Przejdź do treści głównej

CROSSBALT

Rewitalizacja zabytków i promocja transgranicznych szlaków turystyki kulturowej obszaru południowego Bałtyku (CROSSBALT)

Partnerzy projektu:
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna (Partner Wiodący)
Administracja Samorządu Miasta i Regionu Silute (Partner Finansowy) Samorząd Województwa Pomorskiego
Muzeum Historyczne Miasta Gdańsk
Gmina Miejska Pruszcz Gdański
Powiat Wejerowski
Centrum Informacji Turystycznej oraz Przedsiębiorczości miasta Šilute
Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Gdańskiego

Całkowity budżet projektu: 382 000 EUR (100%)
Dofinansowanie z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego: 286 500 EUR (75 %)

Termin rozpoczęcia projektu: kwiecień 2006
Termin zakończenia projektu: styczeń 2008

Działania PROT w ramach projektu:
koordynacja i nadzór nad realizacją całego projektu
wykonanie i ustawienie na terenie województwa pomorskiego
60 znaków turystycznych E -22A (oznakowanie 4 samochodowych szlaków turystycznych)

 • Szlak Zamków gotyckich
 • Szlak Zabytków Hydrotechniki
 • Szlak Bursztynowy
 • Szlak Latarni Morskich

promocja regionu na gdańskich targach turystycznych w latach 2006, 2007
opracowanie materiałów promocyjnych o szlakach turystyki kulturowej w województwie pomorskim

Działania Urzędu Marszałkowskiego Wojojewództwa Pomorskiego w ramach projektu:
utworzenie i rozbudowa regionalnego portalu turystycznego, kompatybilnego z Internetowym Systemem Informacji Turystycznej (ISIT)
opracowanie koncepcji rozwoju szlaków turystyczny w regionie pomorskim

 • Szlak Zamków gotyckich
 • Szlak Zabytków Hydrotechniki
 • Szlak Bursztynowy
 • Szlak Latarni Morskich

przygotowanie projektu oznakowania dróg wojewódzkich i krajowych województwa pomorskiego znakami E-22A
opracowanie i wydanie publikacji dotyczącej standardów znakowania szlaków turystycznych
przygotowanie wirtualnej mapy województwa pomorskiego

Działania Muzeum Historycznego Miasta Gdańsk w ramach projektu:

 • opracowanie dokumentacji technicznej pozwalającej na rewitalizację zabytkowej Bramy Wyżynnej w Gdańsku i przystosowanie jej do pełnienia funkcji Centrum Informacji Turystycznej.
 • rozbudowa portalu internetowego oraz tłumaczenie strony na język angielski

Działania Powiatu Wejherowskiego w ramach projektu:

 • opracowanie materiałów promocyjnych o powiecie (przewodnik turystyczny oraz mapa turystyczna)
 • rozbudowa portalu internetowego oraz poprawa dostępu turystów do informacji turystycznej w powiecie

Działania Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w ramach projektu:

 • opracowanie dokumentacji technicznej pozwalającej na rewitalizację historycznej części centrum Pruszcza Gdańskiego

Działania Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Gdańskiego w ramach projektu:

 • opracowanie materiałów promocyjnych o powiecie gdańskim

Działania Administracji Samorządu Miasta i Regionu Situle w ramach projektu:

 • opracowanie dokumentacji technicznej pozwalającej na rewitalizację historycznej osady Kintai Vydunas w regionie Silute

Działania Centrum Informacji Turystycznej oraz Przedsiębiorczości miasta Šilute w ramach projektu:

 • opracowanie materiałów promocyjnych o regionie Situle.

Wszelkich informacji na temat projektu udziela Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna:
Długi Targ 8-10
80-958 Gdańsk
Tel./fax +48 58 32 33 203

Kierownik projektu Krystyna Hartenberger – Pater, email krystyna.h(at)prot.gda.pl 

Ostatnia aktualizacja : 29.03.2021 10:37
Autor treści : Paula Siwak

Realizacja projektu CROSSBALT w ramach INTERREG III A

Brama Wyżynna, cenny zabytek architektury renesansowej militarnej jest własnością Muzeum Historycznego Miasta Gdańska od połowy 2003 roku. Intencją władz Miasta było utworzenie placówki informacji turystycznej w profesjonalnie zakonserwowanym wyremontowanym obiekcie.

Od kwietnia 2006 roku do stycznia 2008 roku Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, wraz z Partnerami, realizuje Działanie projektu INTERREG III A CROSSBALT. Celem podjętej inicjatywy Muzeum jest opracowanie dokumentacji projektowej, wielobranżowej (budowlano-konserwatorskiej), rewaloryzacji i adaptacji Bramy Wyżynnej do funkcji Centrum Informacji Turystycznej. W ramach programu wykonano badania konserwatorskie, historyczne, archiwalne, architektoniczne, archeologiczne, konstrukcyjne, badania wpływu drgań wywołanych ruchem ulicznym na konstrukcję zabytku. Aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowa uwzględniająca wyniki wszystkich analiz. Działania diagnostyczne oraz projektowe, zgodnie z przepisami i stosownymi pozwoleniami Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, powierzono doświadczonym Wykonawcom.

Koordynacją i obsługą administracyjno-prawną i finansową całości zamierzenia w ramach programu INTERREG III CROSSBALT zajmują się zgodnie z rozporządzeniem Dyrektora MHMG Adama Koperkiewicza pracownicy Muzeum: Maria Bojarska, Agata Starkiewicz, Teresa Peplińska, Aleksandra Pudło, Krystyna Jasińska , Marta Sroczyńska, Michał Pietrzak, (do lipca 2007 – Anna Safianowicz).

Nadzór merytoryczny i naukowy pełnią: prof. Jadwiga Łukasiewicz UMK Toruń, dr Aleksander Piwek PG, dr Grzegorz Bukal PG oraz pracownicy merytoryczni MHMG : Aleksandra Pudło. Katarzyna Darecka, Maria Bojarska. Założenia projektowe i funkcjonalne wypracowywane są w porozumieniu z Gdańską Organizacją Turystyczną oraz Pomorską Organizacją Turystyczną.

Przyznane Muzeum środki finansowe umożliwią powstanie specjalistycznej dokumentacji budowlano-konserwatorskiej i w kolejnym etapie podjęcie długo oczekiwanej przez mieszkańców Gdańska i miłośników zabytków w całej Polsce rewaloryzacji cennego zabytku.

W ramach prac adaptacyjnych Brama Wyżynna nie tracąc swoich wyjątkowych walorów historycznych i artystycznych stanie się siedzibą Centrum Informacji Turystycznej, użytkowanym przez GOT, POT i MHMG.

W I kwartale 2008 roku dokumentacja projektowa Bramy Wyżynnej wykonana przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska w ramach projektu CROSSBALT została odebrana przez inspektorów nadzoru. Projekt uzyskał akceptację Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - uzyskano Decyzję zezwalającą na prace konserwatorskie w obiekcie zabytkowym. Dokumentację przekazano do Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku w celu uzyskania Pozwolenia na Budowę.

W dniach 11-14 marca 2008 delegacja z Muzeum Historycznego Miasta Gdańska uczestniczyła w spotkaniu partnerów projektu CROSSBALT w Silute, Litwa. Podczas spotkania partnerzy zaprezentowali działania zrealizowane w ramach projektu.

Dnia 31 marca 2008 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbyła się konferencja prasowa podsumowująca projekt, w czasie której Muzeum Historyczne Miasta Gdańska przedstawiło prezentację ukazującą m. in. fragmenty dokumentacji technicznej Bramy Wyżynnej, plany aranżacji wnętrza na cele Centrum Informacji Turystycznej, które powstały w ramach projektu CROSSBALT.

Obecnie Muzeum Historyczne Miasta Gdańska wraz z Departamentem Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego pracują nad przygotowaniem projektu "Zintegrowany system informacji turystycznej województwa pomorskiego". W ramach tego projektu planuje się przeprowadzenie prac konserwatorskich i adaptacyjnych Bramy Wyżynnej, dzięki czemu będzie ona mogła pomieścić w swoim wnętrzu Centrum Informacji Turystycznej Miasta i Regionu. Projekt ma szanse na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Działanie 6.2. Promocja i Informacja Turystyczna. Opracowano już wstępny projekt porozumienia w tej sprawie.

Ostatnia aktualizacja : 29.03.2021 10:42
Autor treści : Paula Siwak

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje