Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu

Słowo „zahor” zna­czy „pamię­taj”. Pamię­taj jako Ty, ale w szer­szym kon­tek­ście ozna­cza ono rów­nież pamięć całego spo­łe­czeń­stwa. Pamię­taj i pamię­tajmy o tym jak rodzą się mecha­ni­zmy zbrodni. Jej począt­kiem jest zawsze brak wraż­li­wo­ści na dru­giego czło­wieka.

Po raz kolejny Gdańsk włą­cza się w obchody Mię­dzy­na­ro­do­wego Dnia Pamięci o Ofia­rach Holo­kau­stu, który w 2005 roku usta­no­wiło Zgro­ma­dze­nie Ogólne Orga­ni­za­cji Naro­dów Zjed­no­czo­nych. Tym razem, by uczcić pamięć wspólną modli­twą za ponad 6 milio­nów ofiar nazi­stow­skiej zbrodni, spo­tkamy się w wyjąt­ko­wym miej­scu – jedy­nej oca­la­łej z ponu­rych cza­sów II wojny świa­to­wej gdań­skiej syna­go­dze.

W tym roku uczcimy pamięć ofiar poka­zem filmu, wystę­pem arty­stycz­nym. wspólną modli­twą za zamor­do­wa­nych, zapa­le­niem zni­czy przed Nową Syna­gogą we Wrzesz­czu oraz kon­cer­tem caril­lo­no­wym z wieży Ratu­sza Głów­nego Mia­sta.

Obchody orga­ni­zo­wane są przez Gminę Mia­sta Gdańsk, Gminę Wyzna­niową Żydow­ską w Gdań­sku, Muzeum Gdań­ska, Gdań­ski Teatr Szek­spi­row­ski oraz Fun­da­cję Kul­tury Zbli­że­nia.

 

Główny punkt obcho­dów Nowa Syna­goga w Gdań­sku

 

 • Kiedy: 27 stycz­nia 2023 (pią­tek), godzina 12:00–12:55
 • Gdzie: Nowa Syna­goga w Gdań­sku, ul. Par­ty­zan­tów 7
 • Ilość miejsc sie­dzą­cych: 90–100
 • Czas trwa­nia: ok. 50–55 min
 • Wstęp: wolny / akre­dy­ta­cje dzien­ni­kar­skie

Koncert carillonowy z wieży Ratusza Głównego Miasta

 • Kiedy: 27 stycz­nia 2023 (pią­tek), godzina 13:00–13:20
 • Gdzie: Ratusz Głów­nego Mia­sta, ul. Długa 46/47
 • Czas trwa­nia: ok. 20 min
 • Wstęp: wolny
 • Trans­mi­sja online: Caril­lony Gdań­skie – Muzeum Gdań­ska (Face­book)
 • Wyko­na­nie: dr Monika Kaź­mier­czak
 • Reper­tuar:

1. John Wil­liams (*1932) – temat prze­wodni z filmu Lista Schin­dlera (opr. M. Polak)

2. Mor­de­cai Gebir­tig (1877-1942) – Her­shele (opr. M. Polak)

3. O. Stroc­k& S Korn Tuer – Vi ahin zol ikh geyn? (opr. M. Polak)

4. Adio Querida (tra­dy­cyjna pieśń sefar­dyj­ska, opr. M. Polak)

5. Bore Ad Ana (tra­dy­cyjny śpiew sefar­dyj­ski, opr. M. Polak)

6. Alek­san­der Olsza­niecki (1892-1946) – Unter Bey­mer (opr. M. Lew­ko­witz)

7. Mathieu Daniel Polak (*1972)– Remem­brance

 

Inne wydarzenia

Amber Classic

Amber Classic

Nowy cykl koncertów w Dworze Artusa

Czytaj więcej
Muzycznie w Muzeum

Muzycznie w Muzeum

Koncert uczestników kursu interpretacji muzyki włoskiej prof. Stefano Seghedoni

Czytaj więcej
Kwiecień w Muzeum Gdańska
Czuła biżuteria

Czuła biżuteria

Wystawa biżuterii Macieja Rozenberga

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje