Przejdź do treści głównej

Dział Techniczny

Dział Techniczny

Kontakt:

Arkadiusz Szeksztełło, kierownik
a.szeksztello(at)muzeumgdansk.pl; tel.: +48 512 418 749

Teresa Peplińska, specjalista ds. inwestycji
t.peplinska(at)muzeumgdansk.pl; tel.: +48 531 078 249

Dagmara Hennig, specjalista ds. administracyjnych
d.hennig(at)muzeumgdansk; tel. +48 798 035 629

Marcin Szumlak, główny specjalista ds. technicznych
m.szumlak(at)muzeumgdansk; tel. +48 509 757 877 

 

Do zadań Działu Tech­nicz­nego należy:

  • opra­co­wy­wa­nie zało­żeń tech­nicz­nych dla obiek­tów i urzą­dzeń w posia­da­niu Muzeum,
  • opra­co­wy­wa­nie dłu­go­ter­mi­no­wych i bie­żą­cych pla­nów remon­to­wych i inwe­sty­cyj­nych budyn­ków i infra­struk­tury znaj­du­ją­cej się w obiek­tach Muzeum,
  • kom­plek­sowe pro­wa­dze­nie prac ser­wi­so­wych budyn­ków i wypo­sa­że­nia Muzeum,
  • zama­wia­nie i prze­cho­wy­wa­nie doku­men­ta­cji tech­niczno-ser­wi­so­wej, pro­wa­dze­nie archi­wum doku­men­ta­cji tech­nicz­nej, eks­per­tyz i innych opra­co­wań dla wszyst­kich budyn­ków Muzeum,
  • kom­plek­sowe pro­wa­dze­nie pro­ce­sów inwe­sty­cyj­nych i remon­towo-kon­ser­wa­tor­skich zwią­za­nych z budyn­kami Muzeum, w tym m.in. repre­zen­to­wa­nie Muzeum przez spra­wo­wa­nie kon­troli
  • utrzy­my­wa­nie infra­struk­tury oraz urzą­dzeń w obiek­tach Muzeum w dobrym sta­nie tech­nicz­nym poprzez stałą kon­trolę wraz z moni­to­ro­wa­niem bie­żą­cym oraz zgła­sza­niem uste­rek do obsługi ser­wi­so­wej. 

 

 

Ostatnia aktualizacja : 02.12.2021 15:31
Autor treści : Paula Siwak

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje