Przejdź do treści głównej

szczegoly

Łączymy się z całym światem

Prowadzimy lekcje online z naszych oddziałów dla uczestników, którzy osobiście nie mogą przyjechać na lekcje stacjonarne. Oferujemy tematy lekcji dostosowane dla przedszkoli i uczniów szkoły podstawowej. Lekcje są bezpłatne. 

Przygotowaliśmy również materiały pomocnicze dla nauczycieli do samodzielnego wykorzystania podczas lekcji. 

 

Trzy kroki do Muzeum:

 1. Zadzwoń do Działu Edukacji. Wybierzemy dogodny termin i dokonamy wstępnej rezerwacji. Jeśli nie zrobiłeś tego wcześniej, pomożemy Ci wybrać temat lekcji z naszej oferty.
 2. Sprawdź pocztę. Otrzymasz formularz zgłoszeniowy. Uzupełnij go i prześlij na adres: edukacja@muzeumgdansk.pl Wówczas wyślemy Ci ostateczne potwierdzenie rezerwacji.
 3. Połącz się z nami w aplikacji Microsoft Teams.

 

Kontakt:

Dział Edukacji, +48 789 449 683, +48 789 449 685; +48 512 418 745 lub edukacja@muzeumgdansk.pl 

 

OFERTA LEKCJI MUZEALNYCH ON-LINE DLA PRZEDSZKOLI I KLAS 0-III SP

Obecnie mamy w ofercie trzy tematy lekcji muzealnych online. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe opisy:

 • Panienka z okienka
 • W domu Państwa Uphagenów
 • Żeglarskie życie

 

Panienka z okienka

Postać Hedwigi, czyli Panienki z okienka, znana jest dzięki powieści Jadwigi Łuszczewskiej oraz późniejszej adaptacji filmowej. Mamy jednak niespodziankę. Oto historyczny pokoik naszej bohaterki znajduje się w Nowym Domu Ławy, gdzie zapraszamy dzieci, by opowiedzieć im o życiu w dawnym Gdańsku. To inspirujące spotkanie ma na celu pokazać, jak inne były obyczaje i mody a także etykieta rządząca życiem młodych ludzi w XVII wieku w Gdańsku. Poznamy stroje, codzienne narzędzia i zabawki oraz sposoby na spędzanie wolnego czasu.

W domu państwa Uphagenów

Państwo Uphagenowie zapraszają najmłodszych do swojego przepięknego domu przy ulicy Długiej. To wyjątkowy zaszczyt, dlatego musimy tu przyjść! Podczas zajęć odkryjemy, jak żyli gdańszczanie w XVIII wieku, a także jakie tajemnice skrywały ich domy… Wspólnie odbędziemy podróż przez kolejne niespotykane pomieszczania, kipiące często fascynującymi motywami dekoracyjnymi i ornamentami, poszukamy ukrytej dziurki od klucza, dowiemy się, czemu szafy miały nogi i czy stare schody bardzo trzeszczą.

Żeglarskie życie

Te zajęcia poświęcamy codziennemu życiu na morzu w XVIII wieku. Jak wyglądała marynarska codzienność, jak morscy podróżnicy radzili sobie z trudami i niewygodami, na czym polegała różnica między kaprem a piratem i dlaczego morscy rozbójnicy nosili przepaski na oku, skąd wziął się w Gdańsku „Sąd Ostateczny” Memlinga? Na te i wiele innych pytań odpowie lekcja prowadzona przez prawdziwego gdańskiego marynarza i odkrywcę wprost z Dworu Artusa, gdzie podziwiać możemy zabytkową kolekcję modeli żaglowców.

 

OFERTA LEKCJI MUZEALNYCH ON-LINE DLA KLAS IV-VIII SP

Proponujemy dwa tematy zajęć:

 • Herb Gdańska
 • Żeglarskie życie

Herb Gdańska

Gdańsk jest jednym z nielicznych miast, które herb otrzymały z nadania monarchy. To Kazimierz Jagiellończyk nadał przywilejem z dnia 25 maja 1457 roku nie tylko prawo do używania czerwonego wosku (stąd czerwona tarcza) i ubogacił dotychczasowy herb miejski przez umieszczenie na nim w górnej części tarczy złotej królewskiej korony, ale i wskazał jeden z przynajmniej czterech używanych wówczas w Gdańsku herbów. Jeszcze w tym samym roku ukazuje się pieczęć na której jest wizerunek nowego herbu i to od razu z trzymaczami w postaci lwów. Potwierdza i utrwala się taki wizerunek herbu obficie zdobiąc architekturę miasta jak i widnieje on na licznych emisjach monet gdańskich. Na przykładzie dziejów herbu naszego miasta porozmawiamy o sztuce herbowej i rozwoju heraldyki.

Spełnione aspekty podstawy programowej dla Historia klasa IV:

 • I/2 Uczeń poznaje historię i tradycje swojej okolicy i ludzi dla niej szczególnie zasłużonych; zna lokalne zabytki i opisuje ich dzieje.
 • Treści dodatkowe: 7 Gdańsk – Polska spichlerzem Europy. Miasto, port, rozwój handlu zbożem

Spełnione aspekty podstawy programowej Historia klasa V-VIII:

 • IV/3 Uczeń porównuje kulturę rycerską i kulturę miejską, opisuje charakterystyczne cechy wzoru rycerza średniowiecznego, rozpoznaje zabytki kultury średniowiecza, wskazuje różnice między stylem romańskim a stylem gotyckim.

Spełnione aspekty podstawy programowej dla Wiedza o Społeczeństwie klasa IV-VIII:

 • VI/5 Uczeń znajduje i przedstawia informacje na temat swojej gminy, wydarzeń i postaci z jej dziejów.
 • VII/1 Uczeń znajduje i przedstawia podstawowe informacje o swoim regionie, wydarzenia i postaci z jego dziejów; lokalizuje własne województwo i powiaty wchodzące w jego skład oraz pozostałe województwa

Żeglarskie życie

Te zajęcia poświęcamy codziennemu życiu na morzu w XVIII wieku. Jak wyglądała marynarska codzienność, jak morscy podróżnicy radzili sobie z trudami i niewygodami, na czym polegała różnica między kaprem a piratem i dlaczego morscy rozbójnicy nosili przepaski na oku, skąd wziął się w Gdańsku „Sąd Ostateczny” Memlinga? Na te i wiele innych pytań odpowie lekcja prowadzona przez prawdziwego gdańskiego marynarza i odkrywcę wprost z Dworu Artusa, gdzie podziwiać możemy zabytkową kolekcję modeli żaglowców.

Spełnione aspekty podstawy programowej dla Historia klasy IV-VI:

Klasa IV, uczeń:

 • Poznaje historię i tradycje swojej okolicy i ludzi dla niej szczególnie zasłużonych; zna lokalne zabytki i opisuje ich dzieje.
 • Odróżnia historię od dziejów legendarnych oraz fakty od opinii.

Klasa V. Wielkie odkrycia geograficzne, uczeń:

 • Wyjaśnia przyczyny i ocenia skutki odkryć geograficznych na życie społeczno-gospodarcze i kulturowe Europy oraz dla Nowego Świata;
 • umieszcza w czasie i przestrzeni wyprawy Krzysztofa Kolumba, Vasco da Gamy, Ferdynanda Magellana oraz sytuuje w przestrzeni posiadłości kolonialne Portugalii i Hiszpanii.

Klasa VI, uczeń:

 • Opisuje idee oświecenia podaje przykłady ich zastosowania w nauce, literaturze, architekturze i sztuce;
 • Omawia zjawiska świadczące o postępie gospodarczym, rozwoju kultury i oświaty.

 

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA NAUCZYCIELI 

Nasze materiały pomocnicze to dodatkowe opracowania wraz z pytaniami, umieszczone na platformie Microsoft Forms, które skorelowane z wirtualnymi wycieczkami po czterech oddziałach Muzeum Gdańska: Ratuszu Głównego Miasta, Dworze Artusa, Muzeum Poczty Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku oraz Twierdzy Wisłoujście stanowią gotowy pakiet edukacyjny. Pakiety powstały w oparciu o obowiązującą podstawę programową.

Nauczyciel może wykorzystać je jako pomoc podczas lekcji połączonej z wirtualnym zwiedzaniem, jako element pracy indywidualnej, test sprawdzający wiedzę lub pracę domową.

Aby uzyskać dostęp do pakietu należy skontaktować się z Działem Edukacji (edukacja@muzeumgdansk.pl). W temacie maila prosimy podać hasło Microsoft Forms i tytuł wybranego opracowania. W odpowiedzi prześlemy formatkę informacyjną do uzupełnienia, zaś po jej wypełnieniu i otrzymaniu – link z dostępem do wybranego opracowania.

Korzystanie z oferty jest bezpłatne. Serdecznie zapraszamy!

Wirtualne wycieczki po oddziałach Muzeum Gdańska.

Tematy do wyboru:

Dwór Artusa. Kultura rycerska a kultura mieszczańska (szkoła podstawowa).

Materiały dla nauczycieli historii. Opracowanie powstało w odniesieniu do podstawy programowej:

 1. Klasa IV. Treści dodatkowe, nieobowiązkowe, do wyboru przez nauczyciela w porozumieniu z uczniem:
  • (5) Zamki i rycerze. Znaczenie, uzbrojenie, obyczaje.
 2. Klasa V.
  • Społeczeństwo i kultura średniowiecznej Europy. Uczeń:
   • (3) porównuje kulturę rycerską i kulturę miejską, opisuje charakterystyczne cechy wzoru rycerza średniowiecznego, rozpoznaje zabytki kultury średniowiecza, wskazuje różnice między stylem romańskim a stylem gotyckim.
  • Polska w XIV i XV wieku. Uczeń:
   • (6) porządkuje i umieszcza w czasie najważniejsze wydarzenia związane z relacjami polsko-krzyżackimi w XIV i XV wieku.

Wisłoujście. Wojny XVII i XVIII wieku (szkoła podstawowa).

Materiały dla nauczycieli historii. Opracowanie powstało w odniesieniu do podstawy programowej:

 1. Klasa IV:
  • (2) Poznaje historię i tradycje swojej okolicy i ludzi dla niej szczególnie zasłużonych; zna lokalne zabytki i opisuje ich dzieje.
  • (3) Wiąże najważniejsze zabytki i symbole kultury polskiej z właściwymi regionami.
  1. Elementy historii rodzinnej i regionalnej. Uczeń:
  2. Najważniejsze elementy polskiego dziedzictwa kulturowego. Uczeń:
 2. Klasy V-VIII:
  • (1) Wyjaśnia główne przyczyny wojen Rzeczypospolitej z Szwecją.
  • (3) Omawia znaczenie potopu szwedzkiego;
  • (5) Dokonuje oceny następstw politycznych, społecznych i gospodarczych wojen w XVII wieku;
  • (6) Rozpoznaje charakterystyczne cechy kultury baroku, odwołując się do przykładów architektury i sztuki we własnym regionie.
  • (1) Omawia przyczyny i charakteryzuje przejawy kryzysu państwa w epoce saskiej;
  • (4) Ocenia pozycję międzynarodową Rzeczypospolitej w czasach saskich.
  1. Rzeczpospolita Obojga Narodów i jej sąsiedzi w XVII wieku. Uczeń:
  2. Rzeczpospolita Obojga Narodów w I połowie XVIII wieku. Uczeń:

Ratusz Głównego Miasta (liceum i technikum).

Materiały dla nauczycieli plastyki i techniki. Opracowanie powstało w odniesieniu do podstawy programowej liceów i techników:

 1. znajomość terminów i pojęć właściwych dla analizy formy dzieła sztuk plastycznych,
 2. rozumienie, że sztuka powstaje w kontekście innych dziedzin kultury, a także historii, filozofii i religii,
 3. umiejętność dokonania analizy wybranych dzieł sztuki różnych dyscyplin,
 4. interpretacja i odczytanie wybranych dzieł sztuki w kontekście epoki,
 5. znajomość zabytków i dzieł architektury najbliższej okolicy,
 6. umiejętność opisania dzieł sztuki regionu, stosując terminy i pojęcia właściwe dla danego obiektu i stylu,
 7. znajomość cech sztuki poszczególnych epok, kierunków i tendencji,
 8. rozróżnianie podstawowych motywów ikonograficznych,
 9. określa funkcję dzieła i wskazuje jej wpływ na kształt dzieła,
 10. wskazuje w dziele sztuki symbol i alegorię, potrafi wytłumaczyć ich znaczenie,
 11. w malarstwie i grafice: opisanie kompozycji, koloru, sposobu ukazania iluzji przestrzeni,
 12. rozpoznanie w dziele sztuki tematu i wskazanie jego źródła ikonograficznego,
 13. rozpoznanie podstawowych motywów ikonograficznych, świętych chrześcijańskich, bogów greckich i alegorii wybranych pojęć na podstawie atrybutów.

Muzeum Poczty Polskiej.

Materiały dla nauczycieli historii. Opracowanie powstało w odniesieniu do podstawy programowej liceum / technikum:

 1. (XLVI) Wojna obronna Polski w 1939 roku. Agresja Niemiec (1 września) i Związku Sowieckiego (17 września). Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:
  • (1) porównuje potencjał walczących stron,
  • (2) przedstawia polską strategię obrony i rozmieszczenie wojsk,
  • (3) ocenia zachowanie dowódców (m.in. Edwarda Rydza-Śmigłego, Henryka Sucharskiego, Juliana Filipowicza, Władysława Raginisa, Stanisława Dąbka, Tadeusza Kutrzeby, Franciszka Kleeberga), żołnierzy, polityków, w tym Ignacego Mościckiego, Stefana Starzyńskigo i ludności cywilnej podczas wojny obronnej w 1939 r.
 2. (XLIX) Niemiecka polityka eksterminacji. Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:
  • (3) przedstawia rasistowską i antysemicką politykę Niemiec hitlerowskich przed II wojną światową.

Dodatkowo do wykorzystania w szkole podstawowej klasy VI-VIII: (XXXIII) II wojna światowa i jej etapy, na poziomie rozszerzonym.

 

 

Inne wydarzenia

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje