Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Trudny powrót do domu

Przewiń w dół

Gra miejska na terenie Głównego Miasta

W ramach tego­rocz­nej edy­cji Euro­pej­skich Dni Dzie­dzic­twa Muzeum Gdań­ska zapra­sza do udziału w grze miej­skiej w dwie kolejne nie­dziele: 13 i 20 wrze­śnia. Tere­nem gry będzie obszar Głów­nego Mia­sta.

W Błę­kit­nej Armii gene­rała Hal­lera słu­żyło wielu Pola­ków, oby­wa­teli USA. Po zakoń­cze­niu dzia­łań wojen­nych część z nich powró­ciła na kon­ty­nent ame­ry­kań­ski. Jeden z tych żoł­nie­rzy, Jan Ludwi­chow­ski został w Pol­sce. Jed­nak ważny tele­gram zmu­szał do powrotu za ocean.

Był rok 1930. Jan przy­był do Gdań­ska, aby tu wsiąść na sta­tek. Nie­spo­dzie­wana sytu­acja niestety skom­pli­ko­wała drogę powrotną. O tym, że rze­czy­wi­stość bywa bar­dziej zaska­ku­jąca niż fik­cja lite­racka, miał się wkrótce prze­ko­nać na wła­snej skó­rze.


Wyda­rze­nie jest reali­zo­wane w ramach Euro­pej­skich Dni Dzie­dzic­twa.

Zapra­szamy w dwie kolejne nie­dziele 13 i 20 wrze­śnia od 11.00 do 15.00.

 

 

turnieje sportowe

Inne wydarzenia

Noc Muzeów 2018 z Muzeum Gdańska
uroczystości
uroczystości
uroczystości

Noc Muzeów 2018 z Muzeum Gdańska

Zobacz co dla Ciebie przygotowaliśmy...

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje