Przejdź do treści głównej

Program "Rozbudowa zbiorów muzealnych". Zadanie: Zakup srebrnej buliery z przed 1888 roku"

Przewiń w dół
Punca na metalu. Znak firmowy
Punce na bulierze, mat. MG
Buliera wykonana ze srebra, mat. MG
Buliera z zakładu jubilerskiego Stumpfów, mat. MG

Program „Rozbudowa zbiorów muzealnych”. Zadanie: Zakup srebrnej buliery z przed 1888 roku

Buliera firmy „ Moritz Stumpf & Sohn” do pod­grze­wa­nia wody, skła­da­jąca się z czaj­nika oraz pod­stawy z pal­ni­kiem spi­ry­tu­so­wym o wymia­rach: wyso­kość 29,4 cm, sze­ro­kość 28 cm, waga 2405 gramów.

Takie kom­plety, eklek­tyczne, utrzy­mane w sty­li­styce histo­rycz­nej, były szcze­gól­nie popu­larne około połowy XIX wieku. Buliera sta­nowi bar­dzo repre­zen­ta­tywny, solid­nie i sta­ran­nie wyko­nany wyrób gdań­skiej firmy.

Zakup dofi­nan­so­wano ze środ­ków Mini­ster­stwa Kul­tury i Dzie­dzic­twa naro­do­wego pocho­dzą­cych z budżetu pań­stwa w ramach pro­gramu wła­snego Naro­do­wego Insty­tutu Muze­al­nic­twa i Och­rony Zbio­rów Rozbu­dowa Zbio­rów Muze­al­nych.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje