Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Uro­czy­sty kon­cert kolęd

Przewiń w dół

na zakoń­cze­nie Roku Jana Pawła II

Rok Jana Pawła II zwią­zany z 100 rocz­nicą uro­dzin Karola Woj­tyły gdań­ski Teatr Otwarty zwień­czy kon­certem online pt. „Uro­czy­sty kon­cert kolęd na zakoń­cze­nie Roku Jana Pawła II”.


Święta Bożego Naro­dze­nia to święta typowo rodzinne, które szcze­gól­nie w duszy dziecka pozo­sta­wią nie­za­tarte wspo­mnie­nia. Atmos­fera Bożego Naro­dze­nia, nie­po­wta­rzalny kli­mat, tra­dy­cja, są tym pięk­nem, które nas łączy, a nie dzieli. Jaki jest zwią­zek kolędy z dzia­łal­no­ścią dusz­pa­ster­ską, z twór­czo­ścią i życiem Świę­tego Jana Pawła II?

 

Linki do transmisji: https://www.youtube.com/user/darekwojcik

Youtube: https://www.youtube.com/user/darekwojcik 
Facebook:https://www.facebook.com/dariusz.wojcik.75248 

Start: 27 grudnia 2020 (niedziela), godz. 18:00

 

W kolę­dzie pol­skiej, zarówno w jej tek­ście, jaki w melo­dii, odna­leźć można sku­pie­nie duchowe, sar­macki tem­pe­ra­ment, sło­wiań­ską zadumę i tęsk­notę, rzew­ność i czu­łość, weso­łość i melan­cho­lię zara­zem. Podobne ele­menty można odna­leźć w twór­czo­ści i dzia­łal­no­ści dusz­pa­ster­skiej Świę­tego Jana Pawła II, któ­rego ogromne zasługi dla Pol­ski i świata są ogromne. Karol Woj­tyła zasia­da­jąc na Sto­licy Pio­tro­wej dał świa­dec­two wiel­kiego zatro­ska­nia o losy współ­cze­snego czło­wieka i świata.

Ważną war­to­ścią dla Jana Pawła II była rodzina, która jest rów­nież tra­dy­cją. Tra­dy­cja to nie­od­łączny ele­ment pol­skiej kul­tury. Pie­lę­gno­wa­nie roz­ma­itych tra­dy­cji w rodzi­nie to naj­lep­szy spo­sób na inte­gra­cję, na częst­sze prze­by­wa­nie ze sobą. Przy­kła­dam tra­dy­cji rodzin­nych inte­gru­ją­cych wszyst­kich człon­ków rodziny w tym samym cza­sie i miej­scu są tra­dy­cje świą­teczne zwią­zane m.in. ze Świę­tami Bożego Naro­dze­nia, a wśród nich dzie­le­nie się opłat­kiem i wspólne śpie­wa­nie kolęd. Zapadł­szy w duszę w latach dzie­cię­cych, kolęda towa­rzy­szy nam wier­nie przez całe nasze życia. Związki kolędy ze wspo­mnie­niami z dzie­ciń­stwa oraz jej pol­skość, spra­wiły, że ni­gdzie indziej na świe­cie ten rodzaj pie­śni bożo­na­ro­dze­nio­wej nie stał się tak umi­ło­wa­nym, jak na pol­skiej ziemi.

Wieszcz naro­dowy, Adam Mic­kie­wicz, pod­czas wykładu na pary­skiej Sor­bo­nie powie­dział: „…Nie­zwy­kłe jest bogac­two kolęd pol­skich i nie­po­spo­lite są ich war­to­ści arty­styczne. Nie wiem, czy inny kraj może pochwa­lić się zbio­rem podob­nym do tego, jaki posiada Pol­ska…”.
Słowa wybit­nego poety potwier­dzają się w każde Boże Naro­dze­nie.

Kolęda daje chwile szczę­ścia, choćby tylko przez ode­rwa­nie od sza­ro­ści dnia codzien­nego, prze­nosi nas w zupeł­nie inny wymiar. Histo­rycz­nie, na obczyź­nie, każ­demu Pola­kowi dawała wra­że­nie ojczy­zny, prze­no­sząc duszę utę­sk­nioną do odda­lo­nego kraju rodzin­nego.

Zachę­cam Pań­stwa do wysłu­cha­nia tego wyjąt­ko­wego wyda­rze­nia, ale ze względu na obostrze­nia sani­tarne zwią­zane z pan­de­mią COVID-19 – w for­mie kon­certu online. Nie ukry­wam, że forma kon­cer­tów z publicz­no­ścią daje nam więk­szą satys­fak­cję. Arty­ści pod­czas wystę­pów na żywo wcho­dzą w inte­rak­cję z publicz­no­ścią, dla­tego każdy taki występ jest wyjąt­kowy i nie­po­wta­rzalny. Tego efektu nie da się osią­gnąć pod­czas kon­certu online.

 

Wyko­nawcy:
JOANNA NAWROT – sopran
JACEK SZYMAŃSKI – tenor
DARIUSZ S WÓJCIK – bas/ pomysł, sce­na­riusz i reży­se­ria
ANDRZEJ WOJCIECHOWSKI – klar­net
RAFAŁ LEWANDOWSKI – for­te­pian/ kie­row­nic­two muzyczne

Słowo o muzyce: Sta­ni­sława Gra­żyń­ska

W pro­gra­mie kon­certu arty­ści zapre­zen­tują utwory, które lubił i które nawią­zują do osoby Jana Pawła II, m.in.: Nok­turn Es-durSche­rzo h-moll Fry­de­ryka Cho­pina, „Moje mia­sto Wado­wice” /mu­zyka Adam Dec i Paweł Jaro­sz/, „Góralu czy Ci nie żal”, arie ora­to­ryjno-kan­ta­towe nawią­zu­jące do Świąt Bożego Naro­dze­nia, m.in. wielka aria basowa „Gro­ßer Herr” i aria teno­rowa „Frohe Hir­ten” z ora­to­rium „Weih­nachts-Ora­to­rium” Johanna Seba­stiana Bacha oraz „Bene­dic­tus”„Ora­to­rium na Boże Naro­dze­nie” Camille Saint-Saënsa.

Kon­cert zwień­czą popu­larne kolędy i pasto­rałki pol­skie, jak „Witaj gwiazdko złota” Zyg­munta Noskow­skiego, „Nad sta­jenką gwiazda pło­nie” Jana Makla­kie­wi­cza, „W nocy naro­dzony” Tade­usza Tro­ja­now­skiego, „Oj maluśki, maluśki”, „Jezusa naro­dzo­nego”, kolędy świata – m.in. „Cicha noc”, „Ade­ste Fide­les”, „Can­ti­que de Nöel”, i ame­ry­kań­skie pio­senki świą­teczne, a wśród nich „White Chri­st­mas” i „Let it Snow!”.

 

Emi­sja kon­certu online odbę­dzie się 27 grud­nia 2020 r. o godz. 18.00 na dwóch plat­for­mach spo­łecz­no­ścio­wych:
*YouTube (kanał Dariusz Wój­cik – Teatr Otwarty)
*Face­book (pro­fil Dariusz Wój­cik)

 

MIEJSCE REJESTRACJI KONCERTU:
Dwór Artusa w Gdań­sku

REJESTRACJA AUTO-WIDEO KONCERTU:
OffStage Prze­my­sław Wasz­kie­wicz.

PATRONAT HONOROWY:
*Se­kre­tarz stanu w Mini­ster­stwie Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego Jaro­sław Sel­lin
*Wo­je­woda Pomor­ski Dariusz Dre­lich

MECENAT:

*Mia­sto Gdańsk – DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MIASTA GDAŃSKA

*Fun­da­cja im. Fran­ciszka Stef­czyka

*ARGO S A. 

PARTNERZY:
*Sa­lon Pia­nin i For­te­pia­nów Nord-Piano Tomasz Wal­czak
*OffStage Prze­my­sław Wasz­kie­wicz

PATRONAT MEDIALNY:
*Pol­skie Cen­trum Infor­ma­cji Muzycz­nej POLMIC
*troj­mia­sto. pl

WSPÓŁORGANIZATOR:
*Mu­zeum Gdań­ska

ORGANIZATOR GŁÓWNY:
Sto­wa­rzy­sze­nie Przy­ja­ciół Teatru Otwar­tego / Teatr Otwarty
e-mail: dariuszwojcik@teatro­twarty.pl, www. teatro­twarty. pl, FB: TeatrOtwar­tywGdan­sku

 

Inne wydarzenia

Pamięci naszej strzeżcie
pokazy
pokazy
pokazy

Pamięci naszej strzeżcie

Zobacz film upamiętniający ofiary Holokaustu

Czytaj więcej
Kultura Dawnego Gdańska
wykłady
wykłady
wykłady

Kultura Dawnego Gdańska

Wykład pt. Żydowskie topografie pogranicza

Czytaj więcej
Mój Gdańsk 2020

Mój Gdańsk 2020

Znamy zwycięzców konkursu fotograficznego

Czytaj więcej
Westerplatte. Szlak pamięci
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne

Westerplatte. Szlak pamięci

Lekcje online dla seniorów, studentów, licealistów i uczniów szkół podstawowych

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje