Przejdź do treści głównej

Szczegóły

koncert jubileuszowy z okazji 60. rocznicy urodzin znanego gdańskiego artysty

Dariusz Wój­cik to wielki szczę­ściarz, w któ­rym głę­boki bas i nie­za­prze­czalny talent połą­czyły się z wraż­li­wo­ścią, wiel­kim ser­cem i tem­pe­ra­men­tem. To wszystko spra­wia, iż jest arty­stą nie tylko cenio­nym, ale i szcze­rze uwiel­bia­nym. Jako osoba szcze­gól­nie wyróż­nia­jąca się w dzie­dzi­nie twór­czo­ści arty­stycz­nej i dzia­łal­no­ści kul­tu­ral­nej, przez Mini­stra Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego odz­na­czony został Meda­lem „Zasłu­żony Kul­tu­rze Glo­ria Artis”.

Na kon­cert „My way” sam jubi­lat zapro­po­no­wał reper­tuar, który będzie prze­kro­jem jego dotych­cza­so­wej dzia­łal­no­ści arty­stycz­nej. Zapre­zen­tuje muzykę ope­rową, ope­ret­kową, sakralną, pol­ską lirykę wokalną, a także naj­więk­sze prze­boje musi­ca­lowe, muzykę żydow­ską, fil­mową oraz szla­giery dwu­dzie­sto­le­cia mię­dzy­wo­jen­nego, czyli to wszystko, w czym czuje się jak przy­sło­wiowa „ryba w wodzie”. Piękne, przy­jemne dla słu­cha­cza brzmie­nia, olbrzy­mia muzy­kal­ność i duża radość śpie­wa­nia – to to wszystko czego doświad­czy publicz­ność w jubi­le­uszowy wie­czór.

Na sce­nie Dariu­szowi S. Wój­cikowi towa­rzy­szyć będę inni zna­ko­mici arty­ści – tenor Jacek Szy­mań­ski i pia­ni­sta Rafał Lewan­dow­ski, któ­rzy dostar­czą kolej­nych wspa­nia­łych wra­żeń. Kon­cert popro­wa­dzi znana i ceniona pro­pa­ga­torka muzyki kla­sycz­nej – Sta­ni­sława Gra­żyń­ska.

Dofi­nan­so­wano ze środ­ków Gminy Mia­sta Gdań­ska.

Wyko­nawcy

 • Dariusz Sta­ni­sław Wój­cik – bas
 • Jacek Szy­mań­ski – tenor (gościn­nie)
 • Rafał Lewan­dow­ski – for­te­pian
 • Sta­ni­sława Gra­żyń­ska – słowo o muzyce

W pro­gra­mie

 • arie ope­rowe i ope­ret­kowe
 • pol­ska liryka wokalna
 • muzyka sakralna
 • songi musi­ca­lowe
 • pie­śni neapo­li­tań­skie i żydow­skie
 • pio­senki 20-lecia mię­dzy­wo­jen­nego

Part­ne­rzy

 • Muzeum Gdań­ska
 • Auto­ry­zo­wany Salon Pia­nin i For­te­pia­nów Nord-Piano
 • Towa­rzy­stwo Spo­łeczno-Kul­tu­ralne Żydów w Pol­sce

Patroni medialni

 • troj­mia­sto. pl
 • Radio Gdańsk
 • Dzien­nik Bał­tycki
 • POLMIC – Pol­skie Cen­trum Infor­ma­cji Muzycz­nej
 • Słowo Żydow­skie

Orga­ni­za­tor

„My Way” – pod­sta­wowe infor­ma­cje

 • Kiedy: 03 czerwca 2023 (sobota), godz. 18.00
 • Gdzie: Ratu­sz Głów­nego Mia­sta – Muzeum Gdań­ska, Wielka Sala Wety, ul. Długa 46/47
 • Bilety: 30 PLN
 • Sprze­daż: do naby­cia na miej­scu – na 2 h przed kon­cer­tem
 • Rezer­wa­cja bile­tów: 600-290-214

 

Ratusz Głównego Miasta

Inne wydarzenia

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje