Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Odkryj tajemnice van Wordena

Przewiń w dół

historyczna gra terenowa po Starym i Głównym Mieście

Nowo­żytny Gdańsk. Nider­landzki kupiec van Wor­den. Tajem­ni­czy ręko­pis. To trzech boha­te­rów gry tere­no­wej Działu Edu­ka­cji Muzeum Gdań­ska, w któ­rej będzie można wziąć udział do 29 lipca. Karty do gry będzie można pobrać w ponie­działki, środy i czwartki na dzie­dzińcu Ratu­sza Głów­nego Mia­sta.

Tajem­ni­cza histo­ria z ręko­pisem w tle

Gra tere­nowa prze­nie­sie uczest­ni­ków w czasy Rze­czy­po­spo­li­tej Obojga Naro­dów do Gdań­ska, który był wów­czas boga­tym mia­stem, przy­cią­ga­ją­cym wielu kup­ców z roz­ma­itych odle­głych kra­jów. Jed­nym z nich był nider­landzki kupiec van Wor­den. Wizyta w mie­ście, prócz han­dlo­wych obo­wiąz­ków, miała jesz­cze jeden cel. Na dzie­dzińcu Ratu­sza Głów­nego Mia­sta, po zakoń­cze­niu spraw urzę­do­wych, van Wor­den otrzy­mał tajem­ni­czy ręko­pis zawie­ra­jący instruk­cje…

Jak wziąć udział?

W grze tere­no­wej będzie można wziąć udział w każdy ponie­dzia­łek, środę i czwar­tek od 12 do 29 lipca. Karty do gry będą roz­da­wane w punk­cie zlo­ka­li­zo­wa­nym na dzie­dzińcu wewnętrz­nym Ratu­sza Głów­nego Mia­sta w godz. 10.15–14.15. Uczest­nicy gry mogą wró­cić z ukoń­czo­nymi zada­niami w cza­sie otwar­cia sto­iska, albo zacho­wać karty dla sie­bie. W przy­padku powrotu ist­nieje moż­li­wość omó­wie­nia trasy i pozna­nia roz­wią­zań do zawar­tych w ręko­pi­sie łami­głó­wek.

Tajem­nice van Wor­dena – gra tere­nowa

  • Kiedy: 12–29 lipca 2021, ponie­działki, środy i czwartki w 10.15–14.15
  • Gdzie? Dzie­dzi­niec Ratu­sza Głów­nego Mia­sta, ul. Długa 46/47
  • Uczest­nicy: rodziny, uczest­nicy indy­wi­du­alni i gru­powi, bez limitu wieku,
  • Udział: bez­płatny.

 

zajęcia edukacyjne

Inne wydarzenia

Dzień Dziecka z Muzeum Gdańska
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne

Dzień Dziecka z Muzeum Gdańska

Magiczna podróż w czasie. Takich czarów jeszcze nie było!

Czytaj więcej
Westerplatte. Szlak pamięci
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne

Westerplatte. Szlak pamięci

Lekcje online dla seniorów, studentów, licealistów i uczniów szkół podstawowych

Czytaj więcej
Lekcje muzealne on-line
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne

Lekcje muzealne on-line

Nieodpłatne zajęcia dla przedszkoli i klas I-VI przez aplikację MS Teams

Czytaj więcej
Muzeum Gdańska w sieci
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne

Muzeum Gdańska w sieci

historie i zabytki w Twoim domu

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje