Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Propaganda a Westerplatte

Przewiń w dół

nowa książka w sprzedaży

Książka Andrzeja Drzy­cim­skiego to fascy­nu­jąca opo­wieść o sile pro­pa­gandy na usłu­gach tota­li­tar­nego pań­stwa. Kłam­stwo i mani­pu­la­cja stały się narzę­dziami bru­tal­nej walki, wcale nie mniej sku­tecz­nym niż czołgi i samo­loty.

 

Histo­ryk – znany badacz dzie­jów Wester­platte – patrzy na pro­ble­ma­tykę moral­nego szan­tażu, będą­cego istotą tota­li­tar­nej pro­pa­gandy, z per­spek­tywy byłej Woj­sko­wej Skład­nicy Tran­zy­to­wej i jej obroń­ców. To wła­śnie pol­ska pla­cówka w Gdań­sku stała się poli­go­nem doświad­czal­nym dla mini­stra pro­pa­gandy Jose­pha Goeb­belsa.

Jej główne cele były pro­ste: prze­ko­na­nie świata, że nie warto umie­rać za Gdańsk, a także zastra­sze­nie Pola­ków. To dru­gie nie udało się nawet w zni­ko­mym stop­niu. Po kapi­tu­la­cji załogi majora Suchar­skiego Goeb­bels musiał wytłu­ma­czyć Niem­com i światu, dla­czego nie­mieccy żoł­nie­rze nie byli w sta­nie przez sie­dem dni zdo­być pół­wy­spu.

 

Wester­platte dla Drzy­cim­skiego jest pre­tek­stem do głęb­szych reflek­sji na temat pro­wa­dze­nia wojny przy pomocy zma­ni­pu­lo­wa­nej infor­ma­cji poda­wa­nej przez wyspe­cja­li­zo­wane w kłam­stwie insty­tu­cje. Na bli­sko 200 stro­nach publi­ka­cji Autor tropi budo­wane przez III Rze­szę mity doty­czące wojny 1939 r. (choćby ten doty­czący szarży pol­skich uła­nów na czołgi) odsła­nia­jąc moc i jed­no­cze­śnie kru­chość kłam­stwa.

Spis treści oraz wstęp do pobrania

 

Drzycimski Andrzej, Westerplatte. Kulisy niemieckiej wojny propagandowej, Gdańsk: Muzeum Gdańska, Oficyna Gdańska, 2019, ISBN: 978-83-64180-56-9.

Twarda okładka, bibliografia, indeks osób, 209 stron, cena: 65,00 zł. 

 

Spis treści i wstęp w załączniku do pobrania.

Możliwość zakupu (portal, albo zamówienie mailowe):

https://allegro.pl/uzytkownik/MuzeumGdanska  sklep@muzeumgdansk.pl

Podana kwota nie obejmuje kosztów dostawy.


prezentacje publiczne

Inne wydarzenia

Fotografie z Zaspy i Przymorza
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Fotografie z Zaspy i Przymorza

Zbiórka zdjęć do 30 kwietnia br.

Czytaj więcej
Strajk kobiet
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Strajk kobiet

Jak przekazać swoje transparenty, zdjęcia i filmy do Muzeum Gdańska?

Czytaj więcej
Dzień Gotyku Ceglanego
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Dzień Gotyku Ceglanego

Gdańskie zabytki na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego

Czytaj więcej
Archeoturystyka wokół Morza Bałtyckiego
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Archeoturystyka wokół Morza Bałtyckiego

Webinarium już w ten piątek

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje