Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Uro­czy­sty kon­cert kolęd

Przewiń w dół

na zakoń­cze­nie Roku Jana Pawła II

Rok Jana Pawła II zwią­zany z 100 rocz­nicą uro­dzin Karola Woj­tyły gdań­ski Teatr Otwarty zwień­czy kon­certem online pt. „Uro­czy­sty kon­cert kolęd na zakoń­cze­nie Roku Jana Pawła II”.


Święta Bożego Naro­dze­nia to święta typowo rodzinne, które szcze­gól­nie w duszy dziecka pozo­sta­wią nie­za­tarte wspo­mnie­nia. Atmos­fera Bożego Naro­dze­nia, nie­po­wta­rzalny kli­mat, tra­dy­cja, są tym pięk­nem, które nas łączy, a nie dzieli. Jaki jest zwią­zek kolędy z dzia­łal­no­ścią dusz­pa­ster­ską, z twór­czo­ścią i życiem Świę­tego Jana Pawła II?

 

Linki do transmisji: https://www.youtube.com/user/darekwojcik

Youtube: https://www.youtube.com/user/darekwojcik 
Facebook:https://www.facebook.com/dariusz.wojcik.75248 

Start: 27 grudnia 2020 (niedziela), godz. 18:00

 

W kolę­dzie pol­skiej, zarówno w jej tek­ście, jaki w melo­dii, odna­leźć można sku­pie­nie duchowe, sar­macki tem­pe­ra­ment, sło­wiań­ską zadumę i tęsk­notę, rzew­ność i czu­łość, weso­łość i melan­cho­lię zara­zem. Podobne ele­menty można odna­leźć w twór­czo­ści i dzia­łal­no­ści dusz­pa­ster­skiej Świę­tego Jana Pawła II, któ­rego ogromne zasługi dla Pol­ski i świata są ogromne. Karol Woj­tyła zasia­da­jąc na Sto­licy Pio­tro­wej dał świa­dec­two wiel­kiego zatro­ska­nia o losy współ­cze­snego czło­wieka i świata.

Ważną war­to­ścią dla Jana Pawła II była rodzina, która jest rów­nież tra­dy­cją. Tra­dy­cja to nie­od­łączny ele­ment pol­skiej kul­tury. Pie­lę­gno­wa­nie roz­ma­itych tra­dy­cji w rodzi­nie to naj­lep­szy spo­sób na inte­gra­cję, na częst­sze prze­by­wa­nie ze sobą. Przy­kła­dam tra­dy­cji rodzin­nych inte­gru­ją­cych wszyst­kich człon­ków rodziny w tym samym cza­sie i miej­scu są tra­dy­cje świą­teczne zwią­zane m.in. ze Świę­tami Bożego Naro­dze­nia, a wśród nich dzie­le­nie się opłat­kiem i wspólne śpie­wa­nie kolęd. Zapadł­szy w duszę w latach dzie­cię­cych, kolęda towa­rzy­szy nam wier­nie przez całe nasze życia. Związki kolędy ze wspo­mnie­niami z dzie­ciń­stwa oraz jej pol­skość, spra­wiły, że ni­gdzie indziej na świe­cie ten rodzaj pie­śni bożo­na­ro­dze­nio­wej nie stał się tak umi­ło­wa­nym, jak na pol­skiej ziemi.

Wieszcz naro­dowy, Adam Mic­kie­wicz, pod­czas wykładu na pary­skiej Sor­bo­nie powie­dział: „…Nie­zwy­kłe jest bogac­two kolęd pol­skich i nie­po­spo­lite są ich war­to­ści arty­styczne. Nie wiem, czy inny kraj może pochwa­lić się zbio­rem podob­nym do tego, jaki posiada Pol­ska…”.
Słowa wybit­nego poety potwier­dzają się w każde Boże Naro­dze­nie.

Kolęda daje chwile szczę­ścia, choćby tylko przez ode­rwa­nie od sza­ro­ści dnia codzien­nego, prze­nosi nas w zupeł­nie inny wymiar. Histo­rycz­nie, na obczyź­nie, każ­demu Pola­kowi dawała wra­że­nie ojczy­zny, prze­no­sząc duszę utę­sk­nioną do odda­lo­nego kraju rodzin­nego.

Zachę­cam Pań­stwa do wysłu­cha­nia tego wyjąt­ko­wego wyda­rze­nia, ale ze względu na obostrze­nia sani­tarne zwią­zane z pan­de­mią COVID-19 – w for­mie kon­certu online. Nie ukry­wam, że forma kon­cer­tów z publicz­no­ścią daje nam więk­szą satys­fak­cję. Arty­ści pod­czas wystę­pów na żywo wcho­dzą w inte­rak­cję z publicz­no­ścią, dla­tego każdy taki występ jest wyjąt­kowy i nie­po­wta­rzalny. Tego efektu nie da się osią­gnąć pod­czas kon­certu online.

 

Wyko­nawcy:
JOANNA NAWROT – sopran
JACEK SZYMAŃSKI – tenor
DARIUSZ S WÓJCIK – bas/ pomysł, sce­na­riusz i reży­se­ria
ANDRZEJ WOJCIECHOWSKI – klar­net
RAFAŁ LEWANDOWSKI – for­te­pian/ kie­row­nic­two muzyczne

Słowo o muzyce: Sta­ni­sława Gra­żyń­ska

W pro­gra­mie kon­certu arty­ści zapre­zen­tują utwory, które lubił i które nawią­zują do osoby Jana Pawła II, m.in.: Nok­turn Es-durSche­rzo h-moll Fry­de­ryka Cho­pina, „Moje mia­sto Wado­wice” /mu­zyka Adam Dec i Paweł Jaro­sz/, „Góralu czy Ci nie żal”, arie ora­to­ryjno-kan­ta­towe nawią­zu­jące do Świąt Bożego Naro­dze­nia, m.in. wielka aria basowa „Gro­ßer Herr” i aria teno­rowa „Frohe Hir­ten” z ora­to­rium „Weih­nachts-Ora­to­rium” Johanna Seba­stiana Bacha oraz „Bene­dic­tus”„Ora­to­rium na Boże Naro­dze­nie” Camille Saint-Saënsa.

Kon­cert zwień­czą popu­larne kolędy i pasto­rałki pol­skie, jak „Witaj gwiazdko złota” Zyg­munta Noskow­skiego, „Nad sta­jenką gwiazda pło­nie” Jana Makla­kie­wi­cza, „W nocy naro­dzony” Tade­usza Tro­ja­now­skiego, „Oj maluśki, maluśki”, „Jezusa naro­dzo­nego”, kolędy świata – m.in. „Cicha noc”, „Ade­ste Fide­les”, „Can­ti­que de Nöel”, i ame­ry­kań­skie pio­senki świą­teczne, a wśród nich „White Chri­st­mas” i „Let it Snow!”.

 

Emi­sja kon­certu online odbę­dzie się 27 grud­nia 2020 r. o godz. 18.00 na dwóch plat­for­mach spo­łecz­no­ścio­wych:
*YouTube (kanał Dariusz Wój­cik – Teatr Otwarty)
*Face­book (pro­fil Dariusz Wój­cik)

 

MIEJSCE REJESTRACJI KONCERTU:
Dwór Artusa w Gdań­sku

REJESTRACJA AUTO-WIDEO KONCERTU:
OffStage Prze­my­sław Wasz­kie­wicz.

PATRONAT HONOROWY:
*Se­kre­tarz stanu w Mini­ster­stwie Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego Jaro­sław Sel­lin
*Wo­je­woda Pomor­ski Dariusz Dre­lich

MECENAT:

*Mia­sto Gdańsk – DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MIASTA GDAŃSKA

*Fun­da­cja im. Fran­ciszka Stef­czyka

*ARGO S A. 

PARTNERZY:
*Sa­lon Pia­nin i For­te­pia­nów Nord-Piano Tomasz Wal­czak
*OffStage Prze­my­sław Wasz­kie­wicz

PATRONAT MEDIALNY:
*Pol­skie Cen­trum Infor­ma­cji Muzycz­nej POLMIC
*troj­mia­sto. pl

WSPÓŁORGANIZATOR:
*Mu­zeum Gdań­ska

ORGANIZATOR GŁÓWNY:
Sto­wa­rzy­sze­nie Przy­ja­ciół Teatru Otwar­tego / Teatr Otwarty
e-mail: dariuszwojcik@teatro­twarty.pl, www. teatro­twarty. pl, FB: TeatrOtwar­tywGdan­sku

 

Inne wydarzenia

Kolorowe sny o Gdańsku
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Kolorowe sny o Gdańsku

wystawa czasowa z okazji V Tygodnia Ukraińskiego w Gdańsku

Czytaj więcej
Stalowa istota w Dworze Artusa
spotkania
spotkania
spotkania

Stalowa istota w Dworze Artusa

Weź udział w cyklu spotkań wokół wystawy "W głębi odbicia" z projektantem Oskarem Ziętą

Czytaj więcej
Święto Wielkiej Alei 2021
festiwale
festiwale
festiwale

Święto Wielkiej Alei 2021

koncerty, spacery i zabawy w historycznej zielonej arterii Gdańska

Czytaj więcej
Kultura Dawnego Gdańska
wykłady
wykłady
wykłady

Kultura Dawnego Gdańska

Wykład online

16 czerwca 2021 r.

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje