Przejdź do treści głównej

Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

Przewiń w dół

Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

 

Kontakt:

Aniela Wójcicka
a.wojcicka(at)muzeumgdansk.pl; tel.: +48 511 373 454

 

Do zadań Samo­dziel­nego Sta­no­wi­ska ds. Zamó­wień Publicz­nych należy w szcze­gól­no­ści:

  • współ­praca z Dyrek­to­rem, Zastęp­cami Dyrek­tora oraz Głów­nym Księ­go­wym w zakre­sie podziału wydat­ków na dany rok obra­chun­kowy,
  • opra­co­wy­wa­nie planu postę­po­wań o zamó­wie­nia publiczne na dany rok budże­towy,
  • wyko­ny­wa­nie czyn­no­ści zwią­za­nych z prze­pro­wa­dza­niem postę­po­wań o zamó­wie­nia publiczne zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cymi w tym zakre­sie prze­pi­sami,
  • pro­wa­dze­nie i archi­wi­zo­wa­nie doku­men­ta­cji zwią­za­nej z postę­po­wa­niami o zamó­wie­nia publiczne,
  • pro­wa­dze­nie reje­stru zamó­wień publicz­nych,
  • przy­go­to­wy­wa­nie i pro­wa­dze­nie pro­ce­dur zgod­nie z Ustawą z dnia 29 stycz­nia 2004 r. Prawo zamó­wień publicz­nych,
  • współ­praca z komór­kami orga­ni­za­cyj­nymi Muzeum w zakre­sie opisu przedmiotu zamó­wie­nia,
  • przy­go­to­wy­wa­nie prze­pi­sów wewnętrz­nych doty­czą­cych udzie­la­nia zamó­wień publicz­nych opar­tych na Usta­wie z dnia 29 stycz­nia 2004 r. Prawo zamó­wień publicz­nych oraz Usta­wie z dnia 27 sierp­nia 2009 r. o finan­sach publicz­nych,
  • współ­praca z komór­kami orga­ni­za­cyj­nymi Muzeum w zakre­sie pra­wi­dło­wego wyboru wyko­naw­ców.

 

 

Ostatnia aktualizacja : 06.05.2024 11:20
Autor treści : Piotr Stój

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje