­nym udziale sędziów księgi rekor­dów.

Muzeum Bursz­tynu od 2000 roku gro­ma­dzi eks­po­naty bursz­ty­nowe będące wytwo­rem rąk ludz­kich oraz okazy natu­ralne. Dotych­czas zgro­ma­dzono ponad 2 tysiące bursz­ty­no­wych przedmio­tów. Kolek­cja Muzeum Bursz­tynu dzieli się na kilka pod­sta­wo­wych kie­run­ków zbio­rów. Główne z nich to okazy przy­rod­ni­cze, sztuka dawna, rze­mio­sło arty­styczne i sztuka współ­cze­sna. Do zbioru pozy­ski­wane są także inne przedmioty w któ­rych prze­waża aspekt bursz­ty­nowy. Do chwili obec­nej z natu­ra­liów zgro­ma­dzono impo­nu­jącą kolek­cję uni­kal­nych na skalę świa­tową natu­ral­nych brył bursz­tynu i form natu­ral­nych.

„Zakup dofi­nan­so­wano ze środ­ków Mini­ster­stwa Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego pocho­dzą­cych z budżetu pań­stwa w ramach pro­gramu wła­snego Naro­do­wego Insty­tutu Muze­al­nic­twa i Och­rony Zbio­rów Rozbu­dowa Zbio­rów Muze­al­nych”.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje