Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Odkryj tajemnice van Wordena

Przewiń w dół

historyczna gra terenowa po Starym i Głównym Mieście

Nowo­żytny Gdańsk. Nider­landzki kupiec van Wor­den. Tajem­ni­czy ręko­pis. To trzech boha­te­rów gry tere­no­wej Działu Edu­ka­cji Muzeum Gdań­ska, w któ­rej będzie można wziąć udział do 29 lipca. Karty do gry będzie można pobrać w ponie­działki, środy i czwartki na dzie­dzińcu Ratu­sza Głów­nego Mia­sta.

Tajem­ni­cza histo­ria z ręko­pisem w tle

Gra tere­nowa prze­nie­sie uczest­ni­ków w czasy Rze­czy­po­spo­li­tej Obojga Naro­dów do Gdań­ska, który był wów­czas boga­tym mia­stem, przy­cią­ga­ją­cym wielu kup­ców z roz­ma­itych odle­głych kra­jów. Jed­nym z nich był nider­landzki kupiec van Wor­den. Wizyta w mie­ście, prócz han­dlo­wych obo­wiąz­ków, miała jesz­cze jeden cel. Na dzie­dzińcu Ratu­sza Głów­nego Mia­sta, po zakoń­cze­niu spraw urzę­do­wych, van Wor­den otrzy­mał tajem­ni­czy ręko­pis zawie­ra­jący instruk­cje…

Jak wziąć udział?

W grze tere­no­wej będzie można wziąć udział w każdy ponie­dzia­łek, środę i czwar­tek od 12 do 29 lipca. Karty do gry będą roz­da­wane w punk­cie zlo­ka­li­zo­wa­nym na dzie­dzińcu wewnętrz­nym Ratu­sza Głów­nego Mia­sta w godz. 10.15–14.15. Uczest­nicy gry mogą wró­cić z ukoń­czo­nymi zada­niami w cza­sie otwar­cia sto­iska, albo zacho­wać karty dla sie­bie. W przy­padku powrotu ist­nieje moż­li­wość omó­wie­nia trasy i pozna­nia roz­wią­zań do zawar­tych w ręko­pi­sie łami­głó­wek.

Tajem­nice van Wor­dena – gra tere­nowa

  • Kiedy: 12–29 lipca 2021, ponie­działki, środy i czwartki w 10.15–14.15
  • Gdzie? Dzie­dzi­niec Ratu­sza Głów­nego Mia­sta, ul. Długa 46/47
  • Uczest­nicy: rodziny, uczest­nicy indy­wi­du­alni i gru­powi, bez limitu wieku,
  • Udział: bez­płatny.

 

zajęcia edukacyjne

Inne wydarzenia

Miesiąc Seniora
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne

Miesiąc Seniora

Październikowe spacery z historią oraz dni nieodpłatnego wstępu

Czytaj więcej
Dominikańskie czwartki i soboty
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne

Dominikańskie czwartki i soboty

jesienne spotkania, wykłady i oprowadzania kuratorskie w Ratuszu Głównego Miasta

Czytaj więcej
Gra miejska „Kulinarna podróż po Gdańsku”
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne

Gra miejska „Kulinarna podróż po Gdańsku”

...bo kultura dawnego Gdańska to również kulinaria.

Czytaj więcej
Dzień Dziecka z Muzeum Gdańska
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne
zajęcia edukacyjne

Dzień Dziecka z Muzeum Gdańska

Magiczna podróż w czasie. Takich czarów jeszcze nie było!

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje