Przejdź do treści głównej

Kancelaria

Kancelaria

Kontakt:

Beata Skrzecz, kierownik
kancelaria(at)muzeumgdansk.pl; tel.: +48 512 418 729

Emilia Markiewicz, specjalistka ds. kancelaryjnych
e.markiewicz(at)muzeumgdansk.pl; tel.: +48 506 703 686

 

Do zadań Kan­ce­la­rii należy w szcze­gól­no­ści:

  • obsługa kan­ce­la­ryjna Muzeum,
  • obsługa sekre­tar­ska Dyrek­tora i Zastęp­ców Dyrek­tora, w tym przy­go­to­wy­wa­nie kore­spon­den­cji, pro­wa­dze­nie ter­mi­na­rza i obsługa spo­tkań, wyjaz­dów i dele­ga­cji,
  • przyj­mo­wa­nie kore­spon­den­cji i prze­ka­zy­wa­nie jej poszcze­gól­nym komór­kom orga­ni­za­cyj­nym zgod­nie z dekre­ta­cją Dyrek­tora,
  • ewi­den­cjo­no­wa­nie kore­spon­den­cji,
  • obsługa inte­re­san­tów zewnętrz­nych Muzeum,
  • nad­zór nad wła­ści­wym prze­pły­wem infor­ma­cji służ­bo­wych w Muzeum,
  • pro­wa­dze­nie reje­stru umów,
  • zapew­nie­nie obsługi Rady Muzeum przez orga­ni­za­cję, pro­to­ko­ło­wa­nie spo­tkań oraz gro­ma­dze­nie i prze­cho­wy­wa­nie doku­men­tów zwią­za­nych z dzia­łal­no­ścią Rady,
  • wspó­łudział w orga­ni­zo­wa­niu kole­giów i obsługa zespo­łów zada­nio­wych powo­ły­wa­nych przez Dyrek­tora.

 

Ostatnia aktualizacja : 23.03.2022 11:57
Autor treści : Alicja Bittner

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje