Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Światło dla Bohaterów

Przewiń w dół

Zadbaj z nami o groby żołnierzy AK na Cmentarzu Łostowickim!

14 lutego przy­pada 81. rocz­nica prze­mia­no­wa­nia Związku Walki Zbroj­nej na Armię Kra­jową. O godzi­nie 18.00 na Kwa­te­rze Akow­skiej na Cmen­ta­rzu Łosto­wic­kim roz­pocz­nie się akcja spo­łeczna porząd­ko­wa­nia nagrob­ków spo­czy­wa­ją­cych tam żoł­nie­rzy. Na każ­dym z 226 miejsc ostat­niego spo­czynku gdań­skich kom­ba­tan­tów zosta­nie zapa­lony znicz.

Ponad 220 AK-ow­ców na Cmen­ta­rzu Łosto­wic­kim

Dzięki współ­pracy kom­ba­tan­tów i władz Gdań­ska powstała Kwa­tera Akow­ska na Cmen­ta­rzu Łosto­wic­kim. Dziś jest ona miej­scem spo­czynku docze­snych szcząt­ków akow­ców. Przy­po­mina ona o ich zasłu­gach dla Ojczy­zny i naszego mia­sta.

Udział w akcji jest dobro­wolny i może w niej wziąć udział każdy. Orga­ni­za­to­rzy zapew­niają uczest­ni­kom zni­cze oraz potrzebne narzę­dzia.

Wystawa ple­ne­rowa dla miesz­kań­ców Nowego Portu

Wspól­nie z Mia­stem Gdańsk, Sto­wa­rzy­sze­niem Kwa­tera Akow­ska na Cmen­ta­rzu Łosto­wic­kim i Świa­towym Związ­kiem Żoł­nie­rzy Armii Kra­jo­wej przy­go­to­wana została wystawa ple­ne­rowa „Ostatni. Gdańsz­cza­nie – żoł­nie­rze Armii Kra­jo­wej”. Pre­zen­tuje ona 18 por­tre­tów i bio­gra­mów zarówno człon­ków Pol­skiego Pań­stwa Podziem­nego jak i postaci zasłu­żo­nych dla śro­do­wi­ska kom­ba­tan­tów.

 

Akcja spo­łeczna: Świa­tło dla Boha­te­rów

  • Kiedy: 14 lutego 2023 (wto­rek), godz. 18.00
  • Gdzie: Cmen­tarz Łosto­wicki, Kwa­tera Akow­ska (za domem przed­bpo­grze­bo­wym)
  • Wstęp: wolny

Wystawa ple­ne­rowa: Ostatni. Gdańsz­cza­nie – żoł­nie­rze Armii Kra­jo­wej

  • Kiedy: 14 lutego – 31 marca br.
  • Gdzie: Zespół Szkół Mor­skich im. Boha­ter­skich Obroń­ców Wester­platte, ul. Wyzwo­le­nia 8
  • Wstęp: wolny (w godzi­nach pracy szkoły)

 

Inne wydarzenia

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje