Przejdź do treści głównej

Dział Marketingu

Dział Marketingu

Kontakt:

Michał Pietrzak, kierownik
m.pietrzak(at)muzeumgdansk.pl; tel.: +48 512 418 741

Bożena Kowalczuk, sklep i wydawnictwa
sklep(at)muzeumgdansk.pl; tel. +48 789 449 680

Do zadań Działu Mar­ke­tingu należy w szcze­gól­no­ści:

 • orga­ni­za­cja i nad­zór nad sprze­dażą bez­po­śred­nią Muzeum,
 • pro­wa­dze­nie i zaopa­trze­nie skle­pów muze­al­nych,
 • two­rze­nie, wdra­ża­nie i reali­za­cja pla­nów mar­ke­tin­go­wych, reali­za­cja pla­no­wa­nego
 • poziomu sprze­daży pro­duk­tów kom­ple­men­tar­nych i usług Muzeum,
 • pozy­ski­wa­nie środ­ków spon­sor­skich na dzia­łal­ność sta­tu­tową Muzeum,
 • wdra­ża­nie dzia­łań mar­ke­tin­go­wych zwią­za­nych z kalen­da­rzem imprez,
 • pro­wa­dze­nie badań rynku, ana­lizy potrzeb klienta, w tym poziomu cen bile­tów, usług oraz godzin otwar­cia Muzeum,
 • nawią­zy­wa­nie współ­pracy z podmio­tami zewnętrz­nymi pro­wa­dzą­cymi dzia­łal­ność wydaw­ni­czą o podob­nej tema­tyce w zakre­sie umów han­dlo­wych na zasa­dach sprze­daży komi­so­wej,
 • orga­ni­za­cja wpro­wa­dza­nia do sprze­daży przez sklepy muze­alne wydaw­nictw zewnętrz­nych,
 • koor­dy­na­cja i zarzą­dza­nie skle­pem inter­ne­to­wym, w tym plat­formą sprze­da­żową online,
 • obsługa part­ne­rów i spon­so­rów w zakre­sie reali­za­cji wza­jem­nych zobo­wią­zań wyni­ka­ją­cych z zawar­tych umów i poro­zu­mień.

 

Ostatnia aktualizacja : 17.01.2020 13:41
Autor treści : Alicja Bittner

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje