Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Nowy Port - nowe spojrzenie

Przewiń w dół

malujemy historię gdańskiej dzielnicy

18 sierp­nia 2019 r. przy ul. Flo­riań­skiej 3 zosta­nie odsło­nięty mural przy­go­to­wany przez naj­młod­szych miesz­kań­ców Nowego Portu w Gdań­sku z Dużego i Małego Domu na Skraju. Spo­tka­nia poświę­cone histo­rii dziel­nicy, wykłady, opro­wa­dza­nia oraz zaję­cia warsz­ta­towe pro­wa­dzone przez Muzeum Gdań­ska to efekt dota­cji z pro­gramu Patrio­tyzm Jutra. Pro­jekt zakoń­czy się w listo­pa­dzie br. poka­zem filmu w KinoPor­cie.

„Nowy Port – nowe spoj­rze­nie” ma celu przy­bli­że­nie miesz­kań­com Gdań­ska i szer­szemu gronu odbior­ców feno­menu tej dziel­nicy. Najm­łodsi odbyli już cykl warsz­ta­tów i spa­ce­rów histo­rycz­nych, dzięki któ­rym przy ul. Flo­riań­skiej 3 powsta­nie mural inspi­ro­wany histo­rią i dzie­dzic­twem ich małej ojczy­zny. Praca grupy oraz pro­ces powsta­wa­nia muralu zostaną udo­ku­men­to­wane w for­mie filmu krót­ko­me­tra­żo­wego, obrazu-opo­wie­ści o dziel­nicy Gdań­ska i jej obec­nych oraz daw­nych miesz­kań­cach.

– Naszym głów­nym źró­dłem inspi­ra­cji jest histo­ria naj­now­sza i nie­przy­pad­kowo roz­po­czy­namy ją od XIX w., gdy roz­wi­ja­jący się Nowy Port włą­czono do Gdań­ska. Forma, w jakiej uczest­nicy podzielą się z innymi miesz­kań­cami dziel­nicy, gdańsz­cza­nami czy gośćmi swoją wizją dzie­dzic­twa tego miej­sca nie jest przy­pad­kowa. Od lat 90. XX wieku w Nowym Por­cie zaczęła się roz­wi­jać kul­tura uliczna repre­zen­to­wana przez miej­sco­wych muzy­ków i gra­fi­cia­rzy. Two­rzony mural będzie nawią­zy­wać nie tylko tre­ścią, ale i formą do dzie­dzic­twa dziel­nicy. Uczest­nicy mogą się zde­cy­do­wać poka­zać na nim „dużą” histo­rię. Może mieć ona także cha­rak­ter „intymny”. O wyglą­dzie i tre­ści zde­cy­dują miesz­kańcy – dodaje Anna Czar­nota z Muzeum Gdań­ska, autorka pro­jektu.

 

Pod­czas otwar­tego spa­ceru po dziel­nicy, który roz­pocz­nie się 18 sierp­nia 2019 r. o godz. 11.00 przy ulicy Flo­riań­skiej 3, o przy­go­to­wa­nej sztuce ulicz­nej będą także opo­wia­dać jej twórcy, czyli pod­opieczni z Dużego i Małego Domu Skraju.

Przy reali­za­cji pro­jektu Muzeum Gdań­ska współ­pra­cuje ze Sto­wa­rzy­sze­niem Dom na Skraju, Towa­rzy­stwem Pomocy św. Brata Alberta, Cen­trum Sztuki Współ­cze­snej Łaź­nia oraz arty­stami dzia­ła­ją­cymi w prze­strzeni mia­sta. W pro­gramie prze­wi­dziano także wyda­rze­nia otwarte dla szer­szego grona miesz­kań­ców Nowego Portu.

Pro­gram „Patrio­tyzm Jutra” reali­zo­wany jest ze środ­ków Mini­ster­stwa Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego. Muzeum Histo­rii Pol­ski jest jego ope­ra­to­rem od 2009 r. Na prze­strzeni ostat­nich lat roz­dy­spo­no­wano 24 mln zł i dofi­nan­so­wano ponad 1100 pro­jek­tów. Koszt reali­za­cji pro­jektu „Nowy Port – nowe spoj­rze­nie” wynosi 29,15 tys. zł, z czego 26 tys. to dofi­nan­so­wa­nie z pro­gramu.

 

 

 

Otwarty spa­cer dla miesz­kań­ców Nowego Portu

Kiedy: 18 sierp­nia 2019 (nie­dziela), godz. 11:00

Gdzie: nabrzeże portowe, ul. Starowiślna, Nowy Port / Gdańsk

[aktualizacja: 14.08.2019]

 

Pro­jek­cja filmu Nowy Port – nowe spoj­rze­nie

Kiedy: 25 listo­pada 2019 (ponie­dzia­łek)

Gdzie: Kino­Port – Cen­trum Sztuki Współ­cze­snej Łaź­nia, ul. Strajku Doke­rów 5, Nowy Port / Gdańsk

prezentacje publicznewarsztatyszkoleniaspotkaniazwiedzanie

Inne wydarzenia

Historia jako pokusa
spotkania
spotkania
spotkania

Historia jako pokusa

102. Czwartek Muzeum Gdańska

Czytaj więcej
Czwartki w muzeum (98)
spotkania
spotkania
spotkania

Czwartki w muzeum (98)

Promocja książki Brunona Zwarry "Gdańsk 1939. Wspomnienia Polaków-Gdańszczan"

Czytaj więcej
Historie pisane złotem Bałtyku
spotkania
spotkania
spotkania

Historie pisane złotem Bałtyku

Zdobądź bilety wstępu do Muzeum Bursztynu przy CH Forum Gdańsk

Czytaj więcej
Tematyczne spacery po Gdańsku
zwiedzanie
zwiedzanie
zwiedzanie

Tematyczne spacery po Gdańsku

Zapraszamy na zwiedzanie gdańskich zabytków

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje