Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Głos młodego pokolenia w Galerii Palowej Ratusza Głównomiejskiego

Wraz z przy­go­to­wa­niami do świąt Bożego Naro­dze­nia na salach wysta­wo­wych Ratu­sza Głów­nego Mia­sta zagosz­czą obrazy odzwier­cia­dla­jące życie ulicy oraz muzyka hip-hopowa. Nie­ty­powa kon­wen­cja wystawy cza­so­wej mło­dego arty­sty Edwarda w Gale­rii Palo­wej zwraca uwagę na pro­blem osób spo­łecz­nie wyklu­czo­nych.

Wyboru prac arty­sta doko­nał wspól­nie z kura­to­rem wystawy Mał­go­rzatą Gli­wiń­ską– Radwań­ską, absol­wentką Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Kra­ko­wie i pro­jek­tantką wystaw. Jej zda­niem obrazy Edwarda można śmiało nazwać gło­sem mło­dego poko­le­nia – wraż­li­wego, inte­li­gent­nego, uważ­nego. Wydaje nam się że mło­dzież żyje dziś wygod­nie, banal­nie, mając dostęp do wszyst­kiego czego bra­ko­wało wcze­śniej­szym poko­le­niom.

W pra­cach Edwarda zde­rzamy się z ude­rza­jącą bru­tal­no­ścią współ­cze­snego świata. Obrazy są szcze­rym por­tre­tem pato­lo­gii, jakie kryją się w pozor­nie ide­al­nym oto­cze­niu. Mie­rząc się z wewnętrz­nym nie­po­ko­jem, boha­te­ro­wie obra­zów Edwarda docho­dzą do wnio­sku „że może lepiej być nie może” (Edward Pytlos, wiersz „Krew”). Sto­pieni w zmar­twie­niach, na szczę­ście odnaj­dują w sobie wielka siłę – mło­dość, miłość i bli­skość. Ekspo­zy­cji towa­rzy­szy muzyka grupy hip-hopo­wej „Korek­cja Linii”, w któ­rej arty­sta pisze tek­sty i two­rzy muzykę.

 

Edward Jan Pytlos (ur. 2003, War­szawa) – uczeń IV Liceum im. Mary­na­rzy WOP w Gdań­sku oraz Kuźni Warsz­taty Sztuki. Sty­pen­dy­sta Pre­zy­denta Mia­sta Gdań­ska w kate­go­rii Wybitny Talent. W swo­ich pra­cach pró­buje poka­zać różne stany ludz­kiego umy­słu, w moż­li­wie pro­sty spo­sób wolny od wła­snych inter­pre­ta­cji.

Młody twórca ma już na swoim kon­cie kilka wystaw indy­wi­du­al­nych: „Festi­wal uczuć” i „Prawny grzech w GS Nowy Warzyw­niak” w Oliw­skim Ratu­szu Kul­tury, „Wenecki kar­na­wał w Gdań­sku” w Domu Upha­gena”, „Żywot długi, piłka krótka „w klu­bie Winda GAK. Edward uczest­ni­czył w wysta­wie zbio­ro­wej w Gale­rii Spa­zio SV pod­czas Bien­nale sztuki 2019 w Wene­cji.

Zre­ali­zo­wał kilka pro­jek­tów arty­styczno-spo­łecz­nych we współ­pracy z lokal­nymi spo­łecz­no­ściami, np. cykl obra­zów w oknach zruj­no­wa­nych kamie­nic w Gdań­sku Oruni, murale w Gdań­sku Let­nicy i we Wrzesz­czu oraz liczący ponad 150m2 mural „Wyspiań­ski taniec” w Gdań­sku-Sobie­sze­wie, wyko­nany na zle­ce­nie Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gów Gdań­skich w ramach pro­jektu Wyspa Dro­go­wiec.

 

Odr­dze­wiacz. Wystawa cza­sowa w Gale­rii Palo­wej Ratu­sza Głów­nego Mia­sta Gdań­ska

 

Ter­miny: 7 grud­nia 2021 (wto­rek) – 3 stycz­nia 2022 (ponie­dzia­łek)

Gdzie: Ratusz Głów­nego Mia­sta, Gale­ria Palowa, ul. Długa 46/47

 

Infor­ma­cje o godzi­nach otwar­cia i cenach bile­tów (Galeria Palowa) 

 

wystawy czasowe

Inne wydarzenia

CISZA // SILENCE
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

CISZA // SILENCE

Fotoreporterzy Prezydentowi Gdańska  

Czytaj więcej
Wajda. Czło­wiek z Gdań­ska
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Wajda. Czło­wiek z Gdań­ska

Wystawa czasowa na Uniwersytecie Gdańskim

Czytaj więcej
Trendbook 2021
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Trendbook 2021

bursztynowa biżuteria w nowych odsłonach

Czytaj więcej
Imaginarium
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Imaginarium

Jubileuszowa wystawa prac Tomasza Sętowskiego w Ratuszu Głównego Miasta

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje