Przejdź do treści głównej

Szczegóły

design Oskara Zięty w zabytkowych wnętrzach Dworu Artusa i Domu Uphagena

„W głębi odbi­cia” to uni­ka­towe połą­cze­nie tra­dy­cji i nowo­cze­sno­ści. Oskar Zięta zapro­jek­to­wane przez sie­bie meble i obiekty rzeź­biar­skie umie­ścił we wnę­trzach Dworu Artusa i Domu Upha­gena. To oka­zja, aby zoba­czyć jak wyglą­dają obok sie­bie histo­ryczne przedmioty i nowo­cze­sny design, w tym lśniące krze­sła, stoły i rzeźby wyko­nane ze stali wypeł­nio­nej sprę­żo­nym powie­trzem. Zobacz­cie, czym cha­rak­te­ry­zo­wała się kre­atyw­ność kie­dyś i dziś oraz czy we współ­cze­snych lustrach możemy prze­glą­dać się tak samo, jak w tych sprzed 300 lat…

W zabyt­ko­wych wnę­trzach dwóch oddzia­łów Muzeum Gdań­ska, w pro­jek­tach wyko­na­nych ze stali, mie­dzi i alu­mi­nium dostrzec można tytu­łową „głę­bię odbi­cia”, w któ­rej zabyt­kowe prze­strzenie, dzieła sztuki i muze­alne eks­po­naty ule­gają trans­for­ma­cji w reflek­sach błysz­czą­cej, wypo­le­ro­wa­nej stali.Wystawa w Gdań­sku to kolejna inter­wen­cja Oskara Zięty w zabyt­kową prze­strzeń i pod­ję­cie dia­logu tra­dy­cji z nowo­cze­sno­ścią. Mistrz stali sięga do tajem­ni­czych głę­bin i mary­nar­skich legend. Przy­wo­łuje mitycz­nego Kra­kena, postrach armad i żegla­rzy, by przy­po­mnieć, że to, co nie­prze­wi­dy­walne, ist­nie­je…

W twór­czo­ści Zięty speł­nia się futu­ry­styczna wizja pro­jek­to­wa­nia, a jego śmiałe pro­jekty są przy­kła­dem wpływu nowych tech­no­lo­gii na współ­cze­sny design i sztukę.


Wystawę zobaczysz w Dworze Artusa i Domu Uphagena do 30 grudnia br.

Na hasło "Zięta w Muzeum Gdańska", w kasie jednego z ww. oddziałów, otrzymasz bilet łączony na obie części wystawy z upustem 50%.

Dostępne warianty biletu na wystawę czasową to:

  • normalny (16 zł)
  • ulgowy (8 zł)
  • rodzinny (35 zł)

Zwiedzaj oszczędnie. Zapamiętaj hasło;). Zaplanuj swoją wizytę

 

Oskar Zięta - archi­tekt, arty­sta i pro­jek­tant pro­ce­sów. Stwo­rzył ponad 200 ory­gi­nal­nych form użyt­ko­wych, w któ­rych wypra­co­wał wła­sny roz­po­zna­walny styl. Autor rzeźb, które mani­fe­stują jego pełne pasji eks­pe­ry­men­talne podej­ście do pro­jek­to­wa­nia. Głów­nym para­dyg­ma­tem jego twór­czo­ści jest eks­plo­ro­wa­nie for­mal­nych i tech­nicz­nych wła­ści­wo­ści metalu prze­kształ­ca­nego przy wyko­rzy­sta­niu autor­skiej tech­no­lo­gii FiDU.

Uzy­skał tytuł dok­tora na uni­wer­sy­te­cie ETH w Zury­chu, wykła­dowca w School of Form SWPS w War­sza­wie. Autor iko­nicz­nego stołka PLOPP (2007), oraz naj­wyż­szej rzeźby w prze­strzeni publicz­nej w Pol­sce, insta­la­cji WIR (2017), a także pawi­lonu-rzeźby NAWA (2017) nomi­no­wa­nego do pre­sti­żo­wej euro­pej­skiej nagrody Miesa van der Rohe.

Design Zięty był wie­lo­krot­nie nagra­dzany, m.in. Desi­gn­preis der Bun­de­sre­pu­blik Deut­schland Award, Red Dot oraz Audi Men­tor Preis. Współ­pra­co­wał m.in. z Audi, Archi­to­nic, Bal­lan­ti­ne’s, Pirelli oraz Vic­to­ria & Albert Museum. Jego prace znaj­dują się kolek­cjach Museum für Gestal­tung w Zury­chu, Pina­ko­tece w Mona­chium oraz Cen­trum Pom­pi­dou w Paryżu.

 

wystawy czasowe

Inne wydarzenia

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje