Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Siedlce - zbiórka foto­gra­fii

Przewiń w dół

Naj­lep­sze tra­fią na wystawę

Muzeum Gdań­ska oraz Rada Dziel­nicy Sie­dlce roz­po­czy­nają zbiórkę przed­wo­jen­nych i współ­cze­snych zdjęć dziel­nicy Sie­dlce. Naj­cie­kaw­sze foto­gra­fie pozy­skane od miesz­kań­ców zostaną wyko­rzy­stane i zapre­zen­to­wane pod­czas czwar­tej edy­cji wystawy ple­ne­ro­wej Histo­rie Gdań­skich Dziel­nic oraz w pla­no­wa­nej na 2021 r. książce o histo­rii dziel­nicy.

Histo­rie Gdań­skich Dziel­nic to pro­jekt Muzeum Gdań­ska reali­zo­wany przy wspar­ciu Biura Rozwoju Gdań­ska oraz poszcze­gól­nych rad gdań­skich dziel­nic. W ramach cyklu w danej dziel­nicy w sezo­nie let­nim odbywa się wystawa ple­ne­rowa i spa­cery tema­tyczne po dziel­nicy, jesie­nią wykłady, a w roku następ­nym po zakoń­cze­niu wystawy wyda­wana jest publi­ka­cja naukowa poświę­cona naj­cie­kaw­szym feno­me­nom zwią­za­nym z małymi wspól­no­tami Gdań­ska. Do tej pory kom­plek­so­wego opra­co­wa­nia docze­kały się Chełm (2017-2018) oraz Stare Przedmie­ście (2018-2019). W tym roku ma się uka­zać publi­ka­cja o Nowym Por­cie (2019), która zakoń­czy trze­cią edy­cję Histo­rii Gdań­skich Dziel­nic.

Zdję­cia na tego­roczną wystawę o histo­rii Sie­dlec może prze­ka­zać każda osoba, która zechce się nimi podzie­lić z miej­scową Radą Dziel­nicy oraz Muzeum Gdań­ska.

– Bar­dzo nam zależy, żeby te wystawy współ­two­rzyli wszy­scy miesz­kańcy naszego mia­sta. Przyj­mu­jemy prak­tycz­nie wszyst­kie foto­gra­fie do początku lat 90. XX w. Ważne by ilu­stro­wały życie codzienne dziel­nicy, albo poszcze­gólne jej budynki, z któ­rymi są zwią­zane cie­kawe histo­rie – mówi Wal­de­mar Ossow­ski, dyrek­tor Muzeum Gdań­ska.

 

Skany zdjęć wraz z krótkimi opisami można przesyłać drogą elektroniczną do 30 listopada 2020 r.

 

W poda­nych niżej godzi­nach odby­wają się także kon­sul­ta­cje tele­fo­niczne.

Sie­dziba Rady Dziel­nicy, Kar­tu­ska 63–65, Gdańsk
Dyżur: wtorki, godz. 18:00–19:00
Mail: 18:00–19:00 rada­@ra­da­sie­dlce. pl
Osoba do kon­taktu: Andrzej Nawara, prze­wod­ni­czący Rady Dziel­nicy, tel. 506 518 094

 

Muzeum Gdań­ska, Długa 46/47, Gdańsk
Dyżur tele­fo­niczny: pon-pt, godz. 8.30–15.30
Mail:  k. kurkowska@muzeumg­dansk.pl
Osoba do kon­taktu: Kata­rzyna Kur­kow­ska, kura­tor pro­jektu, tel. 789 449 684

 

wystawy czasowe

Inne wydarzenia

Mój Gdańsk 2020
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Mój Gdańsk 2020

Mini-wystawa prac laureatów konkursu fotograficznego

Czytaj więcej
Niechciany kompromis
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Niechciany kompromis

historia Wolnego Miasta Gdańska na wystawie czasowej do 22 listopada

Czytaj więcej
Bursztynowe trendy w biżuterii
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Bursztynowe trendy w biżuterii

Wystawa w Domu Uphagena

Czytaj więcej
Co daje muzeum?
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Co daje muzeum?

Wystawa z okazji 50-lecia Muzeum

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje