Przejdź do treści głównej

Dział Komunikacji i Promocji

Dział Komunikacji i Promocji

Przewiń w dół

Dział Komunikacji i Promocji

Kontakt:

Andrzej Gierszewski, kierownik, rzecznik prasowy 

a.gierszewski(at)muzeumgdansk.pl; tel.: +48 512 418 751

Paula Wilczyńska, zastępca kierownika, specjalista ds. promocji/koordynator dostępności 

p.wilczynska(at)muzeumgdansk.pl; tel.: +48 509 226 351

Agnieszka Grabowska-Ogrodnik, fotograf

a.grabowska(at)muzeumgdansk.pl; tel. +48 512 418 743 

Katarzyna Wróblewska, specjalista ds. promocji

k.wroblewska(at)muzeumgdansk.pl; tel. +48 532 966 888

Grzegorz Konieczny, specjalista ds. wynajmów 

g.konieczny(at)muzeumgdansk.pl; tel. +48 736 447 663

 

Do zadań Działu Komu­ni­ka­cji i Pro­mo­cji należy w szcze­gól­no­ści:

  • koor­dy­no­wa­nie poli­tyki infor­ma­cyj­nej Muzeum, w tym komu­ni­ka­cji wewnętrz­nej i zewnętrz­nej, orga­ni­za­cja wszech­stron­nej pro­mo­cji Muzeum,
  • obsługa medialna imprez orga­ni­zo­wa­nych w Muzeum,
  • orga­ni­zo­wa­nie kon­fe­ren­cji pra­so­wych, brie­fin­gów, spo­tkań z przed­sta­wi­cie­lami mediów, reali­zu­ją­cych swoje pro­gramy, audy­cje, arty­kuły i inne przed­się­wzię­cia w opar­ciu o zbiory Muzeum,
  • dba­nie o spój­ność komu­ni­ka­cji wizu­al­nej, w tym nad­zo­ro­wa­nie wyko­rzy­sty­wa­nia iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nej Muzeum,
  • reda­go­wa­nie stron inter­ne­to­wych Muzeum oraz pro­wa­dze­nie kont Muzeum na por­ta­lach spo­łecz­no­ścio­wych,
  • koor­dy­no­wa­nie pro­ce­sów zwią­za­nych z dru­kami pro­mo­cyj­nymi poświę­co­nymi wysta­wom i wyda­rze­niom, od wyboru wyko­nawcy po dys­try­bu­cję, w poro­zu­mie­niu z odpo­wie­dzial­nymi pra­cow­ni­kami mery­to­rycz­nymi,
  • wyko­ny­wa­nie doku­men­ta­cji foto­gra­ficz­nej dzia­łal­no­ści Muzeum do celów pro­mo­cyj­nych.

 

Ostatnia aktualizacja : 05.04.2024 11:05

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje