Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Konkurs dla miłośników fantastyki i prac Wojciecha Siudmaka

Muzeum Gdań­ska, Gdań­ski Klub Fan­ta­styki oraz Gdańsk Miasto Literatury zapra­szają do wzię­cia udziału w kon­kur­sie „Siud­mak. Poza cza­sem” adre­so­wa­nym do miło­śni­ków twór­czo­ści Woj­cie­cha Siud­maka oraz powie­ści z cyklu Uni­wer­sum Diuny autor­stwa Franka Her­berta. Ogól­no­pol­ska akcja trwa do 10 kwiet­nia. Zwy­cięzcy w każ­dej z trzech kate­go­rii 21 kwiet­nia otrzy­mają nagrody rze­czowe.

„Poza cza­sem” nawią­zuje do retro­spek­tyw­nej wystawy Siud­mak. Uni­wer­sum w Ratu­szu Głów­nego Mia­sta w Gdań­sku. Obej­mu­jąca ponad 60 prac wystawa uka­zuje twór­czość arty­sty, który zasły­nął z wielu dzieł wpi­su­ją­cych się w nurt reali­zmu fan­ta­stycz­nego oraz cyklu rysun­ków do powie­ści Diuna Franka Her­berta. Te ostat­nie były inspi­ra­cją do osca­ro­wej ekra­ni­za­cji powie­ści w reży­se­rii Denisa Vil­le­neuve, któ­rej druga część wejdzie na ekrany kin już w listo­pa­dzie 2023 roku.

Prace w kon­kur­sie można zło­żyć w trzech kate­go­riach:

  • Kostium – kostium inspi­ro­wany twór­czo­ścią arty­styczną Woj­cie­cha Siud­maka;
  • Pro­jekt kostiumu – pro­jekt kre­acji / kostiumu inspi­ro­wany twór­czo­ścią Woj­cie­cha Siud­maka;
  • Opo­wia­da­nie – lite­racka, krótka forma opo­wia­da­nia o dowol­nej for­mie inspi­ro­wana twór­czo­ścią Woj­cie­cha Siud­maka oraz cyklem powie­ści Franka Her­berta

Każdy Uczest­nik może wysłać jedno zgło­sze­nie obej­mu­jące 2 kate­go­rie tema­tyczne na adres pozacza­sem@muzeumg­dansk.pl do dnia 10 kwiet­nia 2023 roku.

Zwy­cięzcy zostaną wyło­nieni do 15 kwiet­nia. Lau­re­aci otrzy­mają nagrody rze­czowe z rąk Woj­cie­cha Siud­maka pod­czas otwar­tego spo­tka­nia w dniu 21 kwiet­nia. Będą to m.in. sygno­wane ręcz­nie przez arty­stę inko­gra­fie.

Do pobrania

 

   

 

Ratusz Głównego Miasta

Inne wydarzenia

Niedopowiedziane biografie

Niedopowiedziane biografie

Spotkanie z książką o dzieciach II wojny światowej

Czytaj więcej
Danzig/Gdańsk 1945

Danzig/Gdańsk 1945

Jak rozumieć koniec niemieckiego i początek polskiego miasta? Debata z udziałem historyków

Czytaj więcej
Marzec w Muzeum Gdańska
Wolę o tym nie mówić

Wolę o tym nie mówić

Spotkania z wystawą czasową w 2023 roku

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje