Przejdź do treści głównej

Szczegóły

widowisko dla uczczenia 35-lecia pracy artystycznej Dariusza Wójcika połączone z promocją płyty CD

Dariusz Wój­cik – ceniony gdań­ski arty­sta i znany na Wybrzeżu ani­ma­tor życia kul­tu­ral­nego ma ogromne zasługi dla kul­tury pol­skiej. Przez cały okres swo­jej pracy twór­czej nie spo­czy­wał na lau­rach lecz wciąż poszu­ki­wał nowych inspi­ra­cji i form wyrazu sce­nicz­nego. Powo­łał do życia sze­reg cen­nych ini­cja­tyw kul­tu­ral­nych, które do dzi­siaj przy­wo­ły­wane są w pamięci melo­ma­nów.

W pro­gra­mie wido­wi­ska znajdą się prze­bo­jowe pio­senkami, m.in. Euge­niu­sza Bodo – ikony przed­wo­jen­nego kina i estrady, któ­rych twór­cami byli zna­ko­mici kom­po­zy­to­rzy i poeci pol­scy żydow­skiego pocho­dze­nia: Bia­ło­stocki, Peters­bur­ski, Wars, Gold, Palestr, Tuwim, Hemar, Włast i Schlech­ter.

 

WYKONAWCY

 

Dariusz S Wój­cik – bas

Trio Fogg w skła­dzie:

Rafał Lewan­dow­ski – for­te­pian

Kata­rzyna Rogal­ska – skrzypce

Andrzej Woj­cie­chow­ski – klar­net

 

GOŚCINNIE

Śpie­wacy:

Bogna For­kie­wicz – sopran

Agnieszka Ska­wiń­ska – mez­zo­so­pran

Jacek Szy­mań­ski – tenor

 

Tan­ce­rze Klubu Tańca Towa­rzy­skiego AKAT w Łomży

 

Pro­wa­dze­nie kon­certu: Sta­ni­sława Gra­żyń­ska

 

W PROGRAMIE

 

1. Hen­ryk Wars, słowa: Jerzy Nel, Ludwik Star­ski

„Tylko z Tobą i dla Cie­bie” z filmu „Pie­śniarz War­szawy”

 

2. Muzyka: Hen­ryk Wars, słowa: Ema­nuel Schlech­ter

„Umó­wi­łem się z nią na 9-tą” z filmu „Pię­tro wyżej”

 

3. Muzyka: Hen­ryk Wars, słowa: Ema­nuel Schlech­ter, Kon­rad Tom

„Dla Cie­bie chcę być biała” z rewii „Czarna Perła”

 

4. Muzyka: Jerzy Peters­bur­ski, słowa: Wik­tor Frie­dwald
„Jak Pani może w nocy spać” z rewii „A może do nas?”

 

5. Muzyka: Roman Pale­ster, słowa: Jerzy Nel

„Ach te baby” z filmu „Zabawka”

6. Muzyka: Hen­ryk Wars, słowa: Ema­nuel Schlech­ter, Ludwik Star­ski

„Sex appeal” z filmu „Pię­tro wyżej”

 

7. Muzyka: Hen­ryk Wars, słowa: Kon­rad Tom
„Tyle miło­ści” z filmu „Jego eks­ce­len­cja subiekt”

 

8. Muzyka: Artur Gold, słowa: Andrzej Włast

„Jesienne róże” z rewii „Prze­bój War­szawy”

 

9. Muzyka: Hen­ryk Wars, słowa: Ema­nuel Schlech­ter, Kon­rad Tom

„Co bez miło­ści wart jest świat” z filmu „Antek Polic­maj­ster”

 

10. Muzyka: Hen­ryk Wars, słowa: Julian Tuwim
„Na pierw­szy znak” z filmu „Szpieg w masce”

 

11. Muzyka: Hen­ryk Wars, słowa: Alek­san­der Jel­lin

„Tylko ty” z rewii „Rewia War­szawy”


12. Muzyka: Hen­ryk Wars, słowa: Jerzy Nel

„Zimny drań” z filmu „Pie­śniarz War­szawy”

 

13. Muzyka: Bro­ni­sław Kaper, słowa: Mar­cella Halicz
„Ninon” z filmu „Zdo­być Cię muszę”

 

14. Muzyka: Grze­gorz Bogo­ma­zow, słowa: Andrzej Włast

„Bublichky” z rewii „Klej­noty War­szawy”

 

15. Muzyka: Jerzy Peters­bur­ski, słowa: Zenon Frie­dwald
„To ostat­nia nie­dziela”

16. Muzyka: Hen­ryk Wars, słowa: Julian Tuwim

„Ach śpij kocha­nie” z filmu „Paweł i Gaweł”

 

17. Muzyka: Bro­ni­sław Horo­wicz, słowa: Bro­ni­sław Horo­wicz

„Kiedy będziesz zako­chany” z filmu „Parada War­szawy”

 

18. Muzyka: Paul Abra­ham, słowa: Andrzej Włast

„Tan­go­lita” z ope­retki „Bal w Savoyu” (wer­sja pol­ska)

 

19. Muzyka: Zyg­munt Kara­siń­ski, słowa: Jerzy Ryba

„Za późno” z rewii „Miłość i tango”

 

20. Muzyka: Hen­ryk Wars, słowa: Ludwik Star­ski
„Niko­dem” z rewii „Rewia War­szawy”

 

21. Muzyka Artur Gold, słowa: Andrzej Włast, Igor Kra­snow­ski

„Tata tań­czy z mamą”

 

Kiedy: nie­dziela, 6 wrze­śnia 2020, godz. 19.00

Gdzie: Dwór Artusa w Gdań­sku, Długi Targ 43–44

Bilety: 40,00 PLN / do naby­cia na miej­scu w dniu kon­certu

Rezer­wa­cja bile­tów: tel. 600 290 214

 

DO POSŁUCHANIA

 

„Kiedy będziesz zako­chany” – pio­senka pocho­dzi z płyty CD „Zimny drań”

https: //www. youtube. com/watch? v=cS7k­gxa­IQ4s

 

PATRONAT HONOROWY

Sekre­tarz stanu w Mini­ster­stwie Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego JAROSŁAW SELLIN

 

Woje­woda Pomor­ski DARIUSZ DRELICH

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW Mia­sta Gdań­ska

 

MECENAT

Fun­da­cja im. Fran­ciszka Stef­czyka

ARGO

 

WSPÓŁPRACA REDAKCYJNA

Radio RMF CLASSIC

 

PATRONAT MEDIALNY

TVP Kul­tura

Pol­skie Cen­trum Infor­ma­cji Muzycz­nej POLMIC

Radio Gdańsk

Słowo żydow­ski

troj­mia­sto. pl

 

PARTNERZY

Towa­rzy­stwo Spo­łeczno-Kul­tu­ralne Żydów w Pol­sce

Ogól­no­pol­ski Festi­wal Pio­senki Retro im. Mie­czy­sława Fogga

Muzeum Gdań­ska

 

WYDAWCA PŁYTY

SOLITON

 

REALIZATOR NAGRANIA: Tomasz Kaczor

 

PŁYTY I ORGANIZATOR GŁÓWNY

 

Teatr Otwarty w Gdań­sku/ Sto­wa­rzy­sze­nie Przy­ja­ciół Teatru Otwar­tego w Gdań­sku

80-278 Gdańsk, ul. Chrza­now­skiego 45/1

www. teatro­twarty. pl

dariusz­woj­ci­k@te­atro­twarty. pl

 

 

 

 

 

koncerty

Inne wydarzenia

Kaddish yatom
koncerty
koncerty
koncerty

Kaddish yatom

koncert upamiętniający 82. rocznicę nocy kryształowej w Gdańsku

Czytaj więcej
Fantazje dawnego Gdańska
koncerty
koncerty
koncerty

Fantazje dawnego Gdańska

Posłuchaj najstarszego gdańskiego fortepianu. Koncert już w sobotę

Czytaj więcej
ahat-ili - siostra bogów
koncerty
koncerty
koncerty

ahat-ili - siostra bogów

Gala wręczenia Nagrody Europejskiego Poety Wolności i opera do libretta Olgi Tokarczuk

Czytaj więcej
Koncerty carillonowe
koncerty
koncerty
koncerty

Koncerty carillonowe

gramy 1, 2 i 3 maja

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje