Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Nabytki i dary Muzeum Gdańska

Przewiń w dół

nowa wystawa czasowa do 30 czerwca 2020

Od środy, 13 maja w Ratu­szu Głów­nego Mia­sta będzie można zoba­czyć kil­ka­dzie­siąt z eks­po­na­tów pozy­ska­nych przez Muzeum Gdań­ska w latach 2016-2020. Na wysta­wie zoba­czymy geda­niki: obrazy, gra­fiki i przedmioty codzien­nego użytku ilu­strujące wybrane feno­meny histo­rii Gdań­ska oraz jego miesz­kań­ców. Wystawa cza­sowa będzie otwarta do 30 czerwca 2020 r.

– Muzeum Gdań­ska gro­ma­dzi eks­po­naty, któ­rych wspól­nym mia­now­ni­kiem jest nasze mia­sto. Na nowej wysta­wie pre­zen­tu­jemy jedy­nie nie­wielką część z kilku tysięcy eks­po­na­tów, które udało się nam pozy­skać od kil­ku­dzie­się­ciu dar­czyń­ców, albo zaku­pić przez ostat­nie cztery lata do 10 oddzia­łów Muzeum Gdań­ska – mówi Wal­de­mar Ossow­ski, dyrek­tor Muzeum Gdań­ska.

Naj­star­sze z kil­ku­dzie­się­ciu pre­zen­to­wa­nych obiek­tów pocho­dzą z XVIII w., np. wyroby złot­ni­cze z gdań­skich warsz­ta­tów i minia­tury Daniela Cho­do­wiec­kiego. Naj­now­sze liczą sobie kil­ka­na­ście, bądź nawet kilka lat, np. obraz „Feta” Rafała Kowal­skiego z 2003 r. i obraz tego samego autora „Czło­wiek czło­wie­kowi 100 lat. 11.IX. 2018”.

Do naj­bar­dziej nie­co­dzien­nych eks­po­na­tów należy pamiąt­kowy kufel Pułku Huza­rów Przy­bocz­nych, czyli tzw. „Czar­nych Huza­rów” z 1910 r. w kształ­cie czaszki. Histo­rię woj­sko­wo­ści ilu­strują także inne eks­po­naty, np. pamiątki zwią­zane z 128. Gdań­skim Puł­kiem Pie­choty. Gratką dla miło­śni­ków wido­ków daw­nego Gdań­ska będzie na pewno ste­reo­skop z zesta­wem 17 zdjęć na płyt­kach szkla­nych z wido­kami Gdań­ska.

Wystawę będzie można zoba­czyć w Ratu­szu Głów­nego Mia­sta do 30 czerwca 2020 r. z wyjąt­kiem ponie­dział­ków i wtor­ków. Aktu­alne godziny otwar­cia i ceny podane są w zakładce „Zapla­nuj wizytę” na stro­nie inter­ne­to­wej Muzeum Gdań­ska. Posia­da­cze Karty Miesz­kańca Gdań­skiej Orga­ni­za­cji Tury­stycz­nej mogą zoba­czyć wystawę bez­płat­nie, pod warun­kiem, że nie wyko­rzy­stali jej w bie­żą­cym roku kalen­da­rzo­wym.

 

 

 

Zaplanuj wizytę [LINK]

 

Zwie­dza­nie wystawy: 13 maja – 30 czerwca 2020

Środa: 10:00–16:00

Czwar­tek: 10:00–18:00

Pią­tek: 10:00–16:00

Sobota: 10:00–16:00

Nie­dziela: 11:00–16:00

Ostat­nie wej­ście na 45 min. przed zamknię­ciem muzeum

Wyjątki: ponie­działki, wtorki oraz 11 czerwca (czwar­tek)

Ceny bile­tów: nor­malny – 16 zł, ulgowy – 8 zł, rodzinny – 35 zł

wystawy czasowe

Inne wydarzenia

Moim zdaniem...
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Moim zdaniem...

wystawa biżuterii z komunikatem w nowym Muzeum Bursztynu

Czytaj więcej
Dominikanie w Gdańsku
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Dominikanie w Gdańsku

Wystawa czasowa na 800-lecie Zakonu Kaznodziejów w Polsce

Czytaj więcej
Carillony - dźwięki miasta
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Carillony - dźwięki miasta

Wystawa plenerowa przy kościele św. Katarzyny

Czytaj więcej
Kolorowe sny o Gdańsku
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Kolorowe sny o Gdańsku

wystawa czasowa z okazji V Tygodnia Ukraińskiego w Gdańsku

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje