Przejdź do treści głównej

Pracownie Konserwacji

Pracownie Konserwacji

Kontakt:

Katarzyna Darecka, pracownia konserwacji architektury

k.darecka(at)muzeumgdansk.pl tel.: + 48 512 418 738

Joanna Harasim-Grym, pracownia konserwacji muzealiów 

j.harasim(at)muzeumgdansk.pl tel.: +48 512 418 746 

Barbara Łebek, renowator

b.lebek(at)muzeumgdansk.pl

 

Do zadań Pra­cowni Kon­ser­wa­cji należy w szcze­gól­no­ści:

  • nad­zór kon­ser­wa­tor­ski nad muze­aliami i wystro­jem histo­rycz­nym znaj­du­ją­cym się na eks­po­zy­cji sta­łej, wysta­wach cza­so­wych i w maga­zy­nach, pro­wa­dze­nie ewi­den­cji pro­fi­lak­tyki kon­ser­wa­tor­skiej,
  • spo­rzą­dza­nie opi­nii kon­ser­wa­tor­skich,
  • pro­wa­dze­nie ewi­den­cji i doku­men­ta­cji kon­ser­wa­tor­skiej,
  • pro­wa­dze­nie peł­nego zakresu prac kon­ser­wa­tor­skich w ramach ist­nie­ją­cych spe­cjal­no­ści i zale­ceń kon­ser­wa­tor­skich dzia­łom oraz nad­zór nad ich wyko­naw­stwem,
  • pro­wa­dze­nie badań archi­tek­to­nicz­nych, kon­ser­wa­tor­skich, histo­rycz­nych i iko­no­gra­ficz­nych zabyt­ków archi­tek­tury, wystroju i wypo­sa­że­nia wnętrz Muzeum,
  • współ­praca kon­ser­wa­tor­ska przy przy­go­to­wy­wa­niu obiek­tów do wystaw wła­snych i w ramach wypo­ży­czeń,
  • kon­sul­to­wa­nie prac archi­tek­to­niczno-kon­ser­wa­tor­skich w budyn­kach Muzeum pod kątem zale­ceń i uwag kon­ser­wa­tor­skich,
  • reali­za­cja prac badaw­czych zgod­nie z pla­nem mery­to­rycz­nym Muzeum i Pra­cowni,
  • opra­co­wy­wa­nie i publi­ko­wa­nie wyni­ków prac naukowo-badaw­czych.

 

 

Ostatnia aktualizacja : 20.04.2023 11:32
Autor treści : Piotr Stój

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje