Przejdź do treści głównej

Szczegóły

wystawa fotografii w Ratuszu Głównego Miasta

Z nade­sła­nych bli­sko 400 prac Muzeum Gdań­ska nagro­dziło i wyróż­niło 12 foto­gra­fii przed­sta­wia­ją­cych Gdańsk i jego miesz­kań­ców w 2021 roku. W ubie­gło­rocz­nej odsło­nie kon­kursu obo­wią­zy­wały 4 kate­go­rie, tj. „Kul­tura”, „Gdańsz­cza­nie”, „Wyda­rze­nia z życia mia­sta” i „Gdańsk nie­znany”. 12 nagro­dzo­nych i wyróż­nio­nych w kon­kur­sie foto­gra­fii zostało zapre­zen­to­wa­nych na wysta­wie cza­so­wej w Wiel­kiej Sali Wety Ratu­sza Głów­nego Mia­sta.

„Mój kawa­łe­czek histo­rii”. Jak powstały foto­gra­fie?

Niek­tóre ze zdjęć zostały wyko­nane przy­pad­kiem, ale były rów­nież takie, które powstały przy wspó­łudziale gdańsz­cza­nek i gdańsz­czan. „Wystawa” Andrzeja Tuźnika, czyli foto­gra­fia która zwy­cię­żyła w kate­go­rii „Kul­tura”, powstała przy­pad­kiem.

Udało mi się uchwy­cić kawa­łek histo­rii w jej naj­głęb­szej war­stwie. Na zdję­ciu widoczny jest Pom­nik Pole­głych Stocz­niow­ców nawią­zu­jący do Grud­nia­’70. Następ­nie jest tzw. „zdję­cie w zdję­ciu”, czyli sytu­acja uchwy­cona przez innego foto­gra­fia. Dopiero na samym końcu jest moje zdję­cie. Tak powstał „mój kawa­łe­czek histo­rii” – moja foto­gra­fia. Nie spo­dzie­wa­łem się, że uda mi się wyko­nać takie pod­czas przy­pad­ko­wej wizyty w Muzeum. – mówił Andrzej Tuźnik.

Jakub Ste­in­born, zwy­cięzca w kate­go­rii „Gdańsz­cza­nie”, na foto­gra­fo­wa­nie poświę­cił cały stycz­niowy dzień.

Zdję­cie wyko­na­łem w oko­licy Placu Soli­dar­no­ści. Szu­ka­łem inspi­ra­cji w zamy­ka­niu zdjęć w pew­nych sztyw­nych ramach i syme­trii. Para­dok­sal­nie i zupeł­nie przy­pad­kiem zna­la­złem je w tram­waju nr 8. Dopiero po cza­sie odkry­łem jak wiele rze­czy zagrało w tym zdję­ciu, np. ubra­nia pasa­że­rów i ich zacho­wa­nia – mówił Jakub Ste­in­born, autor zdję­cia „Tram­wa­jem nr 8”.

Jesz­cze cie­kaw­szą histo­rię ma „Dola­ro­wiec” Hanny Pał­czyń­skiej. Zdję­cie, które zdo­było III miej­sce w kate­go­rii „Gdańsz­cza­nie”, zostało zaaran­żo­wane.

Codzien­nie widzę „Dola­rowca”. Zaw­sze intry­go­wała mnie jego forma. Któ­re­goś razu w kuchni, to był wietrzny dzień, zoba­czy­łam otwarte okno i firanę. Pomy­śla­łem sobie, że chcia­ła­bym w nich zoba­czyć ludzi. Mimo tego, że był to czas lock­downu, poszłam do każ­dego z miesz­kań i popro­si­łam sąsia­dów, aby zapo­zo­wali do wspól­nego zdję­cia w nie­dzielę o 13.15. Wszy­scy pode­szli do tego pro­jektu z entu­zja­zmem. Tak powstało moje zdję­cie, które zgło­si­łam kon­kursu „Mój Gdańsk”. – mówiła Hanna Pał­czyń­ska.

Do kiedy wystawa? Nowe zasady kon­kursu foto­gra­ficz­nego

Wystawę w Wiel­kiej Sali Wety Ratu­sza Głów­nego Mia­sta można zwie­dzać do 14 marca 2022 roku. Infor­ma­cje o zasa­dach wstępu można zna­leźć w zakładce Ratu­sza Głów­nego Mia­sta na stro­nie inter­ne­to­wej Muzeum Gdań­ska.

Pod­czas inau­gu­ra­cji kon­kursu ogło­szono rów­nież nowe zasady trze­ciej edy­cji kon­kursu na 2022 rok.

 

Kate­go­ria: Kul­tura

W kate­go­rii „Kul­tura” wyróż­niono dwie ze 108 nade­sła­nych prac:

 • I miej­sce: Andrzej Tuź­nik – „Wystawa”
 • II miej­sce: Nikola Stę­pień – „Kon­cert na żywo”

Kate­go­ria: Gdańsz­cza­nie

W kate­go­rii „Gdańsz­cza­nie” nade­słano 53 zdję­cia. Nagro­dzono 3 prace i przy­znano jedno wyróż­nie­nie. Zwy­cię­żyło zdję­cie ilu­stru­jące gdańsz­czan w tram­waju nr 8. Wyróż­niono zdję­cie pra­cow­nika spółki zaj­mu­ją­cej się likwi­da­cją odpa­dów nie­bez­piecz­nych pod­czas odbioru odpa­dów ze Szpi­tala Woje­wódz­kiego.

 • I miej­sce: Jakub Ste­in­born – „Linią numer 8”
 • II miej­sce: Zuzanna Melka – „Świa­tek Cze­sława Podle­śnego”
 • III miej­sce: Hanna Pał­czyń­ska – „Dola­ro­wiec”
 • Wyróż­nie­nie: Jakub Rybicki – „Wojow­nik”

Kate­go­ria: Wyda­rze­nia z życia mia­sta

W kate­go­rii „Wyda­rze­nia z życia mia­sta” nade­słano 56 zdjęć. Naro­dzono trzy prace. Zwy­cię­żyła foto­gra­fia z przed­ostat­niej roz­prawy war­szaw­skich akty­wi­stów, któ­rzy oba­lili pomnik ks. Pra­łata Hen­ryka Jan­kow­skiego.

 • I miej­sce: Paweł Wró­blew­ski – „Roz­prawa”
 • II miej­sce: Paweł Wró­blew­ski – „Wró­ci­łem”
 • III miej­sce: Witold Bianga – „Gra­nica czło­wie­czeń­stwa”

Kate­go­ria: Gdańsk nie­znany

Naj­bar­dziej popu­larną kate­go­rią w tym roku oka­zała się kate­go­ria „Gdańsk nie­znany”. Nade­słano w niej 160 zdjęć. Jury naj­wy­żej oce­niło pracę przed­sta­wia­jącą odci­nek ulicy Bisku­piej na Bisku­piej Górce.

 • I miej­sce: Mał­go­rzata Szu­ra­–Piw­nik – „Na zakrę­cie”
 • II miej­sce: Mate­usz Koc – „Pośród tajem­nic”
 • III miej­sce: Grze­gorz Tatar – „Ropa naf­towa”

 

wystawy czasowe

Inne wydarzenia

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje