Przejdź do treści głównej

Szczegóły

widowisko dla uczczenia 35-lecia pracy artystycznej Dariusza Wójcika połączone z promocją płyty CD

Dariusz Wój­cik – ceniony gdań­ski arty­sta i znany na Wybrzeżu ani­ma­tor życia kul­tu­ral­nego ma ogromne zasługi dla kul­tury pol­skiej. Przez cały okres swo­jej pracy twór­czej nie spo­czy­wał na lau­rach lecz wciąż poszu­ki­wał nowych inspi­ra­cji i form wyrazu sce­nicz­nego. Powo­łał do życia sze­reg cen­nych ini­cja­tyw kul­tu­ral­nych, które do dzi­siaj przy­wo­ły­wane są w pamięci melo­ma­nów.

W pro­gra­mie wido­wi­ska znajdą się prze­bo­jowe pio­senkami, m.in. Euge­niu­sza Bodo – ikony przed­wo­jen­nego kina i estrady, któ­rych twór­cami byli zna­ko­mici kom­po­zy­to­rzy i poeci pol­scy żydow­skiego pocho­dze­nia: Bia­ło­stocki, Peters­bur­ski, Wars, Gold, Palestr, Tuwim, Hemar, Włast i Schlech­ter.

 

WYKONAWCY

 

Dariusz S Wój­cik – bas

Trio Fogg w skła­dzie:

Rafał Lewan­dow­ski – for­te­pian

Kata­rzyna Rogal­ska – skrzypce

Andrzej Woj­cie­chow­ski – klar­net

 

GOŚCINNIE

Śpie­wacy:

Bogna For­kie­wicz – sopran

Agnieszka Ska­wiń­ska – mez­zo­so­pran

Jacek Szy­mań­ski – tenor

 

Tan­ce­rze Klubu Tańca Towa­rzy­skiego AKAT w Łomży

 

Pro­wa­dze­nie kon­certu: Sta­ni­sława Gra­żyń­ska

 

W PROGRAMIE

 

1. Hen­ryk Wars, słowa: Jerzy Nel, Ludwik Star­ski

„Tylko z Tobą i dla Cie­bie” z filmu „Pie­śniarz War­szawy”

 

2. Muzyka: Hen­ryk Wars, słowa: Ema­nuel Schlech­ter

„Umó­wi­łem się z nią na 9-tą” z filmu „Pię­tro wyżej”

 

3. Muzyka: Hen­ryk Wars, słowa: Ema­nuel Schlech­ter, Kon­rad Tom

„Dla Cie­bie chcę być biała” z rewii „Czarna Perła”

 

4. Muzyka: Jerzy Peters­bur­ski, słowa: Wik­tor Frie­dwald
„Jak Pani może w nocy spać” z rewii „A może do nas?”

 

5. Muzyka: Roman Pale­ster, słowa: Jerzy Nel

„Ach te baby” z filmu „Zabawka”

6. Muzyka: Hen­ryk Wars, słowa: Ema­nuel Schlech­ter, Ludwik Star­ski

„Sex appeal” z filmu „Pię­tro wyżej”

 

7. Muzyka: Hen­ryk Wars, słowa: Kon­rad Tom
„Tyle miło­ści” z filmu „Jego eks­ce­len­cja subiekt”

 

8. Muzyka: Artur Gold, słowa: Andrzej Włast

„Jesienne róże” z rewii „Prze­bój War­szawy”

 

9. Muzyka: Hen­ryk Wars, słowa: Ema­nuel Schlech­ter, Kon­rad Tom

„Co bez miło­ści wart jest świat” z filmu „Antek Polic­maj­ster”

 

10. Muzyka: Hen­ryk Wars, słowa: Julian Tuwim
„Na pierw­szy znak” z filmu „Szpieg w masce”

 

11. Muzyka: Hen­ryk Wars, słowa: Alek­san­der Jel­lin

„Tylko ty” z rewii „Rewia War­szawy”


12. Muzyka: Hen­ryk Wars, słowa: Jerzy Nel

„Zimny drań” z filmu „Pie­śniarz War­szawy”

 

13. Muzyka: Bro­ni­sław Kaper, słowa: Mar­cella Halicz
„Ninon” z filmu „Zdo­być Cię muszę”

 

14. Muzyka: Grze­gorz Bogo­ma­zow, słowa: Andrzej Włast

„Bublichky” z rewii „Klej­noty War­szawy”

 

15. Muzyka: Jerzy Peters­bur­ski, słowa: Zenon Frie­dwald
„To ostat­nia nie­dziela”

16. Muzyka: Hen­ryk Wars, słowa: Julian Tuwim

„Ach śpij kocha­nie” z filmu „Paweł i Gaweł”

 

17. Muzyka: Bro­ni­sław Horo­wicz, słowa: Bro­ni­sław Horo­wicz

„Kiedy będziesz zako­chany” z filmu „Parada War­szawy”

 

18. Muzyka: Paul Abra­ham, słowa: Andrzej Włast

„Tan­go­lita” z ope­retki „Bal w Savoyu” (wer­sja pol­ska)

 

19. Muzyka: Zyg­munt Kara­siń­ski, słowa: Jerzy Ryba

„Za późno” z rewii „Miłość i tango”

 

20. Muzyka: Hen­ryk Wars, słowa: Ludwik Star­ski
„Niko­dem” z rewii „Rewia War­szawy”

 

21. Muzyka Artur Gold, słowa: Andrzej Włast, Igor Kra­snow­ski

„Tata tań­czy z mamą”

 

Kiedy: nie­dziela, 6 wrze­śnia 2020, godz. 19.00

Gdzie: Dwór Artusa w Gdań­sku, Długi Targ 43–44

Bilety: 40,00 PLN / do naby­cia na miej­scu w dniu kon­certu

Rezer­wa­cja bile­tów: tel. 600 290 214

 

DO POSŁUCHANIA

 

„Kiedy będziesz zako­chany” – pio­senka pocho­dzi z płyty CD „Zimny drań”

https: //www. youtube. com/watch? v=cS7k­gxa­IQ4s

 

PATRONAT HONOROWY

Sekre­tarz stanu w Mini­ster­stwie Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego JAROSŁAW SELLIN

 

Woje­woda Pomor­ski DARIUSZ DRELICH

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW Mia­sta Gdań­ska

 

MECENAT

Fun­da­cja im. Fran­ciszka Stef­czyka

ARGO

 

WSPÓŁPRACA REDAKCYJNA

Radio RMF CLASSIC

 

PATRONAT MEDIALNY

TVP Kul­tura

Pol­skie Cen­trum Infor­ma­cji Muzycz­nej POLMIC

Radio Gdańsk

Słowo żydow­ski

troj­mia­sto. pl

 

PARTNERZY

Towa­rzy­stwo Spo­łeczno-Kul­tu­ralne Żydów w Pol­sce

Ogól­no­pol­ski Festi­wal Pio­senki Retro im. Mie­czy­sława Fogga

Muzeum Gdań­ska

 

WYDAWCA PŁYTY

SOLITON

 

REALIZATOR NAGRANIA: Tomasz Kaczor

 

PŁYTY I ORGANIZATOR GŁÓWNY

 

Teatr Otwarty w Gdań­sku/ Sto­wa­rzy­sze­nie Przy­ja­ciół Teatru Otwar­tego w Gdań­sku

80-278 Gdańsk, ul. Chrza­now­skiego 45/1

www. teatro­twarty. pl

dariusz­woj­ci­k@te­atro­twarty. pl

 

 

 

 

 

koncerty

Inne wydarzenia

Burzliwe dzieje oręża Polskiego
koncerty
koncerty
koncerty

Burzliwe dzieje oręża Polskiego

premiera widowiska muzyczno-teatralnego w Dworze Artusa

Czytaj więcej
Batu­cada w Domu Upha­gena
koncerty
koncerty
koncerty

Batu­cada w Domu Upha­gena

Koncert Gdań­skiej Grupy Per­ku­syj­nej Jeu­nes­ses Musi­ca­les

Czytaj więcej
Niedziela pod znakiem carillonów
koncerty
koncerty
koncerty

Niedziela pod znakiem carillonów

Dwa premierowe wykonania utworów

Czytaj więcej
Kaddish yatom
koncerty
koncerty
koncerty

Kaddish yatom

koncert upamiętniający 82. rocznicę nocy kryształowej w Gdańsku

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje