Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Promocja publikacji

Przewiń w dół

Wspo­mnie­nia z mło­do­ści ubo­giej słu­żą­cej

Zapra­szamy na spo­tka­nie z Janu­szem Mosa­kow­skim, tłu­maczem i ini­cja­to­rem serii „Dan­zig w Gdań­sku”. Rozmowa autora oraz dr Jana Dani­luka zosta­nie tym razem poświę­cona „Wspo­mnie­niom z mło­do­ści ubo­giej słu­żą­cej” Marie Sans­gêne – publi­ka­cji opa­trzo­nej wstę­pem dr Petera Oli­vera Loewa. Publi­ka­cję będzie można nabyć w pro­mo­cyj­nej cenie 30 zł.

„Wspo­mnie­nia z mło­do­ści ubo­giej słu­żą­cej” zawie­rają obrazki z życia gdań­skiego miesz­czań­stwa oraz bie­doty dru­giej połowy XIX w., czyli okresu wciąż słabo zna­nego zarówno gdań­skiej histo­rio­gra­fii, jak i współ­cze­snemu pol­skiemu czy­tel­nikowi. Nar­ra­cja książki pro­wa­dzona jest naj­czę­ściej w żar­to­bli­wym tonie, języ­kiem soczy­stym, pozor­nie naiw­nym i okra­szo­nym lokal­nym słow­nic­twem. Pod­czas lek­tury czy­tel­nik zagląda do domów miesz­czan, kwa­ter woj­sko­wych, sute­ren bie­doty, miej­skich skle­pów i zakła­dów pro­duk­cyj­nych, wraz z nar­ra­torką wędruje po tęt­nią­cych życiem uli­cach Gdań­ska, jego cichych przedmie­ściach i wiej­skich oko­li­cach.

 

Kiedy: 20 lutego 2020 r. (czwar­tek), godz. 18:00

Gdzie: Dom Upha­gena, ul. Długa 12

Wstęp: bez­płatny

Limit miejsc: 80

Koszt publi­ka­cji w dniu pro­mo­cji: 30 zł

Płat­no­ści: karty płat­ni­cze / gotówka

 

Marie Sans­gêne – pseu­do­nim autorki uro­dzo­nej w 1853 r. w Gdań­sku. Jej toż­sa­mo­ści do tej pory nie udało się usta­lić. Wia­domo o niej tylko to, co sama o sobie napi­sała. W wieku czter­na­stu lat zaczęła pra­co­wać jako słu­żąca i w ciągu sied­miu lat była zatrud­niona u przed­sta­wi­cieli roz­ma­itych warstw spo­łecz­nych. Potem wyszła za mąż za męż­czy­znę star­szego od sie­bie, wykształ­co­nego i zamoż­nego, naj­praw­do­po­dob­niej kry­tyka sztuki. Pseu­do­nim „Sans­gêne” (z fran­cu­skiego „bez zaha­mo­wań”, „bez żenady”) dobrany został z roz­my­słem. Nawią­zuje on do postaci Cathe­rine Hüb­scher zna­nej jako Madame Sans-Gêne – praczki, która jako żona Fra­nçois-Jose­pha Lefèbvre’a towa­rzy­szyła mu w trak­cie bły­ska­wicz­nej kariery gene­rała wojsk napo­le­oń­skich.
Publi­ka­cję dofi­nan­so­wano ze środ­ków Gminy Mia­sta Gdań­ska.

Link do serii Dan­zig w Gdań­sku: tery­to­ria. com. pl/10662-dan­zig-w-gdan­sku

--
Janusz Mosa­kow­ski – absol­went polo­ni­styki gdań­skiej, dr, adiunkt w Kate­drze Histo­rii Lite­ra­tury Insty­tutu Filo­lo­gii Pol­skiej Uni­wer­sy­tetu Gdań­skiego, kie­row­nik pra­cowni lite­ra­tu­ro­znaw­czej „Lite­rac­kie Trój­mia­sto”, sekre­tarz Fun­da­cji Her­dera przy Uni­wer­sy­te­cie Gdań­skim, redak­tor tema­tyczny „Rocz­nika Gdań­skiego”. Zain­te­re­so­wa­nia badaw­cze: nie­miecka i pol­ska bele­try­styka histo­ryczna w wieku XIX i XX, nie­miecko- i pol­sko­ję­zyczna lite­ra­tura lokalna o Gdań­sku w wieku XIX i XX, pomor­ska lite­ra­tura regio­nalna, związki lite­ra­tury z Biblią, ste­reo­typy i mity w lite­ra­tu­rze. Autor mono­gra­fii „Dzieje Gdań­ska w nie­miec­kiej powie­ści histo­rycz­nej XIX wieku” (Pruszcz Gdań­ski 2009), tłu­macz z języka nie­miec­kiego, prze­wod­nik trój­miej­ski, zapa­lony węd­karz, tater­nik i nar­ciarz.


Jan Dani­luk – dr histo­rii, absol­went i pra­cow­nik Uni­wer­sy­tetu Gdań­skiego. Pasjo­nat, badacz i popu­la­ry­za­tor histo­rii Gdań­ska i Sopotu (XIX-XX). Zaj­muje się także histo­rią II wojny świa­to­wej, w szcze­gól­no­ści regio­nalną w odnie­sie­niu do ziem pol­skich wcie­lo­nych do Rze­szy oraz Prus Wschod­nich. W szer­szym kon­tek­ście bada histo­rię nie­miec­kich obo­zów jeniec­kich, nie­miec­kiej poli­cji, SS i SA. Autor m. in. „Mia­sta sko­sza­ro­wane”. „Gdańsk i Sopot jako gar­ni­zon Wehr­machtu w latach 1939-1945” (2019), „SS w Gdań­sku. Wybrane zagad­nie­nia” (2013), wspó­łau­tor m. in. „Dolny Wrzeszcz i Zaspa” (2012), „Wrzeszcz na daw­nej pocz­tówce. Spa­cer pierw­szy” (2014) oraz „Wrzeszcz na daw­nej pocz­tówce. Spa­cer drugi” (2019).

 

prezentacje publicznespotkania

Inne wydarzenia

Strajk kobiet
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Strajk kobiet

Jak przekazać swoje transparenty, zdjęcia i filmy do Muzeum Gdańska?

Czytaj więcej
IRA i Wolne Miasto Gdańsk
spotkania
spotkania
spotkania

IRA i Wolne Miasto Gdańsk

wykład prof. Wawrzyńca Konarskiego wokół rocznicy II wojny światowej

Czytaj więcej
Dzień Gotyku Ceglanego
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne
prezentacje publiczne

Dzień Gotyku Ceglanego

Gdańskie zabytki na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego

Czytaj więcej
Noc Muzeów 2020
spotkania
spotkania
spotkania

Noc Muzeów 2020

online, w social mediach

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje