Przejdź do treści głównej

Szczegóły

9 nagród i 5 wyróżnień w 3 kategoriach

Znamy lau­re­atów kon­kursu Mój Gdańsk 2022! W trze­ciej edy­cji kon­kursu foto­gra­ficz­nego „Mój Gdańsk 2022” orga­ni­zo­wa­nego przez Muzeum Gdań­ska nade­słano 640 zdjęć. Można je było zgła­szać w trzech kate­go­riach:

 • Ludzie,
 • Wyda­rze­nia,
 • Dziel­nice.

Tema­tem prze­wod­nim był oczy­wi­ście Gdańsk i miesz­kańcy.

20 grud­nia 2022 r. obra­do­wało Jury kon­kursu, które wyło­niło dziewięcioro Lau­re­atów i przyznało 5 wyróżnień. Nagro­dzone zdję­cia będzie można zoba­czyć na wysta­wie pokon­kur­so­wej na początku 2023 roku w Muzeum Gdań­ska.

 

Kate­go­ria LUDZIE

 • I miej­sce: Agnieszka Paz­dy­kie­wicz – Por­tret dzieci wyko­nany w miesz­ka­niu na gdań­skiej More­nie, 5 lipiec 2022
 • II miej­sce: Emil Mar­chewka – Wyklęci, Stocz­nia, Gdańsk, Mły­ni­ska, 15.09.2022
 • III miej­sce: Mar­cin Gadom­ski – Muzyk Emil Miszk pod­czas kon­certu Muzyka z gdań­skich wież, 11.08.2022
 • Wyróż­nie­nie: Witold Bianga – Piz­zer­man, 19.03.2020

Kate­go­ria WYDARZENIA

 • I miej­sce: Mar­cin Gadom­ski – Wiec popar­cia Soli­darni z Ukra­iną w związku z napa­ścią Rosji na Ukra­inę, 24.02.2022
 • II miej­sce: Paweł Wró­blew­ski – Jarek Malicki, który koń­czy ostatni etap prac nad mura­lem z wize­run­kiem śp. Pre­zy­denta Pawła Ada­mo­wi­cza, 21.06.2021 ul. Mniszki
 • III miej­sce: Mar­cin Gadom­ski – Kibice Lechii Gdańsk pod­czas pogrzebu kap. Wła­dy­sława Dobro­wol­skiego, żoł­nie­rza AK na cmen­ta­rzu Łosto­wic­kim w Gdań­sku, 29.06.2022
 • Wyróż­nie­nie: Bezni­sko­ Za­khar – Wielki Ogień, Noc Muzeów, Kuź­nia Wodna w Oli­wie, Jakub z pra­cowni J. K. Rygiel pod­czas pracy w kuźni, 14.05.2022
 • Wyróż­nie­nie: Paweł Wró­blew­ski – Poli­cyjna blo­kada klubu Wol­ność tłu­ma­czona pan­de­micz­nymi restryk­cjami, pod­czas gdy w świe­tle prawa klub mógł już legal­nie funk­cjo­no­wać, 08.05.2021

Kate­go­ria DZIELNICE

 • I miej­sce: Daniel Herkt – falo­ch­ron na Gór­kach Zachod­nich gdzie co roku na wio­snę tarło ma śledź, 08.04.2022
 • II miej­sce: Michał Blaszke – Wyspa Sobie­szew­ska, rezer­wat Mewia Łacha Foki na ujściu Wisły, 09.05.2021
 • III miej­sce: Michał Blaszke – Park Oliw­ski, nowa kopuła Pal­miarni Oliw­skiej przed otwar­ciem, 08.03.2022
 • Wyróż­nie­nie: Mag­da­lena Nowicka, z cyklu – Pro­szę kro­jony
 • Wyróż­nie­nie: Michał Blaszke – Pol­ski Hak, widok od cypla, 24.04.2022

 

Inne wydarzenia

Wyniki IV edycji (2023)

Wyniki IV edycji (2023)

9 laureatów, 6 wyróżnień w 3 kategoriach

Czytaj więcej
Regulamin V edycji (2024)

Regulamin V edycji (2024)

Fotografowanie Gdańska czas zacząć!

Czytaj więcej
Wyniki I edycji (2020)

Wyniki I edycji (2020)

12 nagród i jedno wyróżnienie w 4 kategoriach

Czytaj więcej
Wyniki II edycji (2021)

Wyniki II edycji (2021)

11 nagród i jedno wyróżnienie w 4 kategoriach

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje