Przejdź do treści głównej

Szczegóły

design Oskara Zięty w zabytkowych wnętrzach Dworu Artusa i Domu Uphagena

„W głębi odbi­cia” to uni­ka­towe połą­cze­nie tra­dy­cji i nowo­cze­sno­ści. Oskar Zięta zapro­jek­to­wane przez sie­bie meble i obiekty rzeź­biar­skie umie­ścił we wnę­trzach Dworu Artusa i Domu Upha­gena. To oka­zja, aby zoba­czyć jak wyglą­dają obok sie­bie histo­ryczne przedmioty i nowo­cze­sny design, w tym lśniące krze­sła, stoły i rzeźby wyko­nane ze stali wypeł­nio­nej sprę­żo­nym powie­trzem. Zobacz­cie, czym cha­rak­te­ry­zo­wała się kre­atyw­ność kie­dyś i dziś oraz czy we współ­cze­snych lustrach możemy prze­glą­dać się tak samo, jak w tych sprzed 300 lat…

W zabyt­ko­wych wnę­trzach dwóch oddzia­łów Muzeum Gdań­ska, w pro­jek­tach wyko­na­nych ze stali, mie­dzi i alu­mi­nium dostrzec można tytu­łową „głę­bię odbi­cia”, w któ­rej zabyt­kowe prze­strzenie, dzieła sztuki i muze­alne eks­po­naty ule­gają trans­for­ma­cji w reflek­sach błysz­czą­cej, wypo­le­ro­wa­nej stali.Wystawa w Gdań­sku to kolejna inter­wen­cja Oskara Zięty w zabyt­kową prze­strzeń i pod­ję­cie dia­logu tra­dy­cji z nowo­cze­sno­ścią. Mistrz stali sięga do tajem­ni­czych głę­bin i mary­nar­skich legend. Przy­wo­łuje mitycz­nego Kra­kena, postrach armad i żegla­rzy, by przy­po­mnieć, że to, co nie­prze­wi­dy­walne, ist­nie­je…

W twór­czo­ści Zięty speł­nia się futu­ry­styczna wizja pro­jek­to­wa­nia, a jego śmiałe pro­jekty są przy­kła­dem wpływu nowych tech­no­lo­gii na współ­cze­sny design i sztukę.


Wystawę zobaczysz w Dworze Artusa i Domu Uphagena do 30 grudnia br.

Na hasło "Zięta w Muzeum Gdańska", w kasie jednego z ww. oddziałów, otrzymasz bilet łączony na obie części wystawy z upustem 50%.

Dostępne warianty biletu na wystawę czasową to:

  • normalny (16 zł)
  • ulgowy (8 zł)
  • rodzinny (35 zł)

Zwiedzaj oszczędnie. Zapamiętaj hasło;). Zaplanuj swoją wizytę

 

Oskar Zięta - archi­tekt, arty­sta i pro­jek­tant pro­ce­sów. Stwo­rzył ponad 200 ory­gi­nal­nych form użyt­ko­wych, w któ­rych wypra­co­wał wła­sny roz­po­zna­walny styl. Autor rzeźb, które mani­fe­stują jego pełne pasji eks­pe­ry­men­talne podej­ście do pro­jek­to­wa­nia. Głów­nym para­dyg­ma­tem jego twór­czo­ści jest eks­plo­ro­wa­nie for­mal­nych i tech­nicz­nych wła­ści­wo­ści metalu prze­kształ­ca­nego przy wyko­rzy­sta­niu autor­skiej tech­no­lo­gii FiDU.

Uzy­skał tytuł dok­tora na uni­wer­sy­te­cie ETH w Zury­chu, wykła­dowca w School of Form SWPS w War­sza­wie. Autor iko­nicz­nego stołka PLOPP (2007), oraz naj­wyż­szej rzeźby w prze­strzeni publicz­nej w Pol­sce, insta­la­cji WIR (2017), a także pawi­lonu-rzeźby NAWA (2017) nomi­no­wa­nego do pre­sti­żo­wej euro­pej­skiej nagrody Miesa van der Rohe.

Design Zięty był wie­lo­krot­nie nagra­dzany, m.in. Desi­gn­preis der Bun­de­sre­pu­blik Deut­schland Award, Red Dot oraz Audi Men­tor Preis. Współ­pra­co­wał m.in. z Audi, Archi­to­nic, Bal­lan­ti­ne’s, Pirelli oraz Vic­to­ria & Albert Museum. Jego prace znaj­dują się kolek­cjach Museum für Gestal­tung w Zury­chu, Pina­ko­tece w Mona­chium oraz Cen­trum Pom­pi­dou w Paryżu.

 

wystawy czasowe

Inne wydarzenia

Kobiety gdańskiej nauki

Kobiety gdańskiej nauki

Wystawa plenerowa przed kościołem św. Katarzyny

Czytaj więcej
Wystawa plenerowa Historie Gdańskich Dzielnic
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Wystawa plenerowa Historie Gdańskich Dzielnic

Edycja VI: Orunia - Święty Wojciech - Lice

Czytaj więcej
Arcydzieła sztuki polskiej

Arcydzieła sztuki polskiej

Zobacz dzieła wielkich mistrzów w sercu Gdańska

Czytaj więcej
Maszty i baszty
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Maszty i baszty

Gdańsk i Pomorze w ilustracji B.Truchanowskiej i W. Majchrzaka - wystawa

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje