Przejdź do treści głównej

Dział Finansowo-Księgowy

Informacje o Dziale Finansowo-Księgowym

Przewiń w dół

Dział Finansowo-Księgowy

Kontakt:

Ewa Joszczak, główny księgowy
e.joszczak(at)muzeumgdansk.pl

Anna Ossowska, z-ca głównego księgowego
ksiegowosc(at)muzeumgdansk.pl  a.ossowska(at)muzeumgdansk.pl; tel. +48 512 418 755

Ilona Hajdamowicz, specjalistka ds. finansowo-księgowych - kasjer
i.hajdamowicz(at)muzeumgdansk.pl; +48 789 449 677


Aleksandra Skóra, specjalistka ds. finansowo-księgowych
a.skora(at)muzeumgdansk.pl; +48 789 449 688

Katarzyna Szczypińska, specjalistka ds. finansowo-księgowych
k.szczypinska(at)muzeumgdansk.pl; + 48 789 449 689

Patrycja Marszewska, specjalistka ds. finansowo-księgowych
p.marszewska(at)muzeumgdansk.pl; +48 789 449 678

 

Do zadań Działu Finan­sowo-Księ­go­wego należy:

 • pro­wa­dze­nie spraw zwią­za­nych z gospo­darką finan­sową Muzeum zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cymi prze­pi­sami,
  pro­wa­dze­nie rachun­ko­wo­ści Muzeum zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cymi prze­pi­sami,
 • prze­strze­ga­nie dys­cy­pliny finan­so­wej zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cymi prze­pi­sami,
 • spo­rzą­dza­nie, przyj­mo­wa­nie, obieg, archi­wi­zo­wa­nie i kon­trola pod wzglę­dem for­mal­no­praw­nym i rachun­ko­wym doku­men­tów finan­so­wych w spo­sób zapew­nia­jący wła­ściwy opis ope­ra­cji gospo­dar­czych,
 • opra­co­wy­wa­nie pro­jek­tów rocz­nych budżetu Muzeum,
  spo­rzą­dza­nie ana­liz wyko­rzy­sta­nia środ­ków będą­cych w dys­po­zy­cji Muzeum,
 • spo­rzą­dza­nie spra­woz­dań finan­sowo-księ­go­wych wyni­ka­ją­cych z obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów,
  usta­la­nie i ter­mi­nowa reali­za­cja wypłat, wyna­gro­dzeń, hono­ra­riów i innych świad­czeń pra­cow­ni­czych oraz pro­wa­dze­nie ewi­den­cji tych wypłat,
 • pro­wa­dze­nie spraw wyni­ka­ją­cych z prze­pi­sów podat­ko­wych, prze­pi­sów o ubez­pie­cze­niach spo­łecz­nych i zdro­wot­nych,
  pro­wa­dze­nie spraw doty­czą­cych roz­li­czeń z ban­kami,
 • spraw­dza­nie pod wzglą­dem for­malno-rachun­ko­wym wszyst­kich doku­men­tów finan­so­wych Muzeum, tj. fak­tur, rachun­ków, not księ­go­wych itp.,
 • roz­li­cza­nie inwen­ta­ry­za­cji zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cymi prze­pi­sami,
 • kom­ple­to­wa­nie i wła­ściwe zabez­pie­cza­nie doku­men­tów księ­go­wych i finan­so­wych, kar­to­tek pła­co­wych i spra­woz­dań.
Ostatnia aktualizacja : 23.03.2022 12:03
Autor treści : Alicja Bittner

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje