Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Siedlce - zbiórka foto­gra­fii

Przewiń w dół

Naj­lep­sze tra­fią na wystawę

Muzeum Gdań­ska oraz Rada Dziel­nicy Sie­dlce roz­po­czy­nają zbiórkę przed­wo­jen­nych i współ­cze­snych zdjęć dziel­nicy Sie­dlce. Naj­cie­kaw­sze foto­gra­fie pozy­skane od miesz­kań­ców zostaną wyko­rzy­stane i zapre­zen­to­wane pod­czas czwar­tej edy­cji wystawy ple­ne­ro­wej Histo­rie Gdań­skich Dziel­nic oraz w pla­no­wa­nej na 2021 r. książce o histo­rii dziel­nicy.

Histo­rie Gdań­skich Dziel­nic to pro­jekt Muzeum Gdań­ska reali­zo­wany przy wspar­ciu Biura Rozwoju Gdań­ska oraz poszcze­gól­nych rad gdań­skich dziel­nic. W ramach cyklu w danej dziel­nicy w sezo­nie let­nim odbywa się wystawa ple­ne­rowa i spa­cery tema­tyczne po dziel­nicy, jesie­nią wykłady, a w roku następ­nym po zakoń­cze­niu wystawy wyda­wana jest publi­ka­cja naukowa poświę­cona naj­cie­kaw­szym feno­me­nom zwią­za­nym z małymi wspól­no­tami Gdań­ska. Do tej pory kom­plek­so­wego opra­co­wa­nia docze­kały się Chełm (2017-2018) oraz Stare Przedmie­ście (2018-2019). W tym roku ma się uka­zać publi­ka­cja o Nowym Por­cie (2019), która zakoń­czy trze­cią edy­cję Histo­rii Gdań­skich Dziel­nic.

Zdję­cia na tego­roczną wystawę o histo­rii Sie­dlec może prze­ka­zać każda osoba, która zechce się nimi podzie­lić z miej­scową Radą Dziel­nicy oraz Muzeum Gdań­ska.

– Bar­dzo nam zależy, żeby te wystawy współ­two­rzyli wszy­scy miesz­kańcy naszego mia­sta. Przyj­mu­jemy prak­tycz­nie wszyst­kie foto­gra­fie do początku lat 90. XX w. Ważne by ilu­stro­wały życie codzienne dziel­nicy, albo poszcze­gólne jej budynki, z któ­rymi są zwią­zane cie­kawe histo­rie – mówi Wal­de­mar Ossow­ski, dyrek­tor Muzeum Gdań­ska.

 

Skany zdjęć wraz z krótkimi opisami można przesyłać drogą elektroniczną do 30 listopada 2020 r.

 

W poda­nych niżej godzi­nach odby­wają się także kon­sul­ta­cje tele­fo­niczne.

Sie­dziba Rady Dziel­nicy, Kar­tu­ska 63–65, Gdańsk
Dyżur: wtorki, godz. 18:00–19:00
Mail: 18:00–19:00 rada­@ra­da­sie­dlce. pl
Osoba do kon­taktu: Andrzej Nawara, prze­wod­ni­czący Rady Dziel­nicy, tel. 506 518 094

 

Muzeum Gdań­ska, Długa 46/47, Gdańsk
Dyżur tele­fo­niczny: pon-pt, godz. 8.30–15.30
Mail:  k. kurkowska@muzeumg­dansk.pl
Osoba do kon­taktu: Kata­rzyna Kur­kow­ska, kura­tor pro­jektu, tel. 789 449 684

 

wystawy czasowe

Inne wydarzenia

Sucharski. Oblicza
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Sucharski. Oblicza

Wystawa na 50-lecie sprowadzenia prochów majora do Gdańska

Czytaj więcej
Misiek - Taranek. Odblaski
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Misiek - Taranek. Odblaski

wystawa czasowa w Domu Uphagena

Czytaj więcej
Historia Zaspy i Przymorza
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Historia Zaspy i Przymorza

Wystawę plenerową zobaczysz w 4 "dzielnicowych" lokalizacjach Gdańska

Czytaj więcej
Moim zdaniem...
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Moim zdaniem...

wystawa biżuterii z komunikatem w nowym Muzeum Bursztynu

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje