Przejdź do treści głównej

Szczegóły

poznaj historię sukcesu rodziny gdańskich złotników i ich wyroby

Wystawa „Sre­bra od poko­leń. Gdań­scy złot­nicy Stump­fo­wie 1804-1945” to pierw­sza próba uka­za­nia feno­menu twór­czo­ści kilku poko­leń twór­ców gdań­skiego złot­nic­twa, od Carla Stumpfa, wła­ści­ciela pierw­szego rodzin­nego warsz­tatu otwar­tego w 1804 r., do zakoń­cze­nia II wojny świa­to­wej, gdy potom­ko­wie Eri­cha Alberta Mor­tiza Stumpfa zawie­sili dzia­łal­ność sklepu przy ulicy Dłu­giej, a następ­nie opu­ścili Gdańsk.

Histo­rię pokoleń złot­ni­ków będzie można poznać od 13 grud­nia 2019 do 30 czerwca 2020 r. w Ratu­szu Głów­nego Mia­sta w salach wysta­wo­wych Gale­rii Palo­wej. Wstęp na wystawę cza­sową jest płatny.


Sre­bra Stump­fów tra­fiały na dwory ówcze­snej Europy: do Wied­nia, Kopen­hagi, Lon­dynu, Peters­burga, a nowa­tor­skie wyroby bursz­ty­nowe zdo­by­wały nagrody na naj­waż­niej­szych świa­to­wych wysta­wach – w Gan­da­wie, Tury­nie, Malmö. Firma miała także oka­zję kon­ser­wo­wać wypo­sa­że­nie Bursz­ty­no­wej Kom­naty, bić gdań­skie monety i medale, a lokalne wła­dze powie­rzały jej naj­bar­dziej pre­sti­żowe zle­ce­nia. O przed­się­bior­czo­ści Stump­fów świad­czą trzy sklepy fir­mowe w Gdań­sku przy ul. Złot­ni­ków i Dłu­giej, we Wrzesz­czu i Sopo­cie, eks­po­zy­tury w Elblągu i Szcze­ci­nie. Złot­nicy sta­wiali na liczne reklamy w pra­sie Gdań­skiej i Pol­skiej, a oka­zjo­nal­nie także w gaze­tach w Ber­li­nie i w Lon­dy­nie. Stump­fo­wie pozo­sta­wili po sobie także wspa­niałe kata­logi i fol­dery fir­mowe two­rzone przez ówcze­snych euro­pej­skich spe­cja­li­stów.


Twór­czość złot­ni­ków ilu­struje ponad 350 eks­po­natów pozy­ska­nych na wystawę z Pol­ski i ze świata, m.in. z Lubeki, Ham­burga, Gro­nin­gen, Oslo, czy Syd­ney. Wyroby jubi­ler­skie i pamiątki pro­du­ko­wane dla elit i śred­nio­za­moż­nych klien­tów pocho­dzą nie tylko z zaso­bów muze­al­nych, kościel­nych, archi­wów i biblio­tek. Nie­mal co trzeci eks­po­nat został uży­czony przez osoby pry­watne. Pre­zen­to­wane zabytki świad­czą o warsz­ta­to­wej bie­gło­ści ich twór­ców oraz skła­dają się na fascy­nu­jący, prze­kro­jowy obraz prze­mian tech­no­lo­gicz­nych, este­tycz­nych i kul­tu­ro­wych okresu XIX – pierw­szej połowy XX w.


Wśród witryn skle­po­wych z okresu prze­łomu XIX-XX w. znajdą się róż­no­rodne wyroby złot­ni­cze: karafki, puchary, pół­mi­ski i inne ele­menty zastawy sto­ło­wej, roz­ma­ite sztućce, a także biżu­te­ria, medale, odz­naki i pamiątki, które wyszły z warsz­ta­tów Stump­fów. Na wysta­wie znaj­dziemy m.in. łopatkę do szpa­ra­gów z kar­bo­wa­nym czer­pa­kiem, która była prze­zna­czona dla wyra­fi­no­wa­nych sma­ko­szy i este­tów.

Zaku­pione dro­bia­zgi pako­wano w papie­rowe, fir­mowe tutki, co poświad­cza nie­wielka torebka z nadru­kiem fir­mo­wym ze sklepu w Sopo­cie. Miesz­kańcy Gdań­ska, Sopotu, Gdyni oraz osoby odwie­dza­jące Gdańsk u Stump­fów kupo­wali także biżu­te­rię z kamie­niami szla­chet­nymi, np. popu­lar­nym w 20-leciu mię­dzy­wo­jen­nym akwa­ma­ry­nem i oczy­wi­ście z bursz­ty­nem. Narze­czeni zaglą­dali do skle­pów fir­mo­wych zamó­wić ślubne obrączki. Jedną z nich w 1907 r. kupił dzia­dek Jana Mał­go­rze­wi­cza. Jeden z nie­wielu żyją­cych gdań­skich świad­ków okresu II wojny świa­to­wej i straż­nik pamięci o niej opo­wie histo­rię oca­le­nia pamiątki przed żoł­nie­rzami Armii Czer­wo­nej w 1945 r.


Wystawę można zwie­dzać od 13 grud­nia br. do 30 kwiet­nia 2020 z wyłą­cze­niem ponie­dział­ków. Posia­da­cze Karty Miesz­kańca mogą zoba­czyć wystawę nie­od­płat­nie. Obo­wią­zu­jące do końca 2019 r. ceny bile­tów wyno­szą 12 zł / indy­wi­du­alny, 6 zł / ulgowy i 20 zł / bilet rodzinny (1–2 doro­słych i 2–6 dzieci do lat 18).


W ramach wystawy odbę­dzie się także cykl bez­płat­nych opro­wa­dzań kura­tor­skich i spo­tka­nie dla senio­rów. Naj­bliż­sze opro­wa­dza­nie odbę­dzie się w sobotę, 14 grud­nia br., o godz. 12.00 w Gale­rii Palo­wej Ratu­sza Głów­nego Mia­sta. W stycz­niu 2020 r. ukaże się kata­log wyro­bów złot­ni­czych ze zbio­rów Muzeum Gdań­ska.

 

Na salach wystawowych Galerii Palowej Ratusza Głównego Miasta będzie można zobaczyć ponad 350 zabytków sztuki złotniczej dawnego Gdańska. Zapraszamy! 


 

Zwie­dza­nie wystawy

 

Kiedy?: 13 XII 2019 r. – 30 VI 2020 r. z wyjąt­kiem ponie­dział­ków oraz dni świą­tecz­nych
Gdzie?: Ratusz Głów­nego Mia­sta, Gale­ria Palowa, Gdańsk, ul. Długa 46/47
Wstęp:
16 zł / nor­malny; 8 zł / ulgowy; 35 zł rodzinny (1–2 doro­słych, 2–6 dzieci do lat 18)
bez­płat­nie w ramach Karty Miesz­kańca
bilet do Galerii Palowej (tylko na wystawę) - 6 zł normalny / 4 zł ulgowy

 

Harmonogram wydarzeń

 

Wer­ni­saż


Kiedy?: 12 XII 2019 r. (czwar­tek), godz. 14:00
Gdzie?: Ratusz Głów­nego Mia­sta, Gale­ria Palowa, Gdańsk, ul. Długa 46/47
Wstęp: bez­płatny

 

Wyda­rze­nia towa­rzy­szące

(na czerwono - możliwa zmiana terminu)

 

„Sre­bra od poko­leń”. Opro­wa­dza­nie kura­tor­skie

 

Kiedy: 14 XII 2019 r. (sobota), godz. 12:00
Gdzie: Ratusz Głów­nego Mia­sta, Gale­ria Palowa, Gdańsk, ul. Długa 46/47
Wstęp: bez­płatny

 

Pro­mo­cja kata­logu złot­nic­twa ze zbio­rów Muzeum Gdań­ska

 

Kiedy: 16 I 2020 r. (czwar­tek), godz. 17:00
Gdzie: Ratusz Głów­nego Mia­sta, Gale­ria Palowa, Gdańsk, ul. Długa 46/47
Wstęp: bez­płatny, katalog w cenie 125 zł brutto


„Sre­bra od poko­leń”. Opro­wa­dza­nie kura­tor­skie

 

Kiedy: 18 I 2020 r. (sobota), godz. 12:00
Gdzie: Ratusz Głów­nego Mia­sta, Gale­ria Palowa, Gdańsk, ul. Długa 46/47
Wstęp: bezpłatny


„Sre­bra od poko­leń”. Opro­wa­dza­nie kura­tor­skie

 

Kiedy: 15 II 2020 r. (sobota), godz. 12:00
Gdzie: Ratusz Głów­nego Mia­sta, Gale­ria Palowa, Gdańsk, ul. Długa 46/47
Wstęp: bez­płatny

 

Muzeum Gdań­ska Senio­rom: Stump­fo­wie

 

Kiedy: 27 II 2020 r. (czwar­tek), godz. 11:00–13:00
Gdzie: Ratusz Głów­nego Mia­sta, ul. Długa 46/47
Reje­stra­cja pod numerem telefonu: 512-418-752 w ter­mi­nie 20–26 II 2020
Limit miejsc: 25 os.

wystawy czasowe

Inne wydarzenia

Mój Gdańsk 2020
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Mój Gdańsk 2020

Mini-wystawa prac laureatów konkursu fotograficznego

Czytaj więcej
Niechciany kompromis
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Niechciany kompromis

historia Wolnego Miasta Gdańska na wystawie czasowej do 22 listopada

Czytaj więcej
Bursztynowe trendy w biżuterii
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Bursztynowe trendy w biżuterii

Wystawa w Domu Uphagena

Czytaj więcej
Co daje muzeum?
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Co daje muzeum?

Wystawa z okazji 50-lecia Muzeum

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje