Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Westerplatte. Szlak pamięci

Przewiń w dół

Lekcje online dla seniorów, studentów, licealistów i uczniów szkół podstawowych

W ramach lek­cji, poprzez pry­zmat Wester­platte, pod­su­mu­jemy histo­rię Pol­ski i Gdań­ska w XX wieku.

Zaję­cia online mogą mieć dwie formy, tj.:

  • spa­ceru po Wester­platte, pod­czas któ­rego omó­wione zostaną dzieje Woj­sko­wej Skład­nicy Tran­zy­to­wej i jej obrony
  • kon­wer­sa­to­rium, pod­czas któ­rego na pod­sta­wie mate­ria­łów dydak­tycz­nych omó­wione zostaną losy obroń­ców Wester­platte pod­czas II wojny świa­to­wej i w cza­sach PRL

Nie­od­płatne zaję­cia będą odby­wać się od ponie­działku do piątku w godz. 10:00-14:00. Dokładny ter­min, czas trwa­nia lek­cji i komu­ni­ka­tor są uzgad­niane indy­wi­du­al­nie z zain­te­re­so­wa­nymi nauczy­cie­lami.

 

Wester­platte. Szlak Pamięci. Lek­cje online

Kiedy: od ponie­działku do piątku w godz. 10:00-14:00

Dla:

  1. słuchaczy uniwersytetów III wieku;
  2. studentów;
  3. licealistów;
  4. uczniów ostatniach klas szkół pod­sta­wo­wych

Czas zajęć: 45 / 90 minut

Pre­fe­ro­wane komu­ni­ka­tory: Micro­soft Teams / Zoom / inne

Osoba prowadząca zajęcia: Mateusz Jasik

Kontakt: m.jasi­k@mu­zeumg­dansk.pl / 789 449 681

 

zajęcia edukacyjne

Inne wydarzenia

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje