Przejdź do treści głównej

Szczegóły

Nabytki i dary Muzeum Gdańska

Przewiń w dół

nowa wystawa czasowa do 30 czerwca 2020

Od środy, 13 maja w Ratu­szu Głów­nego Mia­sta będzie można zoba­czyć kil­ka­dzie­siąt z eks­po­na­tów pozy­ska­nych przez Muzeum Gdań­ska w latach 2016-2020. Na wysta­wie zoba­czymy geda­niki: obrazy, gra­fiki i przedmioty codzien­nego użytku ilu­strujące wybrane feno­meny histo­rii Gdań­ska oraz jego miesz­kań­ców. Wystawa cza­sowa będzie otwarta do 30 czerwca 2020 r.

– Muzeum Gdań­ska gro­ma­dzi eks­po­naty, któ­rych wspól­nym mia­now­ni­kiem jest nasze mia­sto. Na nowej wysta­wie pre­zen­tu­jemy jedy­nie nie­wielką część z kilku tysięcy eks­po­na­tów, które udało się nam pozy­skać od kil­ku­dzie­się­ciu dar­czyń­ców, albo zaku­pić przez ostat­nie cztery lata do 10 oddzia­łów Muzeum Gdań­ska – mówi Wal­de­mar Ossow­ski, dyrek­tor Muzeum Gdań­ska.

Naj­star­sze z kil­ku­dzie­się­ciu pre­zen­to­wa­nych obiek­tów pocho­dzą z XVIII w., np. wyroby złot­ni­cze z gdań­skich warsz­ta­tów i minia­tury Daniela Cho­do­wiec­kiego. Naj­now­sze liczą sobie kil­ka­na­ście, bądź nawet kilka lat, np. obraz „Feta” Rafała Kowal­skiego z 2003 r. i obraz tego samego autora „Czło­wiek czło­wie­kowi 100 lat. 11.IX. 2018”.

Do naj­bar­dziej nie­co­dzien­nych eks­po­na­tów należy pamiąt­kowy kufel Pułku Huza­rów Przy­bocz­nych, czyli tzw. „Czar­nych Huza­rów” z 1910 r. w kształ­cie czaszki. Histo­rię woj­sko­wo­ści ilu­strują także inne eks­po­naty, np. pamiątki zwią­zane z 128. Gdań­skim Puł­kiem Pie­choty. Gratką dla miło­śni­ków wido­ków daw­nego Gdań­ska będzie na pewno ste­reo­skop z zesta­wem 17 zdjęć na płyt­kach szkla­nych z wido­kami Gdań­ska.

Wystawę będzie można zoba­czyć w Ratu­szu Głów­nego Mia­sta do 30 czerwca 2020 r. z wyjąt­kiem ponie­dział­ków i wtor­ków. Aktu­alne godziny otwar­cia i ceny podane są w zakładce „Zapla­nuj wizytę” na stro­nie inter­ne­to­wej Muzeum Gdań­ska. Posia­da­cze Karty Miesz­kańca Gdań­skiej Orga­ni­za­cji Tury­stycz­nej mogą zoba­czyć wystawę bez­płat­nie, pod warun­kiem, że nie wyko­rzy­stali jej w bie­żą­cym roku kalen­da­rzo­wym.

 

 

 

Zaplanuj wizytę [LINK]

 

Zwie­dza­nie wystawy: 13 maja – 30 czerwca 2020

Środa: 10:00–16:00

Czwar­tek: 10:00–18:00

Pią­tek: 10:00–16:00

Sobota: 10:00–16:00

Nie­dziela: 11:00–16:00

Ostat­nie wej­ście na 45 min. przed zamknię­ciem muzeum

Wyjątki: ponie­działki, wtorki oraz 11 czerwca (czwar­tek)

Ceny bile­tów: nor­malny – 16 zł, ulgowy – 8 zł, rodzinny – 35 zł

wystawy czasowe

Inne wydarzenia

Mój Gdańsk 2020
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Mój Gdańsk 2020

Mini-wystawa prac laureatów konkursu fotograficznego

Czytaj więcej
Niechciany kompromis
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Niechciany kompromis

historia Wolnego Miasta Gdańska na wystawie czasowej do 22 listopada

Czytaj więcej
Bursztynowe trendy w biżuterii
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Bursztynowe trendy w biżuterii

Wystawa w Domu Uphagena

Czytaj więcej
Co daje muzeum?
wystawy czasowe
wystawy czasowe
wystawy czasowe

Co daje muzeum?

Wystawa z okazji 50-lecia Muzeum

Czytaj więcej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje