Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Sekrety kuchni świątecznej

Przewiń w dół

Czwartki w Muzeum Gdańska nr 116

1 grud­nia 2022 roku w Ratu­szu Głów­nego Mia­sta w ramach pro­jektu Czwartki w Muzeum Gdań­ska odbę­dzie się spo­tka­nie z Alek­san­drą Kuchar­ską i Kata­rzyną Fiszer, autor­kami książki „Smaki Gdań­ska”. Pod­czas otwar­tej pre­lek­cji przy­bli­żone zostaną arkana kuchni świą­tecz­nej i naj­cie­kaw­sze prze­pisy kuli­narne zwią­zane z cele­bra­cją Świąt Bożego Naro­dze­nia.

– Pod­czas kolej­nego spo­tka­nia poświę­co­nego książce „Smaki Gdań­ska” opo­wiemy o świą­tecz­nej kuchni w daw­nym Gdań­sku. Przy­bli­żymy naj­cie­kaw­sze recep­tury z XIX-wiecz­nej „Gdań­skiej książki kuchar­skiej”, porów­namy je ze współ­cze­snymi prze­pi­sami oraz omó­wimy podo­bień­stwa i róż­nice w przy­go­to­wy­wa­niu świą­tecz­nego jedze­nia w wieku XVIII, XIX i teraz – mówi Alek­san­dra Kuchar­ska, wspó­łau­torka książki. – Ser­decz­nie zapra­szamy na spo­tka­nie i mamy nadzieję, że dzięki niemu oraz wska­zów­kach kuli­nar­nych, które spe­cjal­nie wybra­ły­śmy i przy­go­to­wa­ły­śmy, nad­cho­dzące spo­tka­nie wigi­lijne w rodzin­nym gro­nie zasko­czy mile wszyst­kich domow­ni­ków.

Po pre­lek­cji będzie można nabyć publi­ka­cję „Smaki Gdań­ska”. Książka powstała w wyniku połą­cze­nia zami­ło­wa­nia do jedze­nia, histo­rii i piękna. Z pasji oby­dwu auto­rek do odtwa­rza­nia potraw z daw­nych prze­pi­sów jak i uwiecz­nia­nia ich w kadrach nawią­zu­ją­cych do daw­nych obra­zów. Publi­ka­cja jest albu­mem kuli­nar­nym, który zawiera ponad sto prze­pi­sów prze­tłu­ma­czo­nych, prze­li­czo­nych i opra­co­wa­nych tak by można je było wyko­nać we współ­cze­snej kuchni.

Limit miejsc na spo­tka­niu wynosi 100 osób. Nie jest ono objęte wymo­giem rezer­wa­cji miejsc.

 

Sekrety daw­nej gdań­skiej kuchni świą­tecz­nej. Czwartki w Muzeum Gdań­ska (116)

  • Kiedy: 1 grud­nia 2022 (czwar­tek), godz. 17.00–18.00
  • Gdzie: Ratusz Głów­nego Mia­sta, Wielka Sala Wety, ul. Długa 46/47
  • Limit miejsc: 100 os.
  • Rezer­wa­cja: brak
  • Cena publi­ka­cji: 100,00 zł / płat­ność gotówką

Dodat­kowe infor­ma­cje / bio­gramy

 

Tytuł: „Smaki Gdań­ska odtwo­rzone na pod­sta­wie XIX-wiecz­nej „Gdań­skiej książki kuchar­skiej” w nowej odsło­nie opi­sały i zilu­stro­wały Alek­san­dra Kuchar­ska i Kata­rzyna Fiszer ku ucie­sze kolej­nych poko­leń sma­ko­szy”

Wydaw­nic­two: Ber­nar­di­num, Pel­plin

Ilość stron: 256

Autorki:

Kata­rzyna Fiszer – foto­graf i sty­listka, zało­ży­cielka firmy Food & Light. Spe­cja­li­zuje się w foto­grafii pro­duk­to­wej i kuli­narnej, uczy foto­grafii rekla­mo­wej.

Alek­san­dra Kuchar­ska – muze­al­niczka pra­cu­jąca w Narodowym Muzeum Mor­skim, rekon­struk­torka histo­ryczna w gru­pie Gar­ni­zon Gdańsk, kucharka-ama­torka, pasjo­natka daw­nej kuchni.

 

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje