Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Olga Krzyżanowska (1929-2018)

Przewiń w dół

3 portrety na wystawie czasowej

W czwar­tek, 6 czerwca 2019 r., o godzi­nie 17.00 w Wiel­kiej Sali Wety Ratu­sza Głów­nego Mia­sta odbę­dzie się wer­ni­saż wystawy poświę­cony Oldze Krzy­ża­now­skiej. Po wer­ni­sażu wice­mar­sza­łek pierw­szego tzw. sejmu kontraktowego wspo­mi­nać będą przy­ja­ciele. Wystawę, która jest czę­ścią Święta Wol­no­ści i Soli­dar­no­ści, będzie można obej­rzeć do 30 wrze­śnia 2019 r.

– Trzy­dzie­sta rocz­nica czę­ściowo wol­nych wybo­rów w Pol­sce to dla nas oka­zja by przed­sta­wić postać jed­nej z boha­te­rek tego czasu – Olgi Krzy­ża­now­skiej. Gdańsz­czanka, lekarka, dzia­łaczka spo­łeczna i poli­tyk, weszła do Sejmu jako przed­sta­wi­cielka trój­miej­skiej „Soli­dar­no­ści”, z reko­men­da­cji Lecha Wałęsy. Tak zaczęła się jej wielka kariera w poli­tyce. Trak­to­wała ją jako formę poko­jo­wej walki o nie­pod­le­głość. Uwa­żała, że poli­tyka jest sztuką wypra­co­wy­wa­nia kom­pro­misu, umoż­li­wia­ją­cego reali­za­cję inte­re­sów róż­nią­cych się poglą­dami stron w imię wspól­nego dobra – mówi Wal­de­mar Ossow­ski, dyrek­tor Muzeum Gdań­ska.

Olga Krzy­ża­now­ska została przed­sta­wiona w trzech por­tre­tach: dwa odkry­wają nowe toż­sa­mo­ści tej fascy­nu­ją­cej osoby, zna­nej nam dotąd głów­nie z dzia­łal­no­ści poli­tycz­nej. Rodzinne pamiątki po ojcu, gene­rale Alek­san­drze Krzy­ża­now­skim ps. „Wilk”, dowódcy wileń­skiej AK, opa­ska z Pow­sta­nia War­szaw­skiego matki Olgi Janiny Krzy­ża­now­skiej czy przedmioty oso­bi­stego użytku poka­zują panią mar­sza­łek od strony pry­wat­nej, rodzin­nej, mówią też o jej sto­sunku do „małej ojczy­zny”, jaką po II woj­nie świa­to­wej stał się dla niej Gdańsk.

 

– Zamia­rem orga­ni­za­to­rów wystawy było też prze­ła­ma­nie ste­reo­typu postrze­ga­nia jej boha­terki poprzez syl­wetkę jej ojca, legen­dar­nego gene­rała „Wilka”. Chcemy zwró­cić uwagę na kobiety, które wycho­wały i ukształ­to­wały przy­szłą lekarkę i poli­tyk. Dla­tego poznamy też „dok­tor Josek”, Janinę Krzy­ża­now­ską, któ­rej wojenne losy były nie mniej dra­ma­tyczne niż losy „Wilka”. Poznamy sio­stry Janiny: Mag­da­lenę i Halę z Łopiń­skich, kobiety silne i nie­za­leżne. O tych nie­zna­nych dotąd sze­rzej posta­ciach i histo­riach opo­wie­dzą pod­czas wer­ni­sażu przy­ja­ciele i rodzina „damy pol­skiej poli­tyki”. Mówi o nich rów­nież wła­snymi sło­wami nasza boha­terka w dostęp­nej pod­czas wer­ni­sażu książce „Olga, córka Wilka” Aldony Wiśniew­skiej i Magdy Krzy­ża­now­skiej-Mie­rzew­skiej – mówi kura­tor wystawy, Janusz Mar­sza­lec z Muzeum Gdań­ska.

Olgę Krzy­ża­now­ską będą wspo­mi­nać także Mał­go­rzata Szej­nert, Bog­dan Boru­se­wicz i Jacek Tay­lor. Spo­tka­nie popro­wa­dzi Agnieszka Michaj­łow, była dzien­ni­karka Radia Gdańsk. Książkę „Olga, córka „Wilka” wydaw­nic­twa Agora można będzie kupić w pro­mo­cyj­nej cenie 30 zł. Po wyda­rze­niu książka będzie dostępna w kasie Muzeum w Ratu­szu Głów­nego Mia­sta.

Olga Krzy­ża­now­ska (ur. 10 wrze­śnia 1929 w War­sza­wie, zm. 22 czerwca 2018 w Gdań­sku) – lekarka, dzia­łaczka spo­łeczna, poli­tyk. Posłanka na Sejm „kon­trak­towy” X kaden­cji PRL oraz I, II i III kaden­cji RP (1989–2001), wice­mar­sza­łek Sejmu X i II kaden­cji, sena­tor V kaden­cji.

Córka gene­rała Alek­san­dra Krzy­ża­now­skiego (ps. „Wilk”), dowódcy Armii Kra­jo­wej na Wileńsz­czyź­nie.

W okre­sie II wojny świa­to­wej har­cerka Sza­rych Sze­re­gów, odz­na­czona Krzy­żem Walecz­nych. W 1952 r. ukoń­czyła stu­dia na Wydziale Lekar­skim Aka­de­mii Medycz­nej w Gdań­sku. W 1980 r. wstą­piła do „Soli­dar­no­ści”, pra­co­wała m.in. w Kra­jo­wej Komi­sji Koor­dy­na­cyj­nej Służby Zdro­wia. Była żoną pro­fe­sora Jerzego Krzy­ża­now­skiego, pra­cow­nika Pol­skiej Aka­de­mii Nauk, w latach 90. przez dwie kaden­cje rad­nego mia­sta Gdań­ska.

 

 

Olga Teresa Krzy­ża­now­ska (ur. 10 wrze­śnia 1929 w War­sza­wie, zm. 22 czerwca 2018 w Gdań­sku) – pol­ska poli­tyk, dzia­łaczka spo­łeczna, lekarka. Posłanka na Sejm PRL’u X kaden­cji oraz I, II i III kaden­cji (1989–2001), wice­mar­sza­łek Sejmu X PRL’u i II kaden­cji, sena­tor V kaden­cji.

Córka gene­rała Alek­san­dra Krzy­ża­now­skiego (ps. „Wilk”), dowódcy Armii Kra­jo­wej na Wileńsz­czyź­nie. Była żoną Jerzego Krzy­ża­now­skiego, pro­fe­sora i pra­cow­nika Pol­skiej Aka­de­mii Nauk. W okre­sie II wojny świa­to­wej była har­cerką Sza­rych Sze­re­gów, odz­na­czona Krzy­żem Walecz­nych. W 1952 ukoń­czyła stu­dia na Wydziale Lekar­skim Aka­de­mii Medycz­nej w Gdań­sku. W 1980 wstą­piła do „Soli­dar­no­ści”, zasia­dała w Kra­jo­wej Komi­sji Koor­dy­na­cyj­nej Służby Zdro­wia. 30 czerwca 2018 została pocho­wana na Cmen­ta­rzu Sre­brzy­sko w Gdań­sku.

 

 

Olga Krzy­ża­now­ska (1929-2018). Trzy por­trety

Wer­ni­saż wystawy

Kiedy: 6 czerwca 2019 r., godzina 17:00–19:00

Miej­sce: Wielka Sala Wety Ratu­sza Głów­nego Mia­sta w Gdań­sku

Wstęp: bez­płatny, publi­ka­cja płatna w cenie 30 zł

 

Zwie­dza­nie wystawy

Kiedy: 7 czerwca 2019 r. – 30 wrze­śnia 2019 r.

Pn. 10:00–13:00, wt. -so. 10:00–18:00, nd. 11:00–18:00

Miej­sce: Wielka Sala Wety Ratu­sza Głów­nego Mia­sta w Gdań­sku

Wstęp: bez­płatny w ponie­działki, płatny (w cenie biletu do Ratu­sza Głów­nego Mia­sta) w pozo­stałe dni tygo­dnia: 12 zł nor­malny / 6 zł ulgowy / 20 zł rodzinny

 

wystawy czasowe

Inne wydarzenia

Kobiety gdańskiej nauki

Kobiety gdańskiej nauki

Wystawa plenerowa przed kościołem św. Katarzyny

Czytaj więcej
Wystawa plenerowa Historie Gdańskich Dzielnic
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Wystawa plenerowa Historie Gdańskich Dzielnic

Edycja VI: Orunia - Święty Wojciech - Lice

Czytaj więcej
Arcydzieła sztuki polskiej

Arcydzieła sztuki polskiej

Zobacz dzieła wielkich mistrzów w sercu Gdańska

Czytaj więcej
Maszty i baszty
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Maszty i baszty

Gdańsk i Pomorze w ilustracji B.Truchanowskiej i W. Majchrzaka - wystawa

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje