Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Optikum Nowego Świata

Przewiń w dół

Wystawa czasowa prac Włodzimierza Szpingera w Ratuszu Głównego Miasta

Chcesz odbyć podróż w świat sztuki nowo­cze­snej inspi­ro­wa­nej mistrzami fla­mandz­kiego i nider­landz­kiego malar­stwa? A może po pro­stu jesteś osobą otwartą i lubisz rze­czy nie­sza­blo­nowe, które skła­niają do zada­wa­nia pytań oraz poszu­ki­wa­nia ukry­tych przez arty­stę odpo­wie­dzi?

Jeśli przy­naj­mniej raz przez myśl prze­mknęło Ci słowo „tak”, to wystawa cza­sowa „Opti­kum Nowego Świata” jest wła­śnie dla Cie­bie!

Na wysta­wie zoba­czysz 69 prac Wło­dzi­mie­rza Szpin­gera, uzna­nego arty­sty i absol­wenta Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Gdań­sku. W swoim dorobku arty­sta ma wiele wystaw zbio­ro­wych i indy­wi­du­al­nych w gale­riach i muze­ach na kilku kon­ty­nen­tach. Jego malar­stwo two­rzy wiele pry­wat­nych kolek­cji. Sztuka Wło­dzi­mie­rza Szpin­gera mie­ści się w zakre­sie malar­stwa szta­lu­go­wego, rysunku, gra­fiki, akwa­reli i tech­nik mie­sza­nych.

Szpin­ger dystan­suje się od este­tyki aka­de­mic­kiej, two­rząc i adap­tu­jąc wiele tema­tów, nada­jąc im jed­no­cze­śnie wyjąt­kowy cha­rak­ter. Fascy­nuje go baśnio­wość, jego malar­stwo jest pełne humoru, antro­po­mor­fi­zmów i homo-form. Nur­tu­jące go tematy prze­kłada na język swo­jego malar­stwa. W ten spo­sób buduje ory­gi­nalny świat. Poprzez te gro­te­skowe i fik­cyjne posta­cie arty­sta wypo­wiada się naj­peł­niej. Jest to świat natłoku zda­rzeń, cha­osu, który wyka­dro­wany przez arty­stę odsła­nia obli­cze współ­cze­sno­ści.

Wystawa cza­sowa w Ratu­szu Głów­nego Mia­sta potrwa do niedzieli, 27 czerwca 2021 r.

Od 18 czerwca wystawę będzie można zwiedzać codziennie, od godz. 10:00 do 19:00. Zakup biletów jest możliwy do 18:15.

Zapla­nuj wizytę

 

wystawy czasowe

Inne wydarzenia

Kolorowe sny o Gdańsku
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Kolorowe sny o Gdańsku

wystawa czasowa z okazji V Tygodnia Ukraińskiego w Gdańsku

Czytaj więcej
W głębi odbicia
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

W głębi odbicia

design Oskara Zięty w zabytkowych wnętrzach Dworu Artusa i Domu Uphagena

Czytaj więcej
Dalekie światy. Bliskie strony
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Dalekie światy. Bliskie strony

Wystawa prac z kolekcji Andrzeja Walasa w Galerii Palowej

Czytaj więcej
Mój Gdańsk 2020
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Mój Gdańsk 2020

Mini-wystawa prac laureatów konkursu fotograficznego

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje