Przejdź do treści głównej

Dział Programów Pomocowych

Dział Programów Pomocowych

Przewiń w dół

Dział Programów Pomocowych

Kontakt:

Kinga Krause, kierownik
k.krause(at)muzeumgdansk.pl; tel.: + 48 512 418 725

Sylwia Leowska, specjalistka ds. programów pomocowych 
s.leowska(at)muzeumgdansk.pl; tel.: + 48 789 449 690     

 

Do zadań Działu Pro­gra­mów Pomo­co­wych należy w szcze­gól­no­ści:

  • pozy­ski­wa­nie part­ne­rów do dzia­łal­no­ści sta­tu­to­wej Muzeum,
  • moni­to­ring pro­gra­mów finan­su­ją­cych reali­za­cję zadań publicz­nych,
  • ana­liza danych doty­czą­cych dostęp­nych fun­du­szy i pro­gra­mów pol­skich, Unii Euro­pej­skiej oraz innych fun­du­szy zagra­nicz­nych,
  • ini­cjo­wa­nie i koor­dy­no­wa­nie prac w zakre­sie pozy­ski­wa­nia środ­ków ze źró­deł zewnętrz­nych,tym dota­cji MKiDN oraz innych fun­du­szy kra­jo­wych,
  • koor­dy­na­cja i udział w opra­co­wy­wa­niu wnio­sków i apli­ka­cji dla pro­jek­tów prze­wi­dzia­nych do współ­fi­nan­so­wa­nia ze źró­deł zewnętrz­nych,
  • współ­praca z komór­kami orga­ni­za­cyj­nymi Muzeum w zakre­sie pozy­ski­wa­nia środ­ków poza­bu­dże­to­wych,
  • przy­go­to­wy­wa­nie koniecz­nej doku­men­ta­cji i wnio­sków apli­ka­cyj­nych celem pozy­ski­wa­nia zewnętrz­nych fun­du­szy inwe­sty­cyj­nych,
  • pro­wa­dze­nie spra­woz­daw­czo­ści z prze­biegu prac oraz udział w roz­li­cza­niu prac inwe­sty­cyj­nych finan­so­wa­nych ze środ­ków zewnętrz­nych.
Ostatnia aktualizacja : 23.03.2022 12:10
Autor treści : Alicja Bittner

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje