Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Olga Krzyżanowska (1929-2018)

Przewiń w dół

3 portrety na wystawie czasowej

W czwar­tek, 6 czerwca 2019 r., o godzi­nie 17.00 w Wiel­kiej Sali Wety Ratu­sza Głów­nego Mia­sta odbę­dzie się wer­ni­saż wystawy poświę­cony Oldze Krzy­ża­now­skiej. Po wer­ni­sażu wice­mar­sza­łek pierw­szego tzw. sejmu kontraktowego wspo­mi­nać będą przy­ja­ciele. Wystawę, która jest czę­ścią Święta Wol­no­ści i Soli­dar­no­ści, będzie można obej­rzeć do 30 wrze­śnia 2019 r.

– Trzy­dzie­sta rocz­nica czę­ściowo wol­nych wybo­rów w Pol­sce to dla nas oka­zja by przed­sta­wić postać jed­nej z boha­te­rek tego czasu – Olgi Krzy­ża­now­skiej. Gdańsz­czanka, lekarka, dzia­łaczka spo­łeczna i poli­tyk, weszła do Sejmu jako przed­sta­wi­cielka trój­miej­skiej „Soli­dar­no­ści”, z reko­men­da­cji Lecha Wałęsy. Tak zaczęła się jej wielka kariera w poli­tyce. Trak­to­wała ją jako formę poko­jo­wej walki o nie­pod­le­głość. Uwa­żała, że poli­tyka jest sztuką wypra­co­wy­wa­nia kom­pro­misu, umoż­li­wia­ją­cego reali­za­cję inte­re­sów róż­nią­cych się poglą­dami stron w imię wspól­nego dobra – mówi Wal­de­mar Ossow­ski, dyrek­tor Muzeum Gdań­ska.

Olga Krzy­ża­now­ska została przed­sta­wiona w trzech por­tre­tach: dwa odkry­wają nowe toż­sa­mo­ści tej fascy­nu­ją­cej osoby, zna­nej nam dotąd głów­nie z dzia­łal­no­ści poli­tycz­nej. Rodzinne pamiątki po ojcu, gene­rale Alek­san­drze Krzy­ża­now­skim ps. „Wilk”, dowódcy wileń­skiej AK, opa­ska z Pow­sta­nia War­szaw­skiego matki Olgi Janiny Krzy­ża­now­skiej czy przedmioty oso­bi­stego użytku poka­zują panią mar­sza­łek od strony pry­wat­nej, rodzin­nej, mówią też o jej sto­sunku do „małej ojczy­zny”, jaką po II woj­nie świa­to­wej stał się dla niej Gdańsk.

 

– Zamia­rem orga­ni­za­to­rów wystawy było też prze­ła­ma­nie ste­reo­typu postrze­ga­nia jej boha­terki poprzez syl­wetkę jej ojca, legen­dar­nego gene­rała „Wilka”. Chcemy zwró­cić uwagę na kobiety, które wycho­wały i ukształ­to­wały przy­szłą lekarkę i poli­tyk. Dla­tego poznamy też „dok­tor Josek”, Janinę Krzy­ża­now­ską, któ­rej wojenne losy były nie mniej dra­ma­tyczne niż losy „Wilka”. Poznamy sio­stry Janiny: Mag­da­lenę i Halę z Łopiń­skich, kobiety silne i nie­za­leżne. O tych nie­zna­nych dotąd sze­rzej posta­ciach i histo­riach opo­wie­dzą pod­czas wer­ni­sażu przy­ja­ciele i rodzina „damy pol­skiej poli­tyki”. Mówi o nich rów­nież wła­snymi sło­wami nasza boha­terka w dostęp­nej pod­czas wer­ni­sażu książce „Olga, córka Wilka” Aldony Wiśniew­skiej i Magdy Krzy­ża­now­skiej-Mie­rzew­skiej – mówi kura­tor wystawy, Janusz Mar­sza­lec z Muzeum Gdań­ska.

Olgę Krzy­ża­now­ską będą wspo­mi­nać także Mał­go­rzata Szej­nert, Bog­dan Boru­se­wicz i Jacek Tay­lor. Spo­tka­nie popro­wa­dzi Agnieszka Michaj­łow, była dzien­ni­karka Radia Gdańsk. Książkę „Olga, córka „Wilka” wydaw­nic­twa Agora można będzie kupić w pro­mo­cyj­nej cenie 30 zł. Po wyda­rze­niu książka będzie dostępna w kasie Muzeum w Ratu­szu Głów­nego Mia­sta.

Olga Krzy­ża­now­ska (ur. 10 wrze­śnia 1929 w War­sza­wie, zm. 22 czerwca 2018 w Gdań­sku) – lekarka, dzia­łaczka spo­łeczna, poli­tyk. Posłanka na Sejm „kon­trak­towy” X kaden­cji PRL oraz I, II i III kaden­cji RP (1989–2001), wice­mar­sza­łek Sejmu X i II kaden­cji, sena­tor V kaden­cji.

Córka gene­rała Alek­san­dra Krzy­ża­now­skiego (ps. „Wilk”), dowódcy Armii Kra­jo­wej na Wileńsz­czyź­nie.

W okre­sie II wojny świa­to­wej har­cerka Sza­rych Sze­re­gów, odz­na­czona Krzy­żem Walecz­nych. W 1952 r. ukoń­czyła stu­dia na Wydziale Lekar­skim Aka­de­mii Medycz­nej w Gdań­sku. W 1980 r. wstą­piła do „Soli­dar­no­ści”, pra­co­wała m.in. w Kra­jo­wej Komi­sji Koor­dy­na­cyj­nej Służby Zdro­wia. Była żoną pro­fe­sora Jerzego Krzy­ża­now­skiego, pra­cow­nika Pol­skiej Aka­de­mii Nauk, w latach 90. przez dwie kaden­cje rad­nego mia­sta Gdań­ska.

 

 

Olga Teresa Krzy­ża­now­ska (ur. 10 wrze­śnia 1929 w War­sza­wie, zm. 22 czerwca 2018 w Gdań­sku) – pol­ska poli­tyk, dzia­łaczka spo­łeczna, lekarka. Posłanka na Sejm PRL’u X kaden­cji oraz I, II i III kaden­cji (1989–2001), wice­mar­sza­łek Sejmu X PRL’u i II kaden­cji, sena­tor V kaden­cji.

Córka gene­rała Alek­san­dra Krzy­ża­now­skiego (ps. „Wilk”), dowódcy Armii Kra­jo­wej na Wileńsz­czyź­nie. Była żoną Jerzego Krzy­ża­now­skiego, pro­fe­sora i pra­cow­nika Pol­skiej Aka­de­mii Nauk. W okre­sie II wojny świa­to­wej była har­cerką Sza­rych Sze­re­gów, odz­na­czona Krzy­żem Walecz­nych. W 1952 ukoń­czyła stu­dia na Wydziale Lekar­skim Aka­de­mii Medycz­nej w Gdań­sku. W 1980 wstą­piła do „Soli­dar­no­ści”, zasia­dała w Kra­jo­wej Komi­sji Koor­dy­na­cyj­nej Służby Zdro­wia. 30 czerwca 2018 została pocho­wana na Cmen­ta­rzu Sre­brzy­sko w Gdań­sku.

 

 

Olga Krzy­ża­now­ska (1929-2018). Trzy por­trety

Wer­ni­saż wystawy

Kiedy: 6 czerwca 2019 r., godzina 17:00–19:00

Miej­sce: Wielka Sala Wety Ratu­sza Głów­nego Mia­sta w Gdań­sku

Wstęp: bez­płatny, publi­ka­cja płatna w cenie 30 zł

 

Zwie­dza­nie wystawy

Kiedy: 7 czerwca 2019 r. – 30 wrze­śnia 2019 r.

Pn. 10:00–13:00, wt. -so. 10:00–18:00, nd. 11:00–18:00

Miej­sce: Wielka Sala Wety Ratu­sza Głów­nego Mia­sta w Gdań­sku

Wstęp: bez­płatny w ponie­działki, płatny (w cenie biletu do Ratu­sza Głów­nego Mia­sta) w pozo­stałe dni tygo­dnia: 12 zł nor­malny / 6 zł ulgowy / 20 zł rodzinny

 

wystawy czasowe

Inne wydarzenia

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje