Przejdź do treści głównej

Dział Administracji

Informacje o Dziale Administracji

Przewiń w dół

Dział Administracji

Kontakt:

Emilia Kroplewska, kierownik
administracja(at)muzeumgdansk.pl  tel.: +48 512 418 750

Joanna Sapieha-Kozakiewicz, specjalista ds. administracji
j.sapieha(at)muzeumgdansk.pl  tel. +48 502 814 067

Katarzyna Jaworska, specjalista
k.jaworowska(at)muzeumgdansk.pl; tel.: +48 512 418 753 

 

Do zadań Działu Admi­ni­stra­cji należy w szcze­gól­no­ści:

  • stałe i regu­larne zaopa­trze­nie Muzeum w nie­zbędne do nale­ży­tego funk­cjo­no­wa­nia środki i mate­riały, zgod­nie z zasa­dami Ustawy z dnia 29 stycz­nia 2004 r. Prawo zamó­wień publicz­nych oraz wewnętrz­nymi regu­la­cjami Muzeum,
  • reali­za­cja zle­ceń komó­rek orga­ni­za­cyj­nych Muzeum zatwier­dzo­nych przez Dyrek­tora i uzgod­nio­nych z Zastępcą Dyrek­tora ds. Tech­nicz­nych i Głów­nym Księ­go­wym,
  • pro­wa­dze­nie ewi­den­cji nisko­cen­nych środ­ków trwa­łych i wypo­sa­że­nia zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cymi prze­pi­sami i regu­la­cjami wewnętrz­nymi Muzeum,
  • orga­ni­za­cja i nad­zór pracy zespo­łów Opie­ku­nów Ekspo­zy­cji Muze­al­nych i Pra­cow­ni­ków Gospo­dar­czych, nad­zór nad pracą szatni,
  • zgła­sza­nie do Działu Tech­nicz­nego zapo­trze­bo­wa­nia na bie­żące naprawy,
  • obsługa i udział w przy­go­to­wy­wa­nych pro­jek­tach wysta­wien­ni­czych i wyda­rze­niach reali­zo­wa­nych przez Muzeum w zakre­sie kom­pe­ten­cji Działu,
  • zapew­nie­nie, nad­zór i koor­dy­na­cja usług ubez­pie­cze­nia mająt­ko­wego, komu­ni­ka­cyj­nego oraz OC Muzeum,
  • kom­plek­sowe zapew­nie­nie, nad­zór i koor­dy­na­cja usług sprzą­ta­nia i utrzy­ma­nia czy­sto­ści w Muzeum oraz usług wywozu nieczy­sto­ści.
Ostatnia aktualizacja : 04.08.2023 13:20
Autor treści : Alicja Bittner

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje