Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Głos młodego pokolenia w Galerii Palowej Ratusza Głównomiejskiego

Wraz z przy­go­to­wa­niami do świąt Bożego Naro­dze­nia na salach wysta­wo­wych Ratu­sza Głów­nego Mia­sta zagosz­czą obrazy odzwier­cia­dla­jące życie ulicy oraz muzyka hip-hopowa. Nie­ty­powa kon­wen­cja wystawy cza­so­wej mło­dego arty­sty Edwarda w Gale­rii Palo­wej zwraca uwagę na pro­blem osób spo­łecz­nie wyklu­czo­nych.

Wyboru prac arty­sta doko­nał wspól­nie z kura­to­rem wystawy Mał­go­rzatą Gli­wiń­ską– Radwań­ską, absol­wentką Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Kra­ko­wie i pro­jek­tantką wystaw. Jej zda­niem obrazy Edwarda można śmiało nazwać gło­sem mło­dego poko­le­nia – wraż­li­wego, inte­li­gent­nego, uważ­nego. Wydaje nam się że mło­dzież żyje dziś wygod­nie, banal­nie, mając dostęp do wszyst­kiego czego bra­ko­wało wcze­śniej­szym poko­le­niom.

W pra­cach Edwarda zde­rzamy się z ude­rza­jącą bru­tal­no­ścią współ­cze­snego świata. Obrazy są szcze­rym por­tre­tem pato­lo­gii, jakie kryją się w pozor­nie ide­al­nym oto­cze­niu. Mie­rząc się z wewnętrz­nym nie­po­ko­jem, boha­te­ro­wie obra­zów Edwarda docho­dzą do wnio­sku „że może lepiej być nie może” (Edward Pytlos, wiersz „Krew”). Sto­pieni w zmar­twie­niach, na szczę­ście odnaj­dują w sobie wielka siłę – mło­dość, miłość i bli­skość. Ekspo­zy­cji towa­rzy­szy muzyka grupy hip-hopo­wej „Korek­cja Linii”, w któ­rej arty­sta pisze tek­sty i two­rzy muzykę.

 

Edward Jan Pytlos (ur. 2003, War­szawa) – uczeń IV Liceum im. Mary­na­rzy WOP w Gdań­sku oraz Kuźni Warsz­taty Sztuki. Sty­pen­dy­sta Pre­zy­denta Mia­sta Gdań­ska w kate­go­rii Wybitny Talent. W swo­ich pra­cach pró­buje poka­zać różne stany ludz­kiego umy­słu, w moż­li­wie pro­sty spo­sób wolny od wła­snych inter­pre­ta­cji.

Młody twórca ma już na swoim kon­cie kilka wystaw indy­wi­du­al­nych: „Festi­wal uczuć” i „Prawny grzech w GS Nowy Warzyw­niak” w Oliw­skim Ratu­szu Kul­tury, „Wenecki kar­na­wał w Gdań­sku” w Domu Upha­gena”, „Żywot długi, piłka krótka „w klu­bie Winda GAK. Edward uczest­ni­czył w wysta­wie zbio­ro­wej w Gale­rii Spa­zio SV pod­czas Bien­nale sztuki 2019 w Wene­cji.

Zre­ali­zo­wał kilka pro­jek­tów arty­styczno-spo­łecz­nych we współ­pracy z lokal­nymi spo­łecz­no­ściami, np. cykl obra­zów w oknach zruj­no­wa­nych kamie­nic w Gdań­sku Oruni, murale w Gdań­sku Let­nicy i we Wrzesz­czu oraz liczący ponad 150m2 mural „Wyspiań­ski taniec” w Gdań­sku-Sobie­sze­wie, wyko­nany na zle­ce­nie Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gów Gdań­skich w ramach pro­jektu Wyspa Dro­go­wiec.

 

Odr­dze­wiacz. Wystawa cza­sowa w Gale­rii Palo­wej Ratu­sza Głów­nego Mia­sta Gdań­ska

 

Ter­miny: 7 grud­nia 2021 (wto­rek) – 3 stycz­nia 2022 (ponie­dzia­łek)

Gdzie: Ratusz Głów­nego Mia­sta, Gale­ria Palowa, ul. Długa 46/47

 

Infor­ma­cje o godzi­nach otwar­cia i cenach bile­tów (Galeria Palowa) 

 

wystawy czasowe

Inne wydarzenia

Kobiety gdańskiej nauki

Kobiety gdańskiej nauki

Wystawa plenerowa przed kościołem św. Katarzyny

Czytaj więcej
Wystawa plenerowa Historie Gdańskich Dzielnic
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Wystawa plenerowa Historie Gdańskich Dzielnic

Edycja VI: Orunia - Święty Wojciech - Lice

Czytaj więcej
Arcydzieła sztuki polskiej

Arcydzieła sztuki polskiej

Zobacz dzieła wielkich mistrzów w sercu Gdańska

Czytaj więcej
Maszty i baszty
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Maszty i baszty

Gdańsk i Pomorze w ilustracji B.Truchanowskiej i W. Majchrzaka - wystawa

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje