Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Zgłoś się na konferencję!

Przewiń w dół

Twierdza Wisłoujście – baza królewskiej floty wojennej w XVII wieku

Zapra­szamy na pierw­szą z nowego cyklu kon­fe­ren­cji nauko­wych poświęco­nych histo­rii Twier­dzy Wisło­uj­ście!

 

W dniach 17–18 wrze­śnia 2021 r. pod­su­mu­jemy dotych­cza­sowy stan badań w zakre­sie funk­cjo­no­wa­nia Twier­dzy Wisło­uj­ście w latach 1621-1630 oraz dzia­ła­niami floty powo­ła­nej z ini­cja­tywy Zyg­munta III Wazy. Głów­nymi punk­tami odnie­sień na osi czasu będą: bitwa pod Oliwą (1627) oraz prze­bieg bitwy pod Latar­nią (1628).

 

Proponowane tematy wystąpień

 

  • Flota kró­lew­ska w Wisło­uj­ściu – zada­nia, dzia­ła­nia, orga­ni­za­cja, apro­wi­za­cja, dowódcy, załoga, kon­struk­cja i wypo­sa­że­nie okrę­tów;
  • Twier­dza Wisło­uj­ście w latach 20. XVII wieku – zada­nia, dzia­ła­nia, orga­ni­za­cja, apro­wi­za­cja, dowódcy, załoga, for­ty­fi­ka­cje Twier­dzy Wisło­uj­ście, karczmy, cmen­ta­rze;
  • Bi­twa pod Oliwą 1627 roku – nie­pu­bli­ko­wane rela­cje, fakty i mity;
  • Bi­twa pod Latar­nią 1628 roku – nie­pu­bli­ko­wane rela­cje, fakty i mity;
  • Wojna o ujście Wisły 1626–1629 – dzia­ła­nia wojsk Rzecz­po­spo­li­tej, Gdań­ska oraz Szwe­cji przy Twier­dzy Wisło­uj­ście;
  • Ży­cie codzienne w XVII – wiecz­nym Gdań­sku, Twier­dzy i flo­cie kró­lew­skiej – kul­tura mate­rialna, źró­dła arche­olo­giczne, inwen­ta­rze, testa­menty, rela­cje i wspo­mnie­nia, oby­cza­jo­wość, wie­dza, prze­ko­na­nia, war­to­ści;
  • Or­dy­na­cje i regu­la­cje prawne – doty­czące zarzą­dza­nia flotą kró­lew­ską, wojsk miej­skich Gdań­ska i for­ty­fi­ka­cji miej­skich, sprawy sądowe, jurys­dyk­cja, prze­wi­nie­nia i kara;
  • Źró­dła iko­no­gra­ficzne, obrazy, gra­fiki – bitwa pod Oliwą 1627 roku, bitwa pod latar­nią 1628 roku, Twier­dza Wisło­uj­ście w pierw­szej poło­wie XVII wieku;
  • Upa­mięt­nie­nie bitwy Pod Oliwą i Bitwy Pod Latar­nią – poszu­ki­wa­nia śla­dów wyda­rzeń, miejsc pochów­ków, metody upa­mięt­nie­nia, uro­czy­sto­ści i wyda­rze­nia ple­ne­rowe.

 

Zachę­camy do zgłoszenia innych tema­tów powią­za­nych z pro­po­no­wa­nymi zagad­nie­niami, także z róż­nych dzie­dzin i dys­cy­plin nauko­wych.

 

Ter­min przyj­mo­wa­nia zgło­szeń: 28 czerwca 2021
Termin nadsyłania abstraktów: 31 lipca 2021

 

Pliki do pobra­nia

 

konferencje naukowe

Inne wydarzenia

Niechciany kompromis?
konferencje naukowe
konferencje naukowe
konferencje naukowe

Niechciany kompromis?

konferencja o historii Wolnego Miasta Gdańska

Czytaj więcej
Czwartki w Muzeum Gdańska (99)
konferencje naukowe
konferencje naukowe
konferencje naukowe

Czwartki w Muzeum Gdańska (99)

Konferencja naukowa o historii Twierdzy Wisłoujście!

Czytaj więcej
Konferencja naukowa on-line
konferencje naukowe
konferencje naukowe
konferencje naukowe

Konferencja naukowa on-line

Gdańskie i pomorskie muzealnictwo oraz historiografia po 1945 r.

Czytaj więcej
Miasta "odzyskane"
konferencje naukowe
konferencje naukowe
konferencje naukowe

Miasta "odzyskane"

sympozjum poświęcone VI tomowi historii Gdańska

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje