Przejdź do treści głównej

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Bursztyn bez barier

Pro­jekt „Kul­tura bez barier” reali­zo­wany przez Pań­stwowy Fun­dusz Reha­bi­li­ta­cji Osób Nie­peł­no­spraw­nych w ramach Dzia­ła­nia 4.3 Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Wie­dza Edu­ka­cja Rozwój 2014-2020. Współ­fi­nan­so­wa­nego ze środ­ków Euro­pej­skiego Fun­duszu Spo­łecz­nego.

Pro­jekt „Bursz­tyn bez barier” ma na celu pełne udo­stęp­nie­nie wystawy sta­łej Muzeum Bursz­tynu w Gdań­sku dla wszyst­kich zwie­dza­ją­cych, z uwzględ­nie­niem potrzeb osób z nie­peł­no­spraw­no­ściami oraz szcze­gól­nymi potrze­bami. W ramach przed­się­wzię­cia pla­nuje się dosto­so­wa­nie sta­łej oferty kul­tu­ral­nej do potrzeb osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią wzroku, nie­peł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­alną oraz szcze­gólną wraż­li­wo­ścią sen­so­ryczną.

Reali­za­cja przed­się­wzię­cia zosta­nie podzie­lona na trzy zasad­ni­cze czę­ści. Poprawa orien­ta­cji w obiek­cie, udo­step­nie­nie wystawy oraz dosto­so­wa­niu obiektu. Poprawa orien­ta­cji obej­mie nastę­pu­jące dzia­ła­nia: wyko­na­nie pla­nów tyflo­gra­ficz­nych, które zostaną umiesz­czone na trzech dostęp­nych pozio­mach obiektu. Mon­taż sys­temu fak­tu­ro­wych ozna­czeń nawierzch­nio­wych na klat­kach scho­do­wych. Mon­taż opi­sów w alfa­be­cie Bra­il­le’a w wybra­nych miej­scach w obiek­cie. Powyż­sze dzia­ła­nia popra­wią bez­pie­czeń­stwo osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią wzro­kową pod­czas nawi­ga­cji w budynku muzeum. Pro­ces udo­stęp­nie­nia wystawy zwią­zany będzie z opra­co­wa­niem audio­de­skryp­cji eks­po­na­tów oraz wybra­nych ele­men­tów wystawy. Zada­nie zwią­zane z dosto­so­wa­niem obiektu obej­mie regu­la­cję oraz zmianę oświe­tle­nia w prze­strzeni recep­cyj­nej muzeum oraz na wysta­wie. Okre­ślone zostaną rów­nież zasady wpro­wa­dze­nia „ cichych godzin” w muzeum. Spo­dzie­wa­nym efek­tem reali­za­cji przed­się­wzię­cia będzie udo­stęp­nie­nie dla wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych odbior­ców jed­nego z naj­po­pu­lar­niej­szych gdań­skich muzeów, zapo­zna­nie się z naj­lep­szymi wyro­bami wyko­na­nymi z bursz­tynu oraz ze współ­cze­snymi tren­dami w bursz­tyn­nic­twie.

Ter­min roz­po­czę­cia pro­jektu: wrze­sień 2022

Ter­min zakoń­cze­nia pro­jektu: maj 2023

Trzy znaki, logotypy. Od lewej Funduszy Europejskich. Wiedza Edukacja. Rozwój. W środku flaga RP. Po prawej Flaga Unii Europejskiej.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje