Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Spotkanie z Ludmiłą Rybczenko z Narodowego Muzeum Historii Ukrainy w II Wojnie Światowej

Lud­miła Ryb­chenko jest wice­dy­rek­torką Naro­do­wego Muzeum Histo­rii Ukra­iny w II Woj­nie Świa­to­wej w Kijo­wie.

Ewa­ku­owała się z ostrze­li­wa­nego mia­sta wraz z córką, zna­la­zła schro­nie­nie w Gdań­sku. Muzeum, któ­rym współ­kie­ruje, choć w nazwie ma drugą wojnę świa­tową, opo­wiada o wszyst­kich kon­flik­tach zbroj­nych XX i XXI wieku, w któ­rych udział brali Ukra­ińcy.

 

Nasz gość opo­wie, jak wojna po raz kolejny dotknęła jej mia­sta i, jak jej Muzeum musiało zmie­rzyć się z jej bar­ba­rzyń­stwem. Zwe­ry­fi­ko­wało ono bowiem nie tylko naszą wiarę w nie­zmienny pokój i dobro­byt, ale rów­nież posta­wiło muze­al­ni­ków wobec koniecz­no­ści walki o dzie­dzic­two kul­tu­ro­we w warun­kach, które znali wyłącz­nie z pod­ręcz­ni­ków.

 

Tłumaczenie: Dmitriy Panto.

 

  • Spotkanie odbędzie się w Ratuszu Głównego Miasta w piątek, 1 kwietnia 2022 roku, o godz. 17.00.
  • Wejście przez przedproże od strony ul. Długiej zostanie otwarte o godz. 16.30.

 

Zdjęcie: sześćdziesięciodwumetrowy Pomnik Matki – Ojczyzny, górujący nad Narodowym Muzeum Historii Ukrainy w II Wojnie Światowej / Olena Szowkoplias (NMHUIIWŚ)

 

 

 

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje