Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie Lux Æterna

Przewiń w dół

Soboty w Muzeum Gdańska

Zapraszamy na ostatnie oprowadzanie kuratorskie po wystawie: „Lux Æterna"

Wystawa foto­gra­ficzna 42 człon­ków Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego pre­zen­tuje doko­na­nia arty­styczne foto­gra­fi­ków zrze­szo­nych w jed­nym z naj­star­szych towa­rzystw foto­gra­ficz­nych w Pol­sce. Tema­tyka jest róż­no­rodna i obej­muje por­trety, akty, abs­trak­cję, doku­men­ta­cję oraz zdję­cia archi­tek­tury i kra­jo­brazu.

 

Zdję­cia zostały wyko­nane w okre­sie ostat­nich pię­ciu lat. Choć więk­szość z nich została wyko­nana tech­niką cyfrową, obecne są też foto­gramy wyko­nane na mate­ria­łach ana­lo­go­wych, rów­nież w tech­ni­kach spe­cjal­nych. Osobną część wystawy zaj­mują odbitki litowe naświe­tlone i wywo­łane w mokrej ciemni.

 

Kiedy?
2 kwietnia 2022 r. (sobota)


O której?
godz. 11:00


Gdzie?
Dom Uphagena, ul. Długa 12

 

 

Dom Uphagenawystawy czasoweoprowadzanie grupzwiedzanie

Inne wydarzenia

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje