Przejdź do treści głównej

Szczegóły

spotkanie z Chrisem Niedenthalem

14 marca 2019 r. o godz. 17.00, w Wiel­kiej Sali Wety Ratu­sza Głów­nego Mia­sta, odbę­dzie się bez­płatne spo­tka­nie  udzia­łem Chrisa Nie­den­thala poświę­cone prze­mia­nom ustro­jo­wym w 1989 r. Uznany foto­re­por­ter zapre­zen­tuje zdję­cia wyko­nane w wielu kra­jach wschod­niej Europy i w Chi­nach, a także odpo­wie na pyta­nia publicz­no­ści.

Godzinne spo­tka­nie z auto­rem wystawy foto­graficznej „Nie­den­thal. Gdańsk 2018” to nie tylko oka­zja do zoba­cze­nia mało zna­nych foto­grafii doku­men­tu­jących życie codzienne w kra­jach bloku sowiec­kiego, znaj­du­ją­cego się w 1989 r. na przed­wio­śniu demo­kra­cji.

 

Polska 1989 r., fot. C. Niedenthal.

Kadry Wol­no­ści w obiek­ty­wie

Boha­te­rami foto­grafii będą osoby two­rzące tzw. „Kadry Wol­no­ści”, z któ­rymi Chris Nie­den­thal spo­ty­kał się pod­czas 365 dni pracy i liczących po kilka tysięcy kilometrów podróży.

– Chyba w żad­nym okre­sie swo­jego zawo­do­wego życia nie pra­co­wa­łem tak inten­syw­nie jak w 1989 r. To był wyjąt­kowy czas. Demo­ludy chy­liły się ku upad­kowi, na sile przy­bie­rały oddolne, demo­kra­tyczne ruchy spo­łeczne. Pra­co­wa­łem wów­czas dla ame­ry­kań­skiego tygo­dnika TIME, któ­rego redak­cja była nie­zwy­kle zain­te­re­so­wana wyda­rze­niami w Euro­pie Wschod­niej. Regu­lar­nie byłem wysy­łany w coraz to nowe podróże do nie­malże wszyst­kich sto­lic komu­ni­stycz­nego świata, w tym do Chin, doku­men­tu­jąc świat i ludzi, np. Gor­ba­czowa, Havla, Honec­kera, o któ­rych dziś już uczymy się w pod­ręcz­ni­kach – mówi Chris Nie­den­thal.

 

Upadek komunizmu w ludzkim wymiarze, fot. C. Niedenthal

„Inne histo­rie” foto­grafii

Ponad sto foto­grafii, które zostaną zaprezentowane na spotkaniu, to nie tylko opo­wieść o upadku komu­ni­zmu, ale także historie o przy­go­dach i codziennej pracy foto­re­por­tera.

– Obiek­tyw apa­ratu, choć utrwala obraz kon­kret­nego momentu „takim jakim był”, ni­gdy nie dopo­wie naj­cie­kaw­szych histo­rii, nawet tych, które są jego wytwo­rem. Z każ­dej podróży powra­ca­łem z gar­ścią aneg­dot i wspo­mnień o wyko­na­nych foto­grafiach, którymi podzielę się z uczestnikami spotkania w Muzeum Gdańska – dodaje Chris Nie­den­thal.

Bez­płatne spo­tka­nie z foto­re­por­te­rem, które odbę­dzie się nad­cho­dzący czwar­tek potrwa ok. 1–1,5 godziny. Wielka Sala Wety może pomie­ścić 170 osób.

Chris Nie­den­thal – (ur. 21 paździer­nika 1950 r. w Lon­dy­nie) – pol­ski foto­graf, czło­nek ZPAF. Współ­pra­co­wał z: „Time”, „New­sweek”, „Der Spie­gel”, „Geo” i „Stern”. Lau­reat jed­nej z nagród World Press Photo w 1986 r. Odz­na­czony w 2009 r. Srebr­nym Meda­lem „Zasłu­żony Kul­tu­rze Glo­ria Artis”.

 

 

 

Kadry Wol­no­ści. Rok 1989 w obiek­ty­wie Chrisa Nie­den­thala

Czwartki w Muzeum Gdań­ska

Kiedy: 14 marca 2019 (czwar­tek)

Gdzie: Wielka Sala Wety, Ratusz Głów­nego Mia­sta, ul. Długa 46/47

Wstęp: bez­płatny, limit miejsc: 170 os.

spotkania

Inne wydarzenia

Poza sceną...
spotkania
spotkania
spotkania

Poza sceną...

Codzien­ność pol­skiego rock & rol­lowca

Czytaj więcej
Kronika Gdańska, Tom 1
spotkania
spotkania
spotkania

Kronika Gdańska, Tom 1

948 lat historii, 700 stron, 350 ilustracji w promocyjnej cenie!

Czytaj więcej
Żywice kopalne w czasie i przestrzeni
spotkania
spotkania
spotkania

Żywice kopalne w czasie i przestrzeni


Cof­nijmy się kil­ka­dzie­siąt milio­nów lat wstecz… by zro­zu­mieć bogac­two i róż­no­rod­ność teraź­niej­szo­ści!

Dla­czego w przy­ro­dzie...

Czytaj więcej
Gdańskie Debaty Obywatelskie
spotkania
spotkania
spotkania

Gdańskie Debaty Obywatelskie

Po co nam historia?

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje