Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Tematyczne spacery po Gdańsku

Przewiń w dół

Zapraszamy na zwiedzanie gdańskich zabytków

Lato w Mie­ście z Muzeum Gdań­ska" to pro­po­zy­cja trzech spa­ce­rów tema­tycz­nych po histo­rycz­nych i przy­rod­ni­czych zabyt­kach naszego mia­sta. Dla kogo? Dla wszyst­kich! Spacery trwają około półtorej godziny. 

 

 

Podróż do osiem­na­sto­wiecz­nego Gdań­ska
Spoj­rzymy na mia­sto oczami pana Jana Upha­gena. Zoba­czymy, jak wyglą­dał dzień zamoż­nego miesz­cza­nina w epoce oświe­ce­nia: od poran­nej domo­wej krzą­ta­niny, poprzez spa­cer po ulicy Dłu­giej do Ratu­sza Głów­nego Mia­sta, pracę rajcy i inte­resy, a także wie­czorne roz­rywki w Dwo­rze Artusa.

Miej­sce zbiórki: dzie­dzi­niec Ratu­sza Głów­nego Mia­sta
Indy­wi­du­alni zwie­dza­jący: wtorki i nie­dziele, start godzina 11.00
Grupy zor­ga­ni­zo­wane: ter­min do usta­le­nia, kon­takt: tel. 514 222 205 lub e-mail edu­ka­cja­@mu­zeumg­dansk. pl
Cena: 8 zło­tych od osoby UWAGA! W przy­padku grup zor­ga­ni­zo­wa­nych – szkoły, kolo­nie, półkolo­nie – opie­ku­no­wie (jeden na dzie­się­ciu pod­opiecz­nych) nie uisz­czają opłaty.

 

Śla­dami gdań­skiej Temidy
W każ­dym dużym mie­ście nie­zwy­kle istotne było prze­strze­ga­nie i egze­kwo­wa­nie prawa. Metody, jakie sto­so­wano w prze­szło­ści, czę­sto mogą być dla nas zaska­ku­jące. Pod­czas spa­ceru odwie­dzimy dawne miej­skie wię­zie­nie, poznamy pracę daw­nego kata i sędziego. Główne Mia­sto kryje wiele pamią­tek zwią­za­nych z tema­tem wymiaru spra­wie­dli­wo­ści. Odkry­jemy je podą­ża­jąc śla­dami daw­nych gdańsz­czan.

Spa­cer prze­zna­czony dla uczest­ni­ków powy­żej 10 r. ż.

 

Miej­sce zbiórki: dzie­dzi­niec Ratu­sza Głów­nego Mia­sta
Indy­wi­du­alni zwie­dza­jący: czwartki, start godzina 11.00
Grupy zor­ga­ni­zo­wane: ter­min do usta­le­nia, kon­takt: tel. 514 222 205 lub e-mail edu­ka­cja­@mu­zeumg­dansk.pl
Cena: 8 zło­tych od osoby UWAGA! W przy­padku grup zor­ga­ni­zo­wa­nych – szkoły, kolo­nie, półkolo­nie – opie­ku­no­wie (jeden na dzie­się­ciu pod­opiecz­nych) nie uisz­czają opłaty.


Spa­cerem po[historii] Wiel­kiej Alei
Wielka Aleja w Gdań­sku to wyjąt­kowa prze­strzeń, jeden z naj­cen­niej­szych zie­lo­nych zabyt­ków w Gdań­sku, obszar uni­kalny w skali kraju – naj­star­sze w Pol­sce miej­skie zało­że­nie zie­leni w for­mie dwu­ki­lo­me­tro­wej, czte­ro­rzę­do­wej alei. W XIX wieku obok pary­skich Pól Eli­zej­skich była zali­czana do naj­bar­dziej repre­zen­ta­tyw­nych przy­kła­dów tego typu pro­jek­tów. Roz­cią­gnięta wzdłuż dziel­nicy Aniołki jest nie­od­łącz­nym ele­men­tem kra­jo­brazu mia­sta, ale też miej­scem peł­nym tajem­ni­czych zaka­mar­ków i histo­rii. Pod koniec lat 60. XVIII wieku zało­żył ją bur­mistrz gdań­ski Daniel Gra­lath i prze­trwała do dziś pomimo burz­li­wych losów: roz­bio­rów Pol­ski, odbu­dowy przez miesz­kań­ców po woj­nach napo­le­oń­skich, licz­nych prac ogrod­ni­czych, nasa­dzeń, wpro­wa­dze­nia ruchu dla tram­wa­jów kon­nych, wresz­cie samo­cho­dów i tras rowe­ro­wych czy remon­tów w ostat­nich latach. Wokół niej do dziś dzień znaj­dują się ważne gdań­skie obiekty takie jak Opera Bał­tycka, histo­ryczne i zabyt­kowe wille z prze­łomu XIX i XX wieku, Gdań­ski Uni­wer­sy­tet Medyczny, Poli­tech­nika Gdań­ska oraz parki na tere­nach pocmen­tar­nych, w tym zabyt­kowy park Stef­fen­sów.


Indy­wi­du­alni zwie­dza­jący oraz grupy zor­ga­ni­zo­wane: ter­min do usta­le­nia, kon­takt: tel. 662 465 311 lub e-mail joan­na­an­tog­dan­sk@g­mail. com
Miej­sce zbiórki: na wyso­ko­ści przy­stanku tram­wa­jo­wego Brama Oliw­ska, róg ul. Popie­łuszki i al. Zwy­cię­stwa
Cena: spa­cer jest bez­płatny

 

Zapra­szamy na spacery po Gdańsku i odkrywania jego historii. 

 

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje