Przejdź do treści głównej

Dział Historii

Dział Historii

Kontakt:

dr Janusz Dargacz, kierownik
j.dargacz(at)muzeumgdansk.pl; tel. +48 519 476 653

Katarzyna Kurkowska, zastępca kierownika
k.kurkowska(at)muzeumgdansk.pl; tel. +48 789 449 684

dr Leszek Molendowski
l.molendowski(at)muzeumgdansk.pl; tel. +48 512 418 757

Rita Lulińska, dokumentalistka
r.lulinska(at)muzeumgdansk.pl; tel.: +48 789 449 661

dr Klaudiusz Grabowski
k.grabowski(at)muzeumgdansk.pl; tel.: +48 694 923 146

 

Do zadań Działu Histo­rii należy:

  • two­rze­nie kolek­cji: histo­rii mia­sta, foto­gra­fii, pocz­tó­wek, sta­ro­dru­ków, histo­rii gdań­skiego sportu i mili­ta­riów,
    gro­ma­dze­nie eks­po­na­tów ilu­stru­ją­cych dzia­łal­ność Muzeum Gdań­ska,
  • pro­wa­dze­nie Kro­niki Gdań­skiej i Ency­klo­pe­dii Gdań­skiej – Geda­no­pe­dii
  • reali­za­cja prac badaw­czych zgod­nie z pla­nem mery­to­rycz­nym Muzeum i Działu, opra­co­wy­wa­nie i publi­ko­wa­nie wyni­ków prac naukowo-badaw­czych,
  • przy­go­to­wy­wa­nie wystaw sta­łych i cza­so­wych,
  • popu­la­ry­zo­wa­nie histo­rii Gdań­ska oraz zbio­rów m.in. przez publi­ka­cje, wykłady, odczyty i refe­raty, orga­ni­zo­wa­nie sesji, kon­fe­ren­cji nauko­wych, a także udział w pro­jek­tach przy­go­to­wy­wa­nych przez Muzeum.
Ostatnia aktualizacja : 16.05.2024 11:26

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje