Przejdź do treści głównej

szczegoly

Okolicznościowe lekcje i zajęcia

W aktualnej ofercie sezonowej znajdują się dwie propozycje: zielona lekcja "Ogrody Gdańska" i "Od Sasa do lasa 1734", z okazji 290. rocznicy oblężenia Gdańska.

 

"Ogrody Gdańska" - zielona lekcja

Idzie wiosna, a wraz z nią dookoła robi się zielono. Pogoda coraz częściej nastraja do spacerów czy aktywności na świeżym powietrzu. Ale czy zastanawialiście się kiedyś jaką historię skrywa tak chętnie odwiedzany wiosną Park Oliwski? Albo jak wyglądał Błędnik, zanim stał się drogą i wiaduktem nad torami kolejowymi?

Jeśli jesteście tego ciekawi, zapraszamy Was na lekcję muzealną poświęconą gdańskim ogrodom. Podczas jej trwania odkryjemy historię tych znanych i mniej znanych zielonych skrawków miasta. Zobaczymy jak wyglądały ogrody i parki w dawnym Gdańsku.

Na koniec zapraszamy Was do zakasania rękawów i wzięcia udziału w warsztatach ogrodniczych, podczas których na dziedzińcu Domu Uphagena wspólnie posadzimy pachnące zioła.

Lekcja dla grup zorganizowanych

Czas trwa­nia: ok 1,5h

Wyma­gana jest reje­stra­cja tele­fo­niczna lub mailowa.

 • tel: +48 503 437 825
 • tel: +48 789 449 683
 • tel: +48 789 449 685
 • tel: +48 512 418 745
 • mail: edu­ka­cja­@mu­zeumg­dansk.pl

Koszt zajęć wynosi 10 zł od osoby. W przy­padku grup zor­ga­ni­zo­wa­nych jeden opie­kun na dzie­się­cioro pod­opiecz­nych jest zwol­niony z opłat. Pozo­stałe ulgi i zwol­nie­nia z opłat regu­luje Regu­la­min zwie­dza­nia Muzeum Gdań­ska.

 • Cena: 10 zł / os.

 

"Od Sasa do Lasa 1734"

W roku 2024 przy­pada 290. rocz­nica oblę­że­nia Gdań­ska. Pod­czas spa­ceru przy­bli­żona zosta­nie postać króla Sta­ni­sława Lesz­czyń­skiego, budząca do dziś emo­cje, kon­tro­wer­sje. We Fran­cji ucho­dzący za przy­kład władcy oświe­co­nego, w Pol­sce czę­sto uwa­żany za awan­tur­nika. Poznamy jego związki z Gdań­skiem, powody schro­nie­nia się kró­lew­skiej osoby w jego murach w roku 1733. 

Przyj­rzymy się nastro­jom panu­ją­cym wśród patry­cju­szy i pospól­stwa, ich postawy wobec króla i obo­wiąz­ków oby­wa­tel­skich. Uchy­limy rąbka tajem­nic woj­sko­wych, zarówno gdań­skich jak i rosyj­skich. W opo­wie­ściach ożyją bur­mi­strzo­wie, ofi­ce­ro­wie i zwy­kli żoł­nie­rze, ich dole i nie­dole, postawy boha­ter­skie i te mniej hono­rowe. Poznamy moty­wa­cje szwedz­kich i fran­cu­skich ochot­ni­ków.

Epo­peja roku 1734 popro­wa­dzi nas uli­cami Głów­nego Mia­sta i Dłu­gich Ogro­dów, aż do miej­sca, gdzie król Sta­ni­sław opu­ścił Gdańsk. Nie unik­niemy porów­nań do współ­cze­sno­ści, zagro­żeń i soju­szów.

 • Czas trwa­nia: 2 h

Wyma­gana jest reje­stra­cja tele­fo­niczna lub mailowa.

 • tel: +48 503 437 825
 • tel: +48 789 449 683
 • tel: +48 789 449 685
 • tel: +48 512 418 745
 • mail: edu­ka­cja­@mu­zeumg­dansk.pl

Koszt zajęć wynosi 10 zł od osoby. W przy­padku grup zor­ga­ni­zo­wa­nych jeden opie­kun na dzie­się­cioro pod­opiecz­nych jest zwol­niony z opłat. Pozo­stałe ulgi i zwol­nie­nia z opłat regu­luje Regu­la­min zwie­dza­nia Muzeum Gdań­ska. Grupa nie­zor­ga­ni­zo­wana musi liczyć mini­mum 4 osoby.

 • Cena: 10 zł / os.
 • Liczba uczestników: minimum 4 os.

 

 

Inne wydarzenia

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje