Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Niechciany kompromis

Przewiń w dół

historia Wolnego Miasta Gdańska na wystawie czasowej do 22 listopada

Wystawa pt. Niech­ciany kom­pro­mis. Wolne Mia­sto Gdańsk 1920-1939 przy­go­to­wana jest z oka­zji przy­pa­da­ją­cej w 2020 r. set­nej rocz­nicy pro­kla­mo­wa­nia Wol­nego Mia­sta Gdań­ska. Będzie pre­zen­to­wana w Ratu­szu Głów­nego Mia­sta, od 30 lipca do 22 listo­pada 2020 r. oraz w Pol­skiej Aka­de­mii Nauk Biblio­tece Gdań­skiej od 30 lipca do 16 listo­pada 2020 r.

Na wysta­wie zoba­czymy ponad 250 eks­po­na­tów, plan­sze oraz iko­no­gra­fie i zdję­cia z kolek­cji m.in. Muzeum Gdań­ska, Biblio­teki Gdań­skiej Pol­skiej Aka­de­mii Nauk, Muzeum Sopotu, Muzeum Strefy Histo­rycz­nej Wol­nego Mia­sta Gdań­ska oraz zbio­rów pry­wat­nych. Wśród pamią­tek oso­bi­stych, pla­ka­tów, bro­szur i legi­ty­ma­cji po raz pierw­szy zosta­nie zapre­zen­to­wany album ze zbio­rów Archi­wum Akt Nowych w War­sza­wie.

Oprócz popu­lar­nych rycin Ber­tholda Hel­lin­gra­tha o histo­rii Wol­nego Mia­sta Gdań­ska opo­wie­dzą m.in. pla­katy rekla­mowe gdań­skiej Poczty Lot­ni­czej, roczny kar­net upraw­nia­jący do prze­jaz­dów komu­ni­ka­cją miej­ską, czy w końcu żetony do gry w sopoc­kim kasy­nie. Nie zabrak­nie rów­nież legi­ty­ma­cji i doku­men­tów poświad­cza­ją­cych okre­ślone upraw­nie­nia oraz pol­sko- i nie­miec­ko­ję­zycz­nych prze­wod­ni­ków. Jed­nym z naj­cie­kaw­szych eks­po­na­tów może się tu wydać zwy­czajne prawo jazdy wydane w dwu­dzie­sto­le­ciu mię­dzy­wo­jen­nym…

Orga­ni­za­to­rami wystawy są Muzeum Gdań­ska, Biblio­teka Gdań­ska Pol­skiej Aka­de­mii Nauki oraz Muzeum Naro­dowe w Gdań­sku.

Zapra­szamy rów­nież do wizyty w histo­rycznym gma­chu Biblio­teki Gdań­skie PAN, gdzie pre­zen­to­wane są pozo­stałe pamiątki zwią­zane z WMG.

Zwie­dza­nie wystaw

Niech­ciany kom­pro­mis. Wolne Mia­sto Gdańsk. 1920-1939

Gdzie: Ratusz Głów­nego Mia­sta, ul. Długa 46/47

Kiedy: 31 lipca – 22 listo­pada 2020

Godziny otwar­cia, dni wol­nego wstępu i ceny bile­tów:https: //mu­zeumg­dansk. pl/wi­zyta-w-muzeum-gdan­ska­/od­dzia­ly/

 

Niech­ciany kom­pro­mis. Wolne Mia­sto Gdańsk. 1920-1939

Gdzie: Biblio­teka Gdań­ska Pol­skiej Aka­de­mii Nauk (gmach histo­ryczny), ul. Wałowa 15

Kiedy: 31 lipca – 16 listo­pada 2020

Wstęp: bez­płatny

Godziny otwar­cia: http: //bg­pan. gda. pl/jak-korzy­stac-z-biblio­te­ki­/go­dziny-otwar­cia/

 

wystawy czasowe

Inne wydarzenia

Dalekie światy. Bliskie strony
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Dalekie światy. Bliskie strony

Wystawa prac z kolekcji Andrzeja Walasa w Galerii Palowej

Czytaj więcej
Mój Gdańsk 2020
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Mój Gdańsk 2020

Mini-wystawa prac laureatów konkursu fotograficznego

Czytaj więcej
Bursztynowe trendy w biżuterii
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Bursztynowe trendy w biżuterii

Wystawa w Domu Uphagena

Czytaj więcej
Co daje muzeum?
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Co daje muzeum?

Wystawa z okazji 50-lecia Muzeum

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje