Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Nowy Port - nowe spojrzenie

Przewiń w dół

malujemy historię gdańskiej dzielnicy

18 sierp­nia 2019 r. przy ul. Flo­riań­skiej 3 zosta­nie odsło­nięty mural przy­go­to­wany przez naj­młod­szych miesz­kań­ców Nowego Portu w Gdań­sku z Dużego i Małego Domu na Skraju. Spo­tka­nia poświę­cone histo­rii dziel­nicy, wykłady, opro­wa­dza­nia oraz zaję­cia warsz­ta­towe pro­wa­dzone przez Muzeum Gdań­ska to efekt dota­cji z pro­gramu Patrio­tyzm Jutra. Pro­jekt zakoń­czy się w listo­pa­dzie br. poka­zem filmu w KinoPor­cie.

„Nowy Port – nowe spoj­rze­nie” ma celu przy­bli­że­nie miesz­kań­com Gdań­ska i szer­szemu gronu odbior­ców feno­menu tej dziel­nicy. Najm­łodsi odbyli już cykl warsz­ta­tów i spa­ce­rów histo­rycz­nych, dzięki któ­rym przy ul. Flo­riań­skiej 3 powsta­nie mural inspi­ro­wany histo­rią i dzie­dzic­twem ich małej ojczy­zny. Praca grupy oraz pro­ces powsta­wa­nia muralu zostaną udo­ku­men­to­wane w for­mie filmu krót­ko­me­tra­żo­wego, obrazu-opo­wie­ści o dziel­nicy Gdań­ska i jej obec­nych oraz daw­nych miesz­kań­cach.

– Naszym głów­nym źró­dłem inspi­ra­cji jest histo­ria naj­now­sza i nie­przy­pad­kowo roz­po­czy­namy ją od XIX w., gdy roz­wi­ja­jący się Nowy Port włą­czono do Gdań­ska. Forma, w jakiej uczest­nicy podzielą się z innymi miesz­kań­cami dziel­nicy, gdańsz­cza­nami czy gośćmi swoją wizją dzie­dzic­twa tego miej­sca nie jest przy­pad­kowa. Od lat 90. XX wieku w Nowym Por­cie zaczęła się roz­wi­jać kul­tura uliczna repre­zen­to­wana przez miej­sco­wych muzy­ków i gra­fi­cia­rzy. Two­rzony mural będzie nawią­zy­wać nie tylko tre­ścią, ale i formą do dzie­dzic­twa dziel­nicy. Uczest­nicy mogą się zde­cy­do­wać poka­zać na nim „dużą” histo­rię. Może mieć ona także cha­rak­ter „intymny”. O wyglą­dzie i tre­ści zde­cy­dują miesz­kańcy – dodaje Anna Czar­nota z Muzeum Gdań­ska, autorka pro­jektu.

 

Pod­czas otwar­tego spa­ceru po dziel­nicy, który roz­pocz­nie się 18 sierp­nia 2019 r. o godz. 11.00 przy ulicy Flo­riań­skiej 3, o przy­go­to­wa­nej sztuce ulicz­nej będą także opo­wia­dać jej twórcy, czyli pod­opieczni z Dużego i Małego Domu Skraju.

Przy reali­za­cji pro­jektu Muzeum Gdań­ska współ­pra­cuje ze Sto­wa­rzy­sze­niem Dom na Skraju, Towa­rzy­stwem Pomocy św. Brata Alberta, Cen­trum Sztuki Współ­cze­snej Łaź­nia oraz arty­stami dzia­ła­ją­cymi w prze­strzeni mia­sta. W pro­gramie prze­wi­dziano także wyda­rze­nia otwarte dla szer­szego grona miesz­kań­ców Nowego Portu.

Pro­gram „Patrio­tyzm Jutra” reali­zo­wany jest ze środ­ków Mini­ster­stwa Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego. Muzeum Histo­rii Pol­ski jest jego ope­ra­to­rem od 2009 r. Na prze­strzeni ostat­nich lat roz­dy­spo­no­wano 24 mln zł i dofi­nan­so­wano ponad 1100 pro­jek­tów. Koszt reali­za­cji pro­jektu „Nowy Port – nowe spoj­rze­nie” wynosi 29,15 tys. zł, z czego 26 tys. to dofi­nan­so­wa­nie z pro­gramu.

 

 

 

Otwarty spa­cer dla miesz­kań­ców Nowego Portu

Kiedy: 18 sierp­nia 2019 (nie­dziela), godz. 11:00

Gdzie: nabrzeże portowe, ul. Starowiślna, Nowy Port / Gdańsk

[aktualizacja: 14.08.2019]

 

Pro­jek­cja filmu Nowy Port – nowe spoj­rze­nie

Kiedy: 25 listo­pada 2019 (ponie­dzia­łek)

Gdzie: Kino­Port – Cen­trum Sztuki Współ­cze­snej Łaź­nia, ul. Strajku Doke­rów 5, Nowy Port / Gdańsk

prezentacje publicznewarsztatyszkoleniaspotkaniazwiedzanie

Inne wydarzenia

Stalowa istota w Dworze Artusa
spotkania
spotkania
spotkania

Stalowa istota w Dworze Artusa

Weź udział w cyklu spotkań wokół wystawy "W głębi odbicia" z projektantem Oskarem Ziętą

Czytaj więcej
Czwartki w Muzeum Gdańska (96)
spotkania
spotkania
spotkania

Czwartki w Muzeum Gdańska (96)

Nie wszystko złoto... Spotkanie online wokół katalogu zbiorów złotnictwa

Czytaj więcej
Weekend Muzeów 2021
zwiedzanie
zwiedzanie
zwiedzanie

Weekend Muzeów 2021

3 wystawy czasowe w 5 oddziałach Muzeum Gdańska

Czytaj więcej
Czwartki w Muzeum Gdańska
spotkania
spotkania
spotkania

Czwartki w Muzeum Gdańska

online z publikacją "Od Sopotu po Stogi. Początki kąpielisk morskich w okolicach Gdańska (1800-1870)"

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje