Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Powojenne i najnowsze

Przewiń w dół

Nowe nabytki do kolekcji malarstwa Muzeum Gdańska w Ratuszu Głównego Miasta

Kolek­cja malar­stwa Muzeum Gdań­ska budo­wana jest od początku jego ist­nie­nia, czyli od 1970 r. Pozy­sku­jemy do niej obrazy poprzez zakupy w domach aukcyj­nych, gale­riach sztuki, anty­kwa­ria­tach, a także od osób pry­wat­nych oraz od samych arty­stów. Otrzy­mu­jemy je rów­nież w for­mie daro­wi­zny, prze­waż­nie bez­po­śred­nio od arty­stów.

Gro­ma­dzimy dzieła z wyraź­nie widocz­nym wąt­kiem „gdań­skim”. Są to:

  • widoki mia­sta;
  • por­trety zna­czą­cych dla mia­sta postaci;
  • dzieła doku­men­tu­jące wyda­rze­nia histo­ryczne;
  • obrazy przed­sta­wia­jące życie codzienne miesz­kań­ców;
  • prace poka­zu­jące znisz­cze­nia mia­sta w 1945 r. i jego powo­jenną odbu­dowę.

Od kilku ostat­nich lat two­rzymy kolek­cję sztuki współ­cze­snej i naj­now­szej z myślą, że za 50 (albo 100 i wię­cej) lat, będzie miała ona war­tość histo­ryczną dla następ­nych poko­leń. I to wła­śnie do świata naszej, bo bli­skiej nam, ale nie­co­dzien­nej sztuki, chcemy Cię zapro­sić.

 

Sztuka z gdań­skim pazu­rem, kilkadziesiąt ciekawych prac, czeka na Ciebie na 3 salach wysta­wo­wych Ratu­sza Głów­nego Mia­sta do 22 maja 2022 roku!

Ceny biletów i godziny otwarcia

 

Ratusz Głównego Miastawystawy czasowe

Inne wydarzenia

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje