Przejdź do treści głównej

Pracownia Carillonów

Pracownia Carillonów

Kontakt:

Monika Kaźmierczak, specjalista ds. Carillonu 

m.kazmierczak(at)muzeumgdansk.pl; tel.: +48 509 362 965

 

Do zadań Pra­cowni Caril­lo­nów należy w szcze­gól­no­ści:

  • opieka, odpo­wie­dzial­ność pra­cowników i nad­zór nad użyt­ko­wa­niem caril­lo­nów Ratu­sza Głów­nego Mia­sta, kościoła św. Kata­rzyny i Caril­lonu Mobil­nego Gdańsk,
  • roz­wi­ja­nie i pro­pa­go­wa­nie sztuki caril­lo­no­wej,
  • stu­dia nad caril­lo­nami i ich budową,
  • pro­pa­go­wa­nie histo­rii daw­nej muzyki gdań­skiej,
  • nad­zór nad wła­ści­wym zabez­pie­cze­niem i eks­plo­ata­cją instru­men­tów muzycz­nych znaj­du­ją­cych się w zarzą­dzie Muzeum Gdań­ska,
  • współ­praca przy przy­go­to­wy­wa­niu wystaw sta­łych i cza­so­wych,
  • popu­la­ry­zo­wa­nie caril­lo­nów m.in. przez orga­ni­za­cję kon­cer­tów, festi­wali, warsz­ta­tów i innych wyda­rzeń kul­tu­ral­nych zwią­za­nych z dawną muzyką gdań­ską oraz przez publi­ka­cje, wykłady,
  • odczyty i refe­raty, orga­ni­zo­wa­nie sesji, kon­fe­ren­cji nauko­wych, a także udział w pro­jek­tach przy­go­to­wy­wa­nych przez Muzeum i Mia­sto Gdańsk,
  • współ­praca z innymi muze­ami, orga­ni­za­cjami poza­rzą­do­wymi, insty­tu­cjami i przed­się­bior­stwami w zakre­sie dzia­łal­no­ści Pra­cowni, szcze­gól­nie z mia­stami i insty­tu­cjami posia­da­ją­cymi caril­lony.

 

 

Ostatnia aktualizacja : 06.05.2021 17:23
Autor treści : Andrzej Gierszewski

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje